Binnenkijken in Laren: theehuis 't Bluk

2 sept.- In 2001 werd het afgebrande theehuis op de hei in Laren opnieuw opgebouwd.  Ro­gier Lom­mel (39 )is mede-ei­ge­naar Thee­huis ’t Bluk sa­men met: Zus Mir­jam Lom­mel. 


Het is hal­ver­we­ge de och­tend. In een hoek van het thee­huis wordt een pot­je Me­mo­ry ge­speeld door een va­der en zoon. Een paar ta­fels ver­der­op pra­ten twee vrou­wen bij. On­der­tus­sen stroomt het ter­ras vol met uit­ge­la­ten moun­tain­bi­kers die er al een mod­de­ri­ge tocht op heb­ben zit­ten. „Is er al kof­fie?”, roe­pen twee van hen la­chend de zaak in. Ro­gier Lom­mel grin­nikt. De moun­tain­bi­kers ho­ren bij zijn vas­te gas­ten. Even la­ter wordt een dien­blad vol kof­fie naar bui­ten ge­bracht, met te­vre­den fiet­sers als re­sul­taat.

Naar de her­komst van de naam van het thee­huis wordt vol­gens Lom­mel vaak ge­vraagd. "Daar­om heb­ben we het op de eer­ste pa­gi­na van de me­nu­kaart uit­ge­legd. In het bos werd in de ne­gen­tien­de en be­gin twin­tig­ste eeuw hout ver­za­meld om als brand­stof te ge­brui­ken. Bo­men wer­den klein ge­maakt op een oude stronk die als hak­blok, op z’n La­rens "bluk" werd ge­bruikt. Een kunst­schil­de­res zet­te hier een ate­lier­tje neer en ging als bij­ver­dien­ste kof­fie en li­mo­na­de schen­ken.” Tot 1958 bleef ’t Bluk een hou­ten ge­bouw­tje, maar daar­na werd het hout ver­van­gen door steen.

In­mid­dels wordt het thee­huis al de­cen­nia­lang ge­rund door de fa­mi­lie Lom­mel. Op kerst­avond in 2000 brand­de het vol­le­dig af, maar tien maan­den la­ter stond er een ge­heel nieuw ge­bouw op de­zelf­de plek en pak­te de fa­mi­lie de draad weer op. Sinds 2013 staan Ro­gier en zijn zus Mir­jam aan het roer. Zij vor­men de der­de ge­ne­ra­tie van ’t Bluk. "Toen we ’t Bluk weer op­nieuw gin­gen op­bou­wen, ko­zen we ge­lijk voor een in­gang aan de voor­zij­de en een ex­tra over­kap­ping bij het ter­ras. Ook werd de keu­ken één gro­te ruim­te. In het voor­ma­li­ge ge­bouw was de keu­ken klei­ner en wa­ren er drie slaap­ka­mer­tjes. Toen mijn groot­ou­ders nog de ei­ge­na­ren wa­ren, slie­pen zij hier ’s zo­mers met hun ze­ven kin­de­ren. In­mid­dels zijn die slaap­ka­mers na­tuur­lijk niet meer no­dig.”

Al­les wat vroe­ger bruin was in het in­te­ri­eur, is de af­ge­lo­pen ja­ren groen ge­maakt. Een stuk fris­ser, vindt Lom­mel. "Vroe­ger hing er bo­ven­dien ont­zet­tend veel aan de mu­ren, maar dat heb­ben we te­rug­ge­bracht naar het mi­ni­mum. Op zich mag er best wat ex­tra bij, maar dat komt wel.” Een aan­tal fo­to's en in­ge­lijs­te an­sicht­kaar­ten heb­ben hun plek­je aan de muur be­hou­den. Op één van de fo­to's is bij­voor­beeld het hou­ten thee­huis van voor 1958 nog te zien.

On­langs is het ter­ras ver­nieuwd, waar­door er nu voor ie­der­een een plek­je is. „De ene gast wil het liefst met een wijn­tje op een loun­ge­bank zit­ten, ter­wijl een ge­zin met klei­ne kin­de­ren juist lie­ver aan de pick­nick­ta­fel vlak­bij de schom­mel zit. Wit­te ter­ras­stoe­len zijn ei­gen­lijk niet prak­tisch om­dat ze de zon zo re­flec­te­ren, maar vroe­ger ston­den hier ook wit­te hou­ten stoel­tjes. Ze zijn dus ei­gen­lijk een knip­oog naar vroe­ger.”

Op de bar staat knuf­fel 'Bluk­kie' als trot­se mas­cot­te van het thee­huis. Lom­mel lacht: „Die maakt mijn schoon­moe­der. Het be­gon met knuf­fels om te ver­ko­pen op Ko­nings­dag, maar alle kin­de­ren vin­den ze zo leuk dat ze ze in­mid­dels in onze groe­ne kleur maakt en ver­koopt. Bluk­kie staat al­tijd op de bar.”

Of de mede-ei­ge­naar er al over heeft na­ge­dacht wie het stok­je ooit moet gaan over­ne­men? "Mijn doch­ter wordt deze maand twee jaar. Ik denk dat ze ooit eerst maar eens moet ko­men af­was­sen om te kij­ken of dit iets voor haar zou zijn. Daar is het nu net iets te vroeg voor.”

Bron: Gooi en eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

12°Cvr
11°Cza
11°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]