Crailo staat op losse schroeven

17 nov.- Raad Gooise Meren kritisch over ambitiedocument, wethouder Boland onder vuur.Het is maar zeer de vraag of Gooi­se Me­ren straks sa­men met La­ren en Hil­ver­sum over­gaat tot de aan­koop van Crailo. En áls de ge­meen­te­raad daar­toe al be­sluit, is de kans zeer groot dat dit niet voor 1 ja­nu­a­ri ge­beurt.
De dis­cus­sie be­gon voor wet­hou­der Hen­drik Bo­land al di­rect las­tig toen hij de vraag kreeg ’wat hij be­lang­rij­ker vond, be­drijf­vig­heid of so­ci­a­le wo­ning­bouw?’ Die vraag wil­de hij niet be­ant­woor­den: "Daar­voor kijk ik naar de raad. Dit is een goed af­ge­wo­gen com­pro­mis. Ik kan een me­ting met wo­ning­bouw niet ver­ge­lij­ken met een me­ting over be­drij­vig­heid", zo ver­de­dig­de hij het am­bi­tie­do­cu­ment.

Dit von­den de raads­le­den een wat te mak­ke­lijk ant­woord. Ze wil­den we­ten waar­om de wet­hou­der nu met een am­bi­tie­do­cu­ment naar de raad komt waar ook be­drij­vig­heid op het Bus­sum­se deel van Crailo staat in­ge­pland, in plaats van al­leen wo­nin­gen, zo­als in een eer­der plan. Ge­sou­fleerd door wet­hou­der Mi­ri­am van Meer­ten gaf Bo­land daar­op aan dat deze be­drij­vig­heid „op ba­sis van het laat­ste Stec-rap­port is in­ge­te­kend.” Daar sprong Hugo Bel­laart van de VVD di­rect op in door te stel­len dat dit dus wel op ba­sis van een rap­port is, maar dat er ook een wo­nig­bouw­op­ga­ve op de ge­meen­te rust. „Wat als wij als raad aan­ge­ven dat we geen be­drij­vig­heid wil­len? Kan dat? We heb­ben ten­slot­te ook met an­de­re ge­meen­ten te ma­ken. Wel­ke ruim­te is er straks nog? Wordt er dan niet uit­ein­de­lijk ver­we­zen naar het am­bi­tie­do­cu­ment dat ons nu wordt ge­vraagd goed te keu­ren?”

Schoor­voe­tend moest Bo­land toe­ge­ven dat als de raad aan­geeft geen be­drij­vig­heid te wil­len, „het am­bi­tie­do­cu­ment dan moet wor­den aan­ge­past.” Daar­mee im­pli­ciet er­ken­nend dat de raad nu in­der­daad niet al­leen be­slist over de aan­koop van de grond, maar zich met het am­bi­tie­do­cu­ment ook al vast­legt op - ten­min­ste een deel van - de in­rich­ting van het ge­bied.

Maar wat dan als we nu wel be­slui­ten tot aan­koop, maar niet het am­bi­tie­do­cu­ment vast­stel­len was de lo­gi­sche ver­volg­vraag. „Dan kun­nen we de am­bi­tie die we met el­kaar heb­ben niet waar­ma­ken", al­dus Bo­land, daar­bij in het mid­den la­tend wie hij be­doelt met ’we’. Ui­t­ein­de­lijk gaf Bo­land toe dat het mo­ge­lijk is dat de raad in­stemt met de aan­koop, maar niet met het am­bi­tie­do­cu­ment. „Dat is tech­nisch mo­ge­lijk, maar niet wen­se­lijk. Wat moet ik dan in ja­nu­a­ri? Wel­ke kant moet ik dan op?” Bron: Gooi en Eemlander  Foto:
Ga terug

Publicatie datum: 17-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

12°Cvr
11°Cza
11°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]