CZW overhandigt 671 ondersteuningsverklaringen voor volksraadpleging over fusie

8 nov.- Het Co­mité Zelf­stan­dig Weesp (CZW) heeft maan­dag 671 on­der­steu­nings­ver­kla­rin­gen voor een re­fe­ren­dum over de fu­sie over­han­digd aan de ge­meen­te­raad. Het hoofd­stem­bu­reau van de ge­meen­te Weesp heeft gis­ter­mor­gen be­paald dat de re­fe­ren­du­m­aan­vraag van het co­mité vol­doet aan de tech­ni­sche ei­sen van de re­fe­ren­dum­ver­or­de­ning.
Weespers vra­gen zich nu af hoe gaat het nu ver­der gaat. In de re­fe­ren­dum­ver­or­de­ning staan de be­pa­lin­gen over hoe er te werk moet wor­den ge­gaan. Mor­gen­avond om acht uur be­han­delt de ge­meen­te­raad het raads­voor­stel over de keu­ze voor de be­stuur­lij­ke toe­komst van de ge­meen­te in de Gro­te Kerk. Op de agen­da staat eerst het re­fe­ren­dum­ver­zoek en daar­na de keu­ze over de be­stuur­lij­ke toe­komst.

Als de ge­meen­te­raad het ver­zoek van het CZW ont­van­ke­lijk ver­klaart, be­slist de ge­meen­te­raad bin­nen twee maan­den of er een raad­ple­gend re­fe­ren­dum wordt ge­hou­den, over de vraag­stel­ling en de da­tum waar­op de volks­raad­ple­ging wordt ge­hou­den. Bij het vol­gen­de agen­da­punt wordt mor­gen het raads­voor­stel over de be­stuur­lij­ke toe­komst be­spro­ken door de ge­meen­te­raad.

Op­ste­ker

De stem­ming over het be­sluit en even­tu­e­le amen­de­men­ten wordt ech­ter aan­ge­hou­den tot de eerst­vol­gen­de raads­ver­ga­de­ring ná de dag waar­op het re­fe­ren­dum is ge­hou­den. Het re­fe­ren­dum moet vol­gens de ver­or­de­ning ui­ter­lijk drie maan­den na de in­wil­li­ging van het de­fi­ni­tie­ve ver­zoek wor­den ge­hou­den. De ge­meen­te­raad stelt de vraag en de ant­woord­mo­ge­lijk­he­den van de volks­raad­ple­ging vast. In de ver­or­de­ning staat dat de vraag be­ant­woord moet kun­nen wor­den met ja of neen, ’of een voor­keur voor één van twee al­ter­na­tie­ven, dan wel voor geen van bei­de.’ Dat is een op­ste­ker voor het CZW. Het co­mité stel­de in de brief bij de over­han­di­ging van de steun­ver­kla­rin­gen voor, de vraag te stel­len over ’een amb­te­lij­ke fu­sie en op ter­mijn een be­stuur­lij­ke fu­sie' met als ant­woord­ca­te­go­rieën Am­ster­dam, Gooi­se Me­ren en geen van bei­de.

Wan­neer be­slo­ten is tot het hou­den van een re­fe­ren­dum stelt de raad een com­mis­sie van on­af­han­ke­lij­ke des­kun­di­gen in, van mi­ni­maal drie per­so­nen. Dat mo­gen geen raads­le­den of amb­te­na­ren zijn. De re­fe­ren­dum­com­mis­sie ad­vi­seert over de vraag­stel­ling en de ant­woord­ca­te­go­rieën, de or­ga­ni­sa­tie en houdt toe­zicht op de voor­lich­ting die de ge­meen­te over het re­fe­ren­dum geeft. De kos­ten wor­den uit de post on­voor­zien van de al­ge­me­ne re­ser­ve ge­haald. Bron: Gooi en Eemlander   Foto: N-H
Ga terug

Publicatie datum: 8-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cza
4°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]