Commissie Ruimte & Infrastructuur

22 sept.-De raadscommissie R&I Laren heeft in haar vergadering van 20 september 2016 de volgende zaken behandeld:

  • De commissie stelt de Lijst adviezen en conclusies van haar vergadering d.d. 21 juni 2016 vast. Jacqueline Timmerman merkt hierbij (pg.2 laatste alinea) op, dat zij alleen het groenstrookje bedoelde tussen de Jan Hamdorflaan en de Mendez da Costalaan.

Noud Bijvoet vraagt ‘naar aanleiding van’ wanneer wordt gestart met de reconstructie van het gevaarlijke kruispunt bij Restaurant La Place.  

Wethouder Ton Stam zegt dat de Provincie Noord Holland bezig is met dit kruispunt. Hij zal de raad hier binnenkort over informeren.

Wim van der Zwaan vraagt ‘naar aanleiding van’ hoe het staat met de aanpassing om van het gelijkwaardige kruispunt Eemnesserweg/Raadhuis een uitrit te maken. Marlies Mulder valt Wim van der Zwaan bij door aan te geven, dat veel schoolkinderen gebruik maken van dit gevaarlijke kruispunt.

Wethouder Ton Stam merkt op dat deze aanpassing besproken kan worden bij de behandeling van het nieuwe gemeentelijk verkeers-en vervoersplan.  

  • De commissie neemt kennis van het Commissievoorstel Regionale Woonvisie. Na een korte inleiding van Edwin Prins (zie bijlage) geeft de commissie, onder andere, de volgende suggesties, gedachten en vragen mee aan de wethouder:

-   Geef jongeren, die dat nodig hebben, een wooncoach in plaats van dat alleen aan ouderen aan te bieden.

-   Heeft de sluiting van AZC Crailo gevolgen voor het plaatsingsbeleid van statushouders voor sociale huurwoningen in Laren?

-   Is de bouwambitie van woningen in voorliggende visie wel reëel, gezien de beperkte bouwmogelijkheden die Laren heeft?

-   Wat gebeurt er als regionaal gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Is er een soort ‘executie macht’.

-   De verplichting tot duurzaam bouwen opleggen voor alle nieuwbouw woningen.

-   Uitruilen binnen de regio van bijvoorbeeld woonsoorten die gebouwd gaan worden op basis van de verschillende woonbehoeften per gemeente.

-   Hoe verhoudt de huidige verkoop van sociale huurwoningen zich met het op peil houden van voorraad sociale huurwoningen.

-   Verschillende commissieleden vinden dat Laren te weinig (sociale huur)woningen bouwt.

Wethouder Ton Stam antwoordt met betrekking tot de statushouders, dat het voor Laren lastig is om aan de plaatsingsverplichting te voldoen vanwege het geringe aantal vrijkomende sociale huurwoningen. In dat kader vraagt de wethouder de provincie Noord Holland om vooral gezinnen toe te wijzen aan Laren om zodoende toch zoveel mogelijk aan de plaatsingsverplichting te kunnen voldoen.

Wethouder Ton Stam neemt de gedane suggesties en dergelijke mee naar het regionale portefeuillehouders-overleg over de regionale woonvisie.

  • De commissie adviseert de raad om het voorstel Samenwerking Metropool Regio Amsterdam (MRA) te behandelen in zijn vergadering van 28 september 2016.

Burgemeester Elbert Roest verontschuldigt wethouder en portefeuillehouder MRA, Tijmen Smit, voor zijn afwezigheid vanavond.

Tom Pouw merkt op dat in dit samenwerkingsverband gesproken wordt over woningmarkt regio.

Elbert Roest antwoordt dat het hier de woningmarkt-regio betreft van boven-regionaal samenwerkende woningbouwcorporaties.

Wim van der Zwaan benadrukt het belang om beter te worden geïnformeerd over de MRA-samenwerking door de portefeuillehouder.

Elbert Roest zegt toe, in overleg met wethouder Tijmen Smit, extra aandacht aan raadsvoorlichting inzake MRA te zullen besteden.

Noud Bijvoet informeert waarom dit raadsvoorstel niet vóór de vakantie is behandeld, zoals in Blaricum, en daarnaast merkt hij op, dat de Gooi en Vechtstreek een ondergeschoven positie inneemt in het MRA samenwerkingsverband.

Ook Jacqueline Timmerman geeft aan dat de Gooi en Vechtstreek slecht vertegenwoordigd is en vraagt of de samenstelling van de regiegroep nog gewijzigd kan worden om bijvoorbeeld iemand uit de Gooi en Vechtstreek toe te voegen.

Elbert Roest antwoordt dat de late behandeling van dit raadsvoorstel onder andere komt door de wisseling van griffier deze zomer. Verder geeft hij aan dat Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum, is toegetreden tot de Amsterdam Economic Board waardoor de Gooi & Vechtstreek in de toekomst beter vertegenwoordigd zal zijn in de Metropoolregio Amsterdam.

  • De commissie adviseert de raad om het voorstel bestemmingsplan Gooisch Crematorium Laren te behandelen in zijn vergadering van 28 september 2016.

Jacqueline Timmerman constateert dat de horecafunctie en seks-inrichting nog steeds in de inleidende bestemmingsregels staan. De horecafunctie staat ook nog steeds op de plankaart. Dit ondanks eerder gemaakte afspraken. Zij vraagt naar aanleiding van zienswijze 1: moet het aantal parkeerplaatsen nog aangepast worden op de plankaart? Daarnaast stelt zij voor om bij dit bestemmingsplan gelijk het beeld/kwaliteitsplan vast te stellen, zoals ook de provincie Noord-Holland voorstelt, voordat dit orgaan instemt met dit plan. (zienswijze 4) Tenslotte mist zij de bestemming natuur op de plankaart.

Wethouder Ton Stam antwoordt dat het definitieve beeld/kwaliteitsplan in oktober of november aan de raad zal worden voorgelegd. Hij zegt toe vóór de raadsvergadering van 28 september 2016 een geactualiseerde plankaart naar de raad te sturen, waarop de vrijwaringszone voor de gasleiding, de bouwvlek, het uitgeruilde stukje natuur (voorheen behorend tot de EHS/NNN) vermeld zijn samen met de aangepaste bestemmingsplanregels.

Marlies Mulder merkt op dat het antwoord op zienswijze 3, bolletje 2 wel erg karig is. De indiener krijgt geen antwoord op zijn vraag.

Huub de Jong geeft aan dat in de begeleidende brief aan de indiener van zienswijze 3 een toelichting/antwoord komt op de gestelde vraag bij dit bolletje twee.

Noud Bijvoet informeert of de voorgenomen wegverbreding van de snelweg A27 is meegenomen in de verbeelding en op de andere plaatsen in dit bestemmingsplan. Daarnaast stelt hij dat de informatie over de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) onjuist is, omdat deze aanpassing pas in 2017 wordt vastgesteld door de Provincie Noord Holland.

Wethouder Ton Stam antwoordt dat deze wegverbreding besproken is in het overleg tussen de projectontwikkelaar en de Provincie Noord Holland.

  • De commissie adviseert de raad om het voorstel Overdracht WMMN naar Stichting MooiSticht niet te behandelen in zijn vergadering van 28 september 2016.

Wethouder Ton Stam geeft naar aanleiding van dit commissieadvies aan om dit raadsvoorstel te behandelen in de oktobervergaderingen en nodigt de commissieleden uit om wellicht in een voorgesprek de gedetailleerde vragen te beantwoorden.

  • Rondvraag:

-       Dorine Peters geeft aan dat omwonenden geluidsoverlast hebben van de glasbak aan het Oosterend ter hoogte van restaurant George L.A..

Wethouder Ton Stam komt terug op deze geluidsoverlast klacht.

Daarnaast wil Dorine Peters graag stopcontacten op tafel om eventueel een Ipad of telefoon op te kunnen laden.

-       Chris Bogaers vraagt nogmaals aandacht voor het slechte wegdek van het fietspad langs de Tafelbergweg.

-       Bart Vos wil graag klankbordgroep bijeenkomsten en inspraakavonden opgenomen zien in de raadskalender en daarnaast geeft hij aan dat het maaischema van de bermen de planten niet ten goede komt.

Als de inspraakavonden bekend zijn bij de griffie zullen ze worden opgenomen in de raadskalender.

-       Wim van der Zwaan merkt op dat de maaitijden van bermen en groen zelfs in de bijeenkomst top L100 van 17 september 2016, veel vragen opriep.

-       Jacqueline Timmerman informeert of het raadsbesluit, waarin wordt bepaald dat herstel van schade aan de openbare weg/groen als gevolg van een privé verbouwing, gehandhaafd wordt. Daarnaast vraagt zij aandacht om te handhaven op ander overlast als gevolg van privé verbouwingen, zoals straatafsluitingen e.d..

 

  

     

Aanwezig:  Afwezig: Bart Vos en Wim van der Zwaan (Larens Behoud), Dorine Peters en Tom Pouw (VVD), Marlies Mulder (CDA), Noud Bijvoet (D66), Jacqueline Timmerman (Liberaal Laren), en Chris Bogaers (PvdA) Marcus van den Brink (PvdA), Maria Klingenberg (CDA), Diederik Sakkers (Liberaal Laren), Ernst Wortel (Larens Behoud)
Voorzitter: Bart de Nie (VVD) 
B&W: wethouder Ton Stam (VVD), Elbert Roest (burgemeester en portefeuillehouder o.a. milieu, Gooi & Vechtstreek)
Overig: Huub de Jong (beleidsmedewerker RO BEL Combinatie), Bert Deekens (Beleidsmedewerker Volkshuisvesting BEL Combinatie), Edwin Prins (adviseur Regionale Woonvisie Gooi en Vechtstreek)
Cie. griffier Ina Bouwhuis

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 22-9-2016

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

14°Cza
13°Czo
14°Cma
20°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]