CZW overhandigt 671 ondersteuningsverklaringen voor volksraadpleging over fusie

8 nov.- Het Co­mité Zelf­stan­dig Weesp (CZW) heeft maan­dag 671 on­der­steu­nings­ver­kla­rin­gen voor een re­fe­ren­dum over de fu­sie over­han­digd aan de ge­meen­te­raad. Het hoofd­stem­bu­reau van de ge­meen­te Weesp heeft gis­ter­mor­gen be­paald dat de re­fe­ren­du­m­aan­vraag van het co­mité vol­doet aan de tech­ni­sche ei­sen van de re­fe­ren­dum­ver­or­de­ning.
Weespers vra­gen zich nu af hoe gaat het nu ver­der gaat. In de re­fe­ren­dum­ver­or­de­ning staan de be­pa­lin­gen over hoe er te werk moet wor­den ge­gaan. Mor­gen­avond om acht uur be­han­delt de ge­meen­te­raad het raads­voor­stel over de keu­ze voor de be­stuur­lij­ke toe­komst van de ge­meen­te in de Gro­te Kerk. Op de agen­da staat eerst het re­fe­ren­dum­ver­zoek en daar­na de keu­ze over de be­stuur­lij­ke toe­komst.

Als de ge­meen­te­raad het ver­zoek van het CZW ont­van­ke­lijk ver­klaart, be­slist de ge­meen­te­raad bin­nen twee maan­den of er een raad­ple­gend re­fe­ren­dum wordt ge­hou­den, over de vraag­stel­ling en de da­tum waar­op de volks­raad­ple­ging wordt ge­hou­den. Bij het vol­gen­de agen­da­punt wordt mor­gen het raads­voor­stel over de be­stuur­lij­ke toe­komst be­spro­ken door de ge­meen­te­raad.

Op­ste­ker

De stem­ming over het be­sluit en even­tu­e­le amen­de­men­ten wordt ech­ter aan­ge­hou­den tot de eerst­vol­gen­de raads­ver­ga­de­ring ná de dag waar­op het re­fe­ren­dum is ge­hou­den. Het re­fe­ren­dum moet vol­gens de ver­or­de­ning ui­ter­lijk drie maan­den na de in­wil­li­ging van het de­fi­ni­tie­ve ver­zoek wor­den ge­hou­den. De ge­meen­te­raad stelt de vraag en de ant­woord­mo­ge­lijk­he­den van de volks­raad­ple­ging vast. In de ver­or­de­ning staat dat de vraag be­ant­woord moet kun­nen wor­den met ja of neen, ’of een voor­keur voor één van twee al­ter­na­tie­ven, dan wel voor geen van bei­de.’ Dat is een op­ste­ker voor het CZW. Het co­mité stel­de in de brief bij de over­han­di­ging van de steun­ver­kla­rin­gen voor, de vraag te stel­len over ’een amb­te­lij­ke fu­sie en op ter­mijn een be­stuur­lij­ke fu­sie' met als ant­woord­ca­te­go­rieën Am­ster­dam, Gooi­se Me­ren en geen van bei­de.

Wan­neer be­slo­ten is tot het hou­den van een re­fe­ren­dum stelt de raad een com­mis­sie van on­af­han­ke­lij­ke des­kun­di­gen in, van mi­ni­maal drie per­so­nen. Dat mo­gen geen raads­le­den of amb­te­na­ren zijn. De re­fe­ren­dum­com­mis­sie ad­vi­seert over de vraag­stel­ling en de ant­woord­ca­te­go­rieën, de or­ga­ni­sa­tie en houdt toe­zicht op de voor­lich­ting die de ge­meen­te over het re­fe­ren­dum geeft. De kos­ten wor­den uit de post on­voor­zien van de al­ge­me­ne re­ser­ve ge­haald. Bron: Gooi en Eemlander   Foto: N-H
Ga terug

Publicatie datum: 8-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cdi
12°Cwo
12°Cdo
11,5°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]