Besluiten gemeenteraad 27 september 2017

5 okt.- De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 27 september jl. het volgende behandeld / besloten (aanwezig 14 leden):

 •   De waarnemend voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Er is bericht van verhindering ontvangen van raadslid Klingenberg.
 •   Mevrouw Kruisinga ontvangt de ambtsketen van loco-burgemeester Smit. De voorzittershamer wordt overhandigd door waarnemend voorzitter Timmerman, alsmede een boeket bloemen. Mevrouw Kruisinga spreekt de raad kort toe, felicitaties worden in ontvangst genomen.
 •   De agenda wordt conform vastgesteld.
 •   Wethouder Smit roept de raadsleden op aanwezig te zijn bij het Regiopodium van aanstaande maandag. Aangekondigd wordt dat de gezamenlijke informatieavond over Crailo zal plaatsvinden op 27 november. Naar verwachting vindt besluitvorming plaats op 6 december. De raad kan binnenkort een memo verwachten inzake de verbonden partijen en de tijdigheid van stukken. Spreker feliciteert Hart van Laren met het 5-jarig bestaan en Singer Laren met haar recente opening.
  Waarnemend burgemeester Kruisinga geeft een korte uitleg over het lopende Arhi proces. De drie colleges zullen aanstaande dinsdag een besluit nemen over het nu voorliggende stuk. Eemnes wordt betrokken bij alle gesprekken, maar neemt gezien haar locatie binnen de provincie Utrecht een aparte positie in.
 •   Er zijn geen schriftelijke vragen ontvangen.
 •   Bij agendapunt ‘Meldingen Gemeenschappelijke Regelingen’ deelt raadslid Van der Zwaan mee dat de ambassadeurs bij elkaar zijn geweest om te bezien of tot een evaluatie van het ambassadeurschap kan worden gekomen. Naar de portefeuillehouders toe is zorg uitgesproken over de enorme hoeveelheid papier die van de provincie wordt ontvangen. Op 13 oktober wordt een MRA bijeenkomst voor raden gehouden in Hoofddorp. Met mevrouw Niekus is een bijeenkomst bezocht over het inwonersportaal en de website Kiezo. Op 5 oktober wordt een presentatie voor de raden gehouden. Mevrouw Niekus roept aanwezigen op om aanstaande maandagavond aanwezig te zijn in Bussum, daar zal Niek Rozen, landschapsarchitect, een toelichting geven over de indeling G&V op de Floriade.
 •   De raad stelt de notulen van de raadsvergaderingen van 28 juni, 5 juli en 18 juli 2017 conform vast.
 •   De raad stelt de lijst ingekomen stukken en mededelingen conform vast.
 •   De raad besluit conform het voorstel ‘Toelating en beëdiging nieuw raadslid‘.
 •   De raad besluit conform het voorstel ‘Benoeming loco-griffier’.
 •   De raad besluit conform het voorstel ‘Nieuw beleid HR-gesprekken’.
 •   De raad besluit conform het voorstel ‘Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Laren’.

1

 •   De raad besluit conform het voorstel ‘Begrotingswijziging Appa plan’.
 •   Bij agendapunt ‘Woonvisie Laren 2017-2022’ worden drie amendementen ingediend. Amendement Liberaal Laren en CDA inzake het schrappen van de locaties Ligweide en H. Vosweg uit de tabel wordt met 9 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Amendement Liberaal Laren en CDA inzake het schrappen van een tekstdeel m.b.t. het splitsen van woningen wordt met 3 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen. Amendement VVD inzake splitsen woningen wordt met 11 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. De ‘Woonvisie Laren 2017-2022’ wordt gewijzigd vastgesteld.
 •   De raad besluit conform het voorstel ‘GR Werkvoorzieningschap Tomingroep’.
 •   De raad besluit conform het voorstel ‘Rapport toezicht informatiebeheer 2016’.
 •   Bij agendapunt ‘Zomernota 2017’ wordt een amendement ingediend door Liberaal Laren en CDA inzake het schrappen van het tekstdeel onder punt 9.3.3. Het amendement wordt met 11 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. De ‘Zomernota 2017’ wordt gewijzigd vastgesteld.
 •   De raad besluit conform het voorstel ‘Controleprotocol 2017’.
 •   De motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ van de fracties van Larens Behoud en de PvdA inzake het schriftelijk kenbaar maken van het mishagen van de raad van Laren bij de Raad van Commissarissen van de BNG over de bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt met 6 stemmen voor en 8 stemmen tegen verworpen. Sluiting: 22.15 uur Een uitgebreide weergave van de vergadering is te beluisteren op de gemeentelijke website of te lezen in de notulen die binnenkort beschikbaar komen.
  Ho.03/10/17   Bron: Gemeente LarenGa terug

Publicatie datum: 5-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

18°Czo
16,5°Cma
15°Cdi
15°Cwo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]