Brief van Colleges Huizen Blaricum en Laren aan minister Ollongren

13 juli.- De gezamenlijke colleges van Blaricum Huizen en Laren stuurde een brief aan de minister van Binnenlandse zaken mevr. Kaisa Ollongren om ervoor te pleiten dat bij gebrek aan draagvlak onder de bevolking voor een fusie, de provincie niet de bevoegdheid moet kunnen krijgen om een fusie toch door te zetten.

 

 

Lees hier de brief:

 

Onderwerp: beleidskader herindeling
Geachte mevrouw Oilongren
Ministerie van BZK
T.a.v. Mw. drs. K.H. Oilongren Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Uw brief van 4 juni jl. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met betrekking tot het (na het zomer­ reces vast te stellen) beleidskader gemeentelijke herindeling geeft ons aanleiding om het volgende onder uw aandacht te brengen. 
Arhi-procedures in het Gooi
Zoals u weet is de provincie Noord-Holland een tweetal Arhi-procedures gestart gericht op herindeling in het Gooi; dit betreft enerzijds Hilversum-Wijdemeren en anderzijds de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren. Uw brief van 4 juni 2018 is voor het college van Gedeputeerde Staten (GS) reden geweest om te besluiten tot aanhouding / verlenging van die aanhangige procedures. Bijgaand sturen wij u de brief van 19 juni 2016 waarin de gezamenlijke colleges van de gemeenten Blaricum, Huizen en Laren daarop heb­ ben gereageerd. Ook vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Nieuw beleidskader herindeling
Momenteel bent u in samenspraak met VNG en IRQ bezig om voorstellen te ontwikkelen voor een aan­ gepast beleidskader, dat een uitwerking geeft van de passage in het regeerakkoord waarop het college van GS zich onder meer heeft beroepen ter rechtvaardiging van zijn voornemen om de bedoelde fusies op te leggen. Wij begrijpen de behoefte aan een actueel beleidskader voor herindelingen die vanaf 2021 en volgende jaren hun beslag moeten krijgen. Wel hechten wij er sterk aan, dat ook dit nieuwe beleids­ kader zal blijven uitgaan van het streven om herindelingen van onderop te laten plaatsvinden. Indien ge­ meenten zelf een herindeling voorstellen op basis van hun inzichten in de ratio, onderbouwing en ver­ wachte effecten daarvan, ligt wetgeving ter zake voor de hand.
Ook begrijpen wij dat niet altijd en in alle situaties een unaniem draagvlak voor herindeling aanwezig zal zijn, waarbij dan per situatie beoordeeld zal moeten worden of herindeling een gepaste maatregel is.Wij hebben in onze brief aan GS echter opgemerkt dat in de Arhi-procedure voor onze gemeenten, alle drie gemeenten (Blaricum, Huizen en Laren) een door GS opgelegde herindeling beslist afwijzen. Daar hebben wij ook goede argumenten voor. 
Naar ons idee zou het daarom niet zo moeten zijn dat in een situatie, waarin geen enkele betrokken ge­ meente een door de provincie voorgenomen herindeling wenst, een nieuw beleidskader dat wel mogelijk zou maken.Uiteraard heeft ook de provincie haar rol en hebben wij er begrip voor dat zij streeft naar zo krachtig mo­ gelijke gemeenten binnen haar grondgebied; dat daarbij (naast gemeentelijke bestuurskracht) ook naar regionale verhoudingen c.q. regionale bestuurskracht wordt gekeken is niet onjuist. Maar het kan toch niet zo zijn dat gemeenten, waarover recente bestuurskrachtonderzoeken (in opdracht van de provincie zelf) hebben aangetoond dat er geen lokale bestuurskrachtproblemen aanwezig zijn, niettemin met een afgedwongen herindeling worden geconfronteerd die door hun burgers en gemeenteraden ten stelligste wordt afgewezen.
Of zoals In onze brief aan GS verwoord: het unaniem ontbreken van draagvlak Is van een geheel andere orde dan situaties waarbij de meerderheid van gemeenten wel voorstander van een herindeling is, doch waarbij een enkele gemeente die niet wenst.Wij vragen u dan ook om, in het nieuwe beleidskader, de zware onderbouwing van een provinciegestuur- de herindeling te handhaven. Het moet niet mogelijk worden gemaakt dat herindelingen die uitsluitend door de provincie worden gewenst, worden afgedwongen.Tenslotte verzoeken wij u aan te geven op welke wijze de besluitvorming over het nieuwe beleidskader herindeling tot stand komt en hoe gemeenten daarbij worden betrokken.Afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan GS van Noord-Holland, de regiogemeenten en de Tweede Kamer.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Huizen, Blaricum en Laren,
Foto:Foto: Kajsa Ollongren. Bron: MinBZK / YouTube 
 


Ga terug

Publicatie datum: 13-7-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Czo
24°Cma
27°Cdi
27°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]