Bevordert broodlucht eetlust?

25 aug.- Eten ou­de­ren met de­men­tie be­ter door ze voor de maal­tijd bloot te stel­len aan etens­geu­ren?
Ama­ris Zorg­groep ont­vangt bij­na 100.000 euro sub­si­die om die vraag sa­men met de Wa­ge­nin­gen Uni­ver­si­teit te on­der­zoe­ken. Bij veel men­sen met de­men­tie komt on­der­voe­ding voor. Ook al in een vroeg sta­di­um. Ge­ble­ken is dat bij on­der­voe­de de­men­te­ren­den meer ge­zond­heids­pro­ble­men voor­ko­men en dat de ziek­te ook snel­ler ver­loopt. De­men­tie is na kan­ker en hart- en vaat­ziek­ten de meest voor­ko­men­de doods­oor­zaak in Ne­der­land. Aan­ge­toond is dat be­paal­de geu­ren de eet­lust ver­be­te­ren. Geu­ren kun­nen zelfs een hand­je hel­pen bij wát en hoe­veel ie­mand eet. Dank­zij de sub­si­die van het mr. Roelse­fonds kan nu de ef­fec­ti­vi­teit van 'geur­bloot­stel­ling' op het eet­ge­drag van ou­de­ren met de­men­tie wor­den on­der­zocht.

Dat on­der­zoek vindt plaats bij twee klein­scha­li­ge woon­vor­men van Ama­ris. On­der­zoe­kers gaan op de plek­ken waar be­wo­ners eten be­paal­de geu­ren in laag waar­neem­ba­re con­cen­tra­ties in de lucht bren­gen. Die zijn af­ge­stemd op de maal­tijd: bij­voor­beeld de geur van brood voor het ont­bijt, of van rund­vlees voor de war­me hap. Ge­du­ren­de on­ge­veer drie maan­den me­ten de on­der­zoe­kers we­ke­lijks de eet­lust van be­wo­ners vóór de maal­tijd en de wer­ke­lij­ke voed­sel­in­na­me. Ook het li­chaams­ge­wicht wordt bij­ge­hou­den. Ge­ke­ken wordt bo­ven­dien of ou­de­ren meer zelf en be­ter eten, waar­door zorg­me­de­wer­kers meer tijd en ener­gie voor an­de­re din­gen over­hou­den. Als het ver­sprei­den van geu­ren ef­fec­tief blijkt te zijn, dan gaat Ama­ris de on­der­zoeks­re­sul­ta­ten met an­de­re zor­gor­ga­ni­sa­ties en pro­fes­si­o­nals de­len.

Het mr. Roelse­fonds wil de kwa­li­teit van le­ven ver­be­te­ren van men­sen die lang­du­rig en in­ten­sief ge­bruik ma­ken van zorg, door fi­nan­ciële on­der­steu­ning te bie­den aan in­no­va­tie­ve pro­jec­ten van zor­gor­ga­ni­sa­ties in de re­gio Gooi- en Vecht­streek. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
14,5°Cza
12°Czo
11°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]