Besluitenlijst openbare raadsvergadering 1 november 2017

8 nov.- Besluitenlijst openbare raadsvergadering 1 november 2017
 1. Opening en vaststelling agenda
  De voorzitter opent de vergadering. Raadslid Bogaers is verhinderd. Agendapunt 7.9 vervalt. Er is een amendement ontvangen voor agendapunt 7.1 en een motie voor agendapunt 7.2. Aan de agenda worden drie moties ‘vreemd aan de orde van de dag’ toegevoegd. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
 2. Mededelingen / Voortgang grote projecten
  Mededeling wethouder Stam inzake niet-ontvankelijk verklaring bezwaarschriften Rosa Spier huis. Mededeling wethouder Van der Pols inzake faillissementsaanvraag uitvoerder Wmo-taxi, integrale verordening Sociaal Domein, portefeuillehoudersoverleg HBEL over beleid kinderen in armoe, bijeenkomst omwonenden in Scheper en evaluatie ‘Kom er bij festival’.
  Mededeling wethouder Smit inzake vervolgstappen klimaatbeleidsplan en evaluatie dorpsfeest. 
 3. Beantwoording vragen
  Er zijn geen vragen ontvangen. 
 4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
  Melding wethouder Smit inzake presentatie Cultuur, Erfgoed, Recreatie en Toerisme, adviesrapportage Amsterdam Marketing en vaststelling Regionale Energiestrategie.
  Melding wethouder Stam inzake persconferentie drie wethouders over plannen Crailo.
  Melding raadslid Vos inzake aanwezigheid namens de raad bij bijeenkomst GR waterzuivering en riool. 
 5. Vaststellen notulen openbare raadsvergadering 27 september 2017
  De notulen worden gewijzigd vastgesteld. 
 6. Lijst ingekomen stukken en mededelingen
  De lijst wordt conform vastgesteld. 
 7. Raadsvoorstellen: 
 1. 7.1  Beoogde fusie ’t Laer en LLTC
  Het door D66 ingediende amendement wordt ingetrokken. Een amendement ingediend door alle fracties wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 1 stem tegen. Strekking amendement: in het licht van de bestaande documentatie instemmen met verder onderhandelen nadat betrokken verenigingen mogelijk hebben besloten tot fusie. De raad besluit conform het door het aangenomen amendement gewijzigde voorstel. 
 2. 7.2  Verordening Adviesraad sociaal domein HBEL
  De raad besluit conform het voorstel. De motie van D66 en PvdA wordt met 3 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen. 
 3. 7.3  Onderzoek ‘Externe inhuur BEL Combinatie en BEL gemeenten
  De beraadslagingen resulteren in een mondeling amendement. Strekking amendement: de tekst van het 1 
voorstel vervangen door de tekst ‘kennisnemen van het voorstel van de Rekenkamer(commissie) BEL’. Het mondeling amendement wordt met 12 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. De raad besluit conform het door het aangenomen mondeling amendement gewijzigde voorstel.
 1. 7.4  Extra budget bomenonderhoud Laren
  De raad besluit conform het voorstel. 
 2. 7.5  Voorziening nat bewegingsonderwijs
  De raad besluit conform het voorstel. 
 3. 7.6  Zienswijze begrotingswijziging 2018 en bestemmingsresultaat 2016 OFGV
  De raad besluit conform het voorstel. In de brief aan de OFGV wordt een opmerking toegevoegd met betrekking tot het vormen van reserves. 
 4. 7.7  Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021
  De raad besluit conform het voorstel. 
 5. 7.8  Bekrachtiging geheimhouding grondexploitatie Crailo
  De raad besluit conform het voorstel. 
 6. 7.9  Bekrachtiging geheimhouding memo Oordeel Waarderingskamer uitvoering Wet WOZ
  Afgevoerd van agenda. 
8. Moties ‘vreemd aan de orde van de dag’a. De motie van Larens Behoud, PvdA, CDA, VVD en Liberaal Laren wordt aangehouden. Strekking motie:aandringen op onderzoek haalbaarheid Park+Bike voorziening, zo mogelijk inpassen en eventueel inpassing van een Huisartsenpost en Dienstapotheek, beide op het Crailo-terrein.
b. De motie van de VVD wordt met 6 stemmen voor en 8 stemmen tegen verworpen. Strekking motie: éénmalig verruimen openstelling Larense winkels op 24 en 31 december.
c. De motie van D66, Liberaal Laren en het CDA wordt aangepast. De aangepaste motie wordt met 13 stemmen voor en 1 onthouding van stem aangenomen. Strekking motie: toezegging college intrekken vigerende omgevingsvergunning perceel Hoefloo 201-22 indien 31 januari 2018 niet is begonnen met de bouw.SluitingDe voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.Aanvang: 20.00 uurSluiting : 22.55 uurLocatie : Raadzaal Raadhuis gemeente Laren  Voorzitter: Rinske Kruisinga Aanwezig: Larens Behoud - Peter Calis, Ingrid Hentenaar-Messcher, Bart Vos, Wim van der Zwaan VVD - Bart de Nie, Tom Pouw, Désirée NiekusCDA - Erwin van den Berg, Maria Klingenberg-KlinkhamerD66 - Nico Wegter (vanaf 19.10 uur), Noud Bijvoet Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers, Anne Visser PvdA - Marcus van den BrinkRinske KruisingaCorry Holtslag Wethouders:Ton Stam (VVD), Tijmen Smit (LB), Leen van der Pols ( CDA)Afwezig: Sean Bogaers (Larens Behoud) 
Ga terug

Publicatie datum: 8-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

17°Czo
19°Cma
24°Cdi
27°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]