Brief van de Provincie over wet AHRI

9 nov.- Aan de voorzitters van de raden en de colleges van B&W  in de Gooi en Vechtstreek

Statengriffie PS van Noord-Holland

 

Geachte dames en heren,

 

Naar aanleiding van de GS brief over arhi procedure Gooi- en Vechtstreek d.d. 8 november 2017 zijn er vragen gesteld over de vervolgprocedure en de planning. Ik wil u daarom namens gedeputeerde Jack van der Hoek een aantal punten feitelijk nader toelichten.

 

1.       De procedure is een zgn. arhi procedure die door de provincie gestart is.

Op de website kunt u  lezen hoe deze provinciale arhi procedure  verloopt en wie daarin welke stappen zet.

https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Regionale_bestuurskracht/Gemeentelijke_herindeling

 

2.       De planning.

Een fusie vindt altijd per 1 januari plaats. GS constateren dat de eerst mogelijke fusiedatum 1 januari 2021 is. Voor een fusie per 2020 zouden GS namelijk volgende maand, december 2016, een herindelingsontwerp moeten vaststellen. 

Een planning gericht op 2021 dient de zorgvuldigheid van het opstellen van een goed ontwerp. Bovendien kunnen bij een planning gericht op 2021 de in maart 2018 gekozen gemeenteraden hun zienswijzen geven op het herindelingsontwerp. Daarom is de termijn van vaststellen van het herindelingsontwerp verlengd naar 1 september 2018.

 

De in de Wet arhi  genoemde termijnen die in acht moeten worden genomen, worden door BZK beschouwd als termijnen van orde. Deze kunnen worden verlengd. De Wet arhi laat aan de betrokken besturen van gemeenten en provincies veel

vrijheid als het gaat om de duur van de voorbereiding van een herindelingsvoorstel.

Een zorgvuldige voorbereiding van een herindelingsontwerp en herindelingsadvies staat voorop. De provincie heeft in dit geval haar planning afgestemd met het ministerie van BZK.

 

GS hebben bij hun besluit op 7 november geen concrete planning vastgesteld voor het hele traject. Globaal ziet de planning er echter als volgt uit. (In de bijlage vindt u een voorbeeldplanning.)

 

Een  herindelingsontwerp ligt 2 maanden ter inzage  en een ieder kan in die periode een zienswijze indienen. De gemeenteraden hebben in totaal drie maanden de tijd om hun zienswijze te geven. GS verwerken daarna de zienswijzen en stellen een concept herindelingsadvies op, dat PS moeten vaststellen.

PS moeten het herindelingsadvies uiterlijk in juni 2019 vaststellen. Het advies moet namelijk altijd vóór 1 juli bij de minister BZK zijn om anderhalf jaar later een fusie te kunnen realiseren.

 

3.       Verkiezingen.

De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vinden doorgang. Herindelingsverkiezingen vinden altijd plaats in november. Bij fusie per 1 januari 2021 zijn er herindelingsverkiezingen in november 2020. De eerstvolgende reguliere gemeenteraadsverkiezingen zijn dan weer in maart 2026. 

  

 

Met vriendelijke groet.

 

dhr. drs. Jurgen van der Wal

senior beleidsadviseur Bestuur – Bestuur en Strategie

T  (023) 514 3465

M 06 18609459

Houtplein 33  2012 DE Haarlem

 

www.noord-holland.nl
walj@noord-holland.nl

 

 

 

 Bijlage : Voorbeeldplanning provinciale arhi-procedure gericht op herindeling 2021.


 


Schema: in dit schema is uitgegaan van een volledige doorlopen provinciale arhi-procedure en van herindeling per 1-1-2021 De data zijn illustratief om een beeld te geven. De uiterste datum voor toezenden aan de minister van BZK is 1 juli 2019.


 


StapTijdOpmerkingen   GS besluit start arhi-procedure (fase open overleg) + mededeling gemeenten (art. 8, lid 1 Wet arhi) en informeren PS7-2-2017GS delen gemeenten mee dat zij zijn gestart: gemeenten kunnen niet meer zelf een procedure starten.


PS zullen het eventuele herindelingsadvies uiteindelijk vaststellen.Fase ‘open overleg’: GS stellen colleges in de gelegenheid om overleg te voeren (art. 8, lid 1 Wet arhi)7 Februari 2017 tot 7augustus 2017Gesprekken met colleges en gemeenteraden. Fase van open overleg duurt maximaal 6 maanden.


 


 GS besluiten over vervolg arhi-procedure7 november 2017 Schrijven herindelingsontwerp (incl. interne afstemming en afstemming BZK en gemeenten)november 2017 t/m medio 2018O.a. verzoek aan IBT voor financiële analyse t.b.v. herindelingsontwerpGemeenteraadsverkiezingenMaart 2018 Vaststellen Herindelingsontwerp door GS (artikel 8, lid 2 wet arhi)Sept 2018Tevens instelling preventief financieel toezicht (art. 21, lid 1 Wet arhi)Ontvangst herindelingsontwerp door gemeentenSept 2018Als dit later wordt, schuiven de hiervan afhankelijke data automatisch door.B&W leggen het herindelingsontwerp binnen twee weken gedurende acht weken ter inzage voor een ieder (art. 8, lid 3 Wet arhi)Okt, nov 2018De terinzagelegging wordt bekend gemaakt (door B&W)Indienen zienswijzen door gemeenteraden (art. 8, lid 4 Wet arhi)Dec 2018Raden hebben hiervoor drie maanden na ontvangst van het herindelingsontwerp, maar vanwege kerstreces wordt de periode van indienen zienswijzen verlengd met 1 weekVerwerken binnengekomen zienswijzen in concept herindelingsadvies en maken nota GSJan, feb 2019Verwerken in herindelingsadvies en nota GS.   Vaststelling concept herindelingsadvies door GSMaart 2019Herindelingsadvies moet worden vastgesteld door PS (art. 4, lid 1 Wet arhi), GS maken voorstel voor PS.Behandeling herindelingsadvies door Provinciale StatenMei 2019


Juni 2019Commissie EEB


Provinciale StatenAanlevering herindelingsadvies bij minister van BZK01-07-2019 Wetgevingstraject2018 – uiterlijk juni 2020Ministerraad, Raad van State, Tweede Kamer, Eerste KamerHerindelingsverkiezingenNovember 2020 Samenvoeging een feit01-01-2021                         


Ga terug

Publicatie datum: 9-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdi
16,5°Cwo
18°Cdo
19,5°Cvr

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]