Alles weg ten gunste van grote geheel

7 mrt.- ,,Ja, de krant is ab­so­luut een ver­trouw­de vriend. Hoe lang heb­ben we de krant al niet? Ik kreeg het eer­ste abon­ne­ment van mijn ou­ders toen we gin­gen trou­wen. Mijn va­der zei: ’Die moet je le­zen, die hoort er­bij'. Daar ben ik on­der­hand wel ach­ter­ge­ko­men. Als die be­zui­ni­gin­gen bij jul­lie door­gaan, wordt het een kaal­slag. Ik heb dat bij Phi­lips mee­ge­maakt.’’Bep de Boer is maan­dag­mor­gen een van de tien­tal­len fans van de krant die de re­dac­tie van De Gooi- en Eem­lan­der in het La­ren­se Brink­huis be­zoe­ken. La­ren is de eer­ste plaats waar de re­dac­tie neer­strijkt in het ka­der van de tour­nee door de re­gio, voor be­houd van re­gi­o­na­le en lo­ka­le jour­na­lis­tiek. Le­zers blij­ken het nieuws over TMG, het Me­dia­huis en het 'La­ren­se' Tal­pa op de voet te vol­gen. Fok Bier­laagh: ,,Ik hoop dat de re­dac­tie fat­soen­lijk blijft be­staan. De lo­ka­le pers is de smeer­olie van de ge­meen­schap, zon­der meer.’’

Joke Kok-de Bruyn is met een op­roep naar het Brink­huis ge­ko­men. Ze heeft net een open brief aan de ge­meen­te­raad en de pro­vin­cie Noord-Hol­land af­ge­rond en over­han­digt die per­soon­lijk. Met het oog op het po­li­tie­ke fu­sie­de­bat van­avond om acht uur, ook in het Brink­huis. ,,Ik ben een be­zorg­de La­ren­se die hier is ko­men wo­nen om­dat ik een dorp wil­de wo­nen, niet in Gooi­stad. Ik heb ge­zien hoe dat in Koog aan de Zaan is ge­gaan. Die heb­ben niets meer. Geen bi­bli­o­theek, geen zwem­bad, geen buurt­voor­zie­nin­gen, groen wordt niet meer be­ke­ken, sport­clubs ver­dwij­nen. Al­les weg ten gunste van het gro­te ge­heel. La­ren is een ver­grijsd dorp. Oude men­sen kun­nen niet meer au­to­rij­den. Moe­ten ze met een taxi naar de bi­bli­o­theek? Ge­beurt niet. Men­sen ra­ken geïso­leerd. Dat is het gro­te ge­vaar van de gro­te stad.’’

Ze heeft zich in alle rap­por­ten over de be­stuurs­kracht van Gooi en Vecht­streek ver­diept. ,,Ie­der­een die mij ver­telt 'La­ren is La­ren door de in­wo­ners' heeft het mis. La­ren is La­ren door de fi­nan­ciën. Denk aan dit Brink­huis. Dat kan om­dat het wordt ge­sub­si­di­eerd door de ge­meen­te. Op een dag wor­den we wak­ker in groot Gooi­stad in plaats van in het dorp La­ren. Dan denk je, hoe­ver is het zo ge­ko­men? Dus Laar­ders, be­moei je er mee, ver­diep je er in ie­der ge­val in. Men­sen re­a­li­se­ren zich ab­so­luut niet wat de ge­vol­gen zijn. Ja, ik lees dat D66 La­ren vindt dat we als dorp geen vuist kun­nen ma­ken. Maar dan denk ik, och als je ge­fu­seerd bent kun je als La­ren he­le­maal nooit meer een vuist ma­ken. Die vuist is dan weg. Je hebt één ge­meen­te­raad voor een stad van 100.000 men­sen. Dan zijn wij een bui­ten­wijk­je dat vroe­ger La­ren heet­te. Je bent niet meer be­trok­ken want je woont in een gro­te stad. Wil­len we dat? Ik mis het ge­luid van in­wo­ners van La­ren.’’ Bron: Gooi en Eemlander

Joke Kok - de Bruyn


Ze heeft zich in alle rapporten over de bestuurskracht van Gooi en Vechtstreek verdiept. ,,Iedereen die mij vertelt ’Laren is Laren door de inwoners’ heeft het mis. Laren is Laren door de financiën. Denk aan dit Brinkhuis. Dat kan omdat het wordt gesubsidieerd door de gemeente. Op een dag worden we wakker in groot Gooistad in plaats van in het dorp Laren. Dan denk je, hoever is het zo gekomen? Dus Laarders, bemoei je er mee, verdiep je er in ieder geval in. Mensen realiseren zich absoluut niet wat de gevolgen zijn. Ja, ik lees dat D66 Laren vindt dat we als dorp geen vuist kunnen maken. Maar dan denk ik, och als je gefuseerd bent kun je als Laren helemaal nooit meer een vuist maken. Die vuist is dan weg. Je hebt één gemeenteraad voor een stad van 100.000 mensen. Dan zijn wij een buitenwijkje dat vroeger Laren heette. Je bent niet meer betrokken want je woont in een grote stad. Willen we dat? Ik mis het geluid van inwoners van Laren.’’

De open brief:


’Laren, 6 maart 2017


Open brief aan de (provinciale)politiek en de bestuurders van Laren


Beste mensen,


Ten aanzien van de vorming van één gemeente van ca. 250.000 inwoners, al dan niet in twee stappen, vraag ik de politiek en het provinciehuis om eerlijk en onderbouwd commentaar op mijn zienswijze. Het fusieproces moet van onderaf gesteund worden. Ik vraag u dus om mij en mijn medebewoners van Laren te overtuigen van het nut en de noodzaak van deze voorgenomen fusie.


Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar vooralsnog wil ik heel graag in een klein dorp blijven wonen.


Voordelen van één grote gemeente:


1. Gemakkelijker te besturen voor de provincie (minder stakeholders).


2. Meer zeggenschap t.a.v. regionale problemen. Wat zijn precies die regionale problemen en hoe hebben deze effect op het dorp Laren? Ik kan er een paar bedenken:


-a. WMO (is reeds regionaal aangepakt, waarbij Laren weinig in te brengen heeft.


-b. Welke taken van de landelijke overheid kunnen nu nog naar de gemeentes worden overgeheveld zonder voldoende financiën, zoals bij de WMO gebeurd is? Dit is een argument voor opschaling, maar kan ook door samenwerking tot stand komen.


-c. Bereikbaarheid.


Het dichtslibben van de A27 en de A1 heeft in deze regio geen prioriteit bij provincie en Rijkswaterstaat, doordat andere, grotere, partijen meer druk uit kunnen oefenen. Een stad van 100.000 inwoners legt meer gewicht in de schaal.


Vraag: Laren is een vergrijsd dorp. Veel inwoners willen hier blijven wonen na hun pensionering. Dan speelt die bereikbaarheid van Laren niet zo’n grote rol. Hoe belangrijk is dit punt voor Laren zelf?


-d. Werkgelegenheid in de regio.


Laren moet het hebben van het MKB. Dat floreert hier doordat het een klein dorp is en de lijnen naar de politiek en andere organisaties die de voorwaarden (kunnen) scheppen kort zijn. Grote bedrijven in een klein dorp verstoren het karakter van het dorp, geven veel verkeersbewegingen en de meeste werknemers komen niet uit Laren, maar uit de regio. In een stad van 100.000 inwoners zal werkgelegenheid aantrekkelijk gemaakt worden. Bijstandsuitkeringen zijn nl. duur voor de gemeente. Dat geeft, behalve verkeersdrukte, ook druk op de woningmarkt, etc. Laren zal niet ontzien worden want het algemeen belang gaat altijd voor het belang van een klein stukje van de stad. Hilversum zal hier duidelijk van profiteren.


-e. Woningnood.


Dit is iets van alle tijden. Ook in Laren is gebrek aan woonruimte voor de niet zo ruime beurs. Nu kan de gemeenteraad in Laren beslissen waar en of er gebouwd gaat worden. Of er groen voor opgeofferd moet worden, of er hoogbouw moet komen, of er procedures gestart moeten worden om de Engen te bebouwen, etc. Die gemeenteraad woont in Laren, heeft te maken met een klein aantal inwoners van dit kleine dorp en heeft daardoor oog voor het dorp als geheel. Straks is er één gemeenteraad voor een grote stad, waar Laren slechts een heel klein onderdeel van uitmaakt. Deze gemeenteraad wordt gekozen, maar heeft slechts weinig of geen binding met dat kleine buitenwijkje dat vroeger Laren heette. Het algemeen belang gaat dan zeker voor de belangen van een kleine villawijk. Dat is ook de taak van die gemeenteraad.


3. Meer middelen om duurdere en/of beter gekwalificeerde ambtenaren aan te nemen.


4. De nieuwe, grote, gemeenteraad heeft een nieuw gemeentehuis nodig.


Waar komt dat gemeentehuis? Hoe kom je daar? Kun je er (duur)parkeren? Hoeveel gaat een nieuw te bouwen gemeentehuis kosten? (De ervaring leert dat de begroting vele malen wordt overschreden doordat er slechts consensus is voor een bepaald bedrag. Daarna komen de meerkosten, proceskosten voor aangespannen procedures, onteigeningskosten, milieukosten, etc. De bouw kan dan niet meer gestopt worden. Gevolg: hogere belastingen en/of korten op subsidies of stoppen van voorzieningen. Er staat echter na een paar jaar wel een prachtig gemeentehuis dat een sieraad is voor de nieuwe stad.


Nadelen voor Laren:


1. Een grote gemeenteraad heeft weinig tot niets van doen met de villawijk Laren. Deze raad zal kijken naar het grote geheel en dat moeten zij ook doen. Er zullen, naar verwachting, op den duur weinig gemeenteraadsleden zijn die zelf in het oude Laren wonen.


2. Belastingen en gemeenteregels zullen worden geharmoniseerd.


Betekent dit voor Laren:


-a. Hogere belastingen? Lagere belastingen?


-b. Parkeerbelastingen?


-c. Zondagsluiting? Elke zondag open?


-d. Hogere kosten voor de terrassen en reclame-uitingen (zie de problemen in Amsterdam)


-e. Meer/minder regels voor horeca en MKB?


3. De huidige, goede, voorzieningen zullen op den duur verdwijnen.


-aHet Brinkhuis.


Dit is een heel dure voorziening voor slechts een klein deel van de grote gemeente.


Het is veel goedkoper om een grotere, centraal gelegen, voorziening als het Brinkhuis te creëren. Dit is dan bedoeld voor veel meer mensen. Er kan dan veel meer omdat de subsidie nog maar voor één buurthuis is en daardoor hoger uitvalt.


Het nadeel is echter dat mensen die niet zo goed ter been zijn of niet (meer) auto kunnen rijden er waarschijnlijk niet meer kunnen komen. Er zal ongetwijfeld een parkeervoorziening komen, maar schaarste maakt duur, dus er zullen (hoge) parkeertarieven gehanteerd worden. Dit is in Hilversum nu al het geval.


-bBibliotheek.


Ook hier zal, zoals in alle grote steden, de bibliotheek verdwijnen naar een centraal gelegen grote bibliotheek. Met alle problemen van bereikbaarheid die daar bij horen.


-cZwembad.


Dit is ook een heel dure voorziening en zal op den duur verdwijnen. Eventueel zal er ergens één groot zwembad komen voor de gehele gemeente.


-dDe Engen, de landbouwgrondjes midden in het dorp, het vele groen, etc.


Dit zijn nostalgische waarden die het leven in een dorp zo aangenaam maken. Laren is straks echter geen dorp meer, maar een stad. Onder druk wordt alles vloeibaar en de woningnood is hoog. Een grote stad heeft geld om procedures te voeren om wat nu nog groen is, straks te kunnen bebouwen. Dat kost tijd, maar uiteindelijk zal het gaan lukken.


-e. Gratis parkeren.


Dit zal op den duur verdwijnen. Waarom zou je in Hilversum veel geld moeten betalen om te parkeren terwijl dat elders in de stad gratis is? Gelijke monniken, gelijke kappen!


-fGoede (basis)scholen in je eigen buurt.


De druk op scholen wordt hoger in een grote stad. Er komen veel kinderen met een “achterstand” bij. Alle ouders willen hun kinderen op de beste school geplaatst zien. Behalve veel meer autoverkeer rondom de huidige scholen in Laren, betekent dat ook wachtlijsten. Het kan ook betekenen dat de gemeente beslist dat ouders hun kinderen niet altijd naar de door hen gewenste school kunnen sturen. (Amsterdam doet aan toewijzing.)


We hebben nu kleinschalige scholen. Worden dat straks megascholen, zoals de meeste grote steden dat hebben?


-gSportvelden.


Wellicht dat de hockeyvelden subsidie blijven krijgen door de internationale prestaties, maar hoe zit het met de voetbalvelden?


-hBij een grote stad hoort een (nog) grotere criminaliteit. Krijgen we straks meer of minder politie? Het aangifte doen is nu al centraal geregeld in Hilversum. Wordt het straks erger of beter?


4. Het leven in een dorp wordt leven in een villawijk van een grote stad.


Algemeen


1. Laren blijft altijd Laren


Dit bestrijd ik. De mensen blijven hetzelfde, maar de voorzieningen (Brinkhuis, bibliotheek, kleinschalige evenementen, kunstevenementen, ijs op de Brink, jazz evenementen, etc.) zullen verdwijnen, omdat de subsidies hiervoor niet het algemeen belang dienen, maar een specifiek belang voor een klein stukje stad. Al deze zaken zijn een wezenlijk onderdeel van het dorp Laren, maar zonder geld komt het niet van de grond.


2. Laren blijft Laren omdat er wijkraden/deelraden/dorpsraden o.i.d. ingesteld kunnen worden.


Deze raden zullen bevolkt worden door vrijwilligers en deze raden krijgen slechts voldoende geld om de plaatselijke “folklore” in stand te kunnen houden. Deze “folklore” is bijvoorbeeld een eigen carnavalsoptocht, eigen piekiesmarkt op koningsdag, misschien een (kleinschaligere) kermis, de St.Jansprocessie. De voorzieningen in de wijk worden gesubsidieerd door de gemeenteraad.


3. Tot slot, in deze brief speelt emotie een grote rol. Is dat erg? Wonen is emotie. Het komt heel dicht bij. Het is je veilige en plezierige thuishaven. Het is waar je kinderen opgroeien. Emotie hoort hier bij. Emotie = Geluk.’


Joke Kok – de Bruyn


Inwoonster van Laren


Joke.kok@together-ms.nl 

Ga terug

Publicatie datum: 7-3-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Rondje BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar)

19 aug.- Een van de leuke dingen van het Raadslidmaatschap is het meelopen in ’t veld. Ik was in de gelukkige omstan-digheid om een rondje Laren te mogen maken met onze ‘Larense’ BOA. Een heel sympathieke, maar vooral gedul- dige handhaver van de openbare orde.  In ons (ik w  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cdi
18°Cwo
16°Cdo
18°Cvr

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]