Blaricum en Laren leven regels slechtst na Drankverkoop aan jeugd gecontroleerd

23 aug.- De re­gels voor ver­koop van al­co­hol aan jon­ge­ren on­der de acht­tien jaar wor­den het bes­te na­ge­leefd in Gooi­se Me­ren en Weesp. Dat blijkt uit de steek­proef die de ge­meen­ten in de Re­gio Gooi en Vecht­streek door Bu­reau Nuch­ter heb­ben la­ten uit­voe­ren. Bla­ri­cum en La­ren doen het het slecht­st.
In Gooi­se Me­ren leeft 72 pro­cent van de slij­te­rij­en, su­per­mark­ten, ca­fe­ta­ri­a's, ho­re­ca­ge­le­gen­he­den en sport­kan­ti­nes de re­gels na, 27 pro­cent niet. In Weesp ligt de ver­hou­ding op 71 pro­cent (wel na­le­ving) en 28 pro­cent niet. Voor Hil­ver­sum lig­gen de ver­hou­din­gen op 64 en 35 pro­cent. Hui­zen scoort 55 en 44 pro­cent. In Bla­ri­cum is het pre­cies fif­ty-fif­ty en in La­ren slaat de me­ter door naar het rode ge­bied: 45 pro­cent na­le­ving en 55 niet-na­le­ving.

Het ken­nis­cen­trum leef­tijds­gren­zen Bu­reau Nuch­ter, houdt mys­tery­shop­ac­ties met zo­ge­he­ten 'Mys­teryKids'. On­der be­ge­lei­ding van me­de­wer­kers van het bu­reau de­den zo­wel een ze­ven­tien­ja­ri­ge jon­gen als een ze­ven­tien­ja­rig meis­je op ver­schil­len­de da­gen en tijd­stip­pen twee aan­koop­po­gin­gen.

Mys­tery­shop­pen

De mys­tery­shop­ac­tie toont aan dat Gooi­se Me­ren, Weesp en Hil­ver­sum be­ter sco­ren dan het lan­de­lij­ke ge­mid­del­de qua ver­koop aan min­der­ja­ri­gen. Daar staat te­gen­over dat con­sump­tie van al­co­hol in Gooi en Vecht­streek bo­ven het lan­de­lijk ge­mid­del­de ligt. Zo­wel jon­ge­ren als vol­was­se­nen in de re­gio drin­ken meer dan lan­de­lijk ge­zien. De ge­mid­del­de co­ma­zui­per is vijf­tien jaar oud. "Slechts een keer in kor­te tijd een gro­te hoe­veel­heid al­co­hol drin­ken (co­ma­zui­pen) is zo scha­de­lijk voor de her­se­nen dat het IQ tien pun­ten kan zak­ken", zo heeft on­der­zoek aan­ge­toond.

Uit­ge­splitst naar be­drijfs­tak­ken de­den de slij­te­rij­en het het bes­te (76 pro­cent leeft de re­gels na), ge­volgd door de su­per­mark­ten (71 pro­cent), ca­fe­ta­ri­a's (62 pro­cent), ho­re­ca­on­der­ne­min­gen (62) en sport­kan­ti­nes (54 pro­cent). Sinds 2015 zijn ge­meen­ten ver­ant­woor­de­lijk voor het toe­zicht op na­le­ving van de Drank- en Ho­re­ca­wet. In de Re­gio Gooi en Vecht­streek is de mo­ni­to­ring van de na­le­ving ge­za­men­lijk op­ge­pakt. Be­gin sep­tem­ber wor­den de in­hou­de­lij­ke in­ter­pre­ta­ties ge­pre­sen­teerd. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

21,5°Cza
20°Czo
16°Cma
14°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]