CZW overhandigt 671 ondersteuningsverklaringen voor volksraadpleging over fusie

8 nov.- Het Co­mité Zelf­stan­dig Weesp (CZW) heeft maan­dag 671 on­der­steu­nings­ver­kla­rin­gen voor een re­fe­ren­dum over de fu­sie over­han­digd aan de ge­meen­te­raad. Het hoofd­stem­bu­reau van de ge­meen­te Weesp heeft gis­ter­mor­gen be­paald dat de re­fe­ren­du­m­aan­vraag van het co­mité vol­doet aan de tech­ni­sche ei­sen van de re­fe­ren­dum­ver­or­de­ning.
Weespers vra­gen zich nu af hoe gaat het nu ver­der gaat. In de re­fe­ren­dum­ver­or­de­ning staan de be­pa­lin­gen over hoe er te werk moet wor­den ge­gaan. Mor­gen­avond om acht uur be­han­delt de ge­meen­te­raad het raads­voor­stel over de keu­ze voor de be­stuur­lij­ke toe­komst van de ge­meen­te in de Gro­te Kerk. Op de agen­da staat eerst het re­fe­ren­dum­ver­zoek en daar­na de keu­ze over de be­stuur­lij­ke toe­komst.

Als de ge­meen­te­raad het ver­zoek van het CZW ont­van­ke­lijk ver­klaart, be­slist de ge­meen­te­raad bin­nen twee maan­den of er een raad­ple­gend re­fe­ren­dum wordt ge­hou­den, over de vraag­stel­ling en de da­tum waar­op de volks­raad­ple­ging wordt ge­hou­den. Bij het vol­gen­de agen­da­punt wordt mor­gen het raads­voor­stel over de be­stuur­lij­ke toe­komst be­spro­ken door de ge­meen­te­raad.

Op­ste­ker

De stem­ming over het be­sluit en even­tu­e­le amen­de­men­ten wordt ech­ter aan­ge­hou­den tot de eerst­vol­gen­de raads­ver­ga­de­ring ná de dag waar­op het re­fe­ren­dum is ge­hou­den. Het re­fe­ren­dum moet vol­gens de ver­or­de­ning ui­ter­lijk drie maan­den na de in­wil­li­ging van het de­fi­ni­tie­ve ver­zoek wor­den ge­hou­den. De ge­meen­te­raad stelt de vraag en de ant­woord­mo­ge­lijk­he­den van de volks­raad­ple­ging vast. In de ver­or­de­ning staat dat de vraag be­ant­woord moet kun­nen wor­den met ja of neen, ’of een voor­keur voor één van twee al­ter­na­tie­ven, dan wel voor geen van bei­de.’ Dat is een op­ste­ker voor het CZW. Het co­mité stel­de in de brief bij de over­han­di­ging van de steun­ver­kla­rin­gen voor, de vraag te stel­len over ’een amb­te­lij­ke fu­sie en op ter­mijn een be­stuur­lij­ke fu­sie' met als ant­woord­ca­te­go­rieën Am­ster­dam, Gooi­se Me­ren en geen van bei­de.

Wan­neer be­slo­ten is tot het hou­den van een re­fe­ren­dum stelt de raad een com­mis­sie van on­af­han­ke­lij­ke des­kun­di­gen in, van mi­ni­maal drie per­so­nen. Dat mo­gen geen raads­le­den of amb­te­na­ren zijn. De re­fe­ren­dum­com­mis­sie ad­vi­seert over de vraag­stel­ling en de ant­woord­ca­te­go­rieën, de or­ga­ni­sa­tie en houdt toe­zicht op de voor­lich­ting die de ge­meen­te over het re­fe­ren­dum geeft. De kos­ten wor­den uit de post on­voor­zien van de al­ge­me­ne re­ser­ve ge­haald. Bron: Gooi en Eemlander   Foto: N-H
Ga terug

Publicatie datum: 8-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

17°Czo
19°Cma
24°Cdi
27°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]