Afkoopfonds sociale bouw

23 nov.- Pro­ject­ont­wik­ke­laars in La­ren kun­nen in de na­bije toe­komst de door de ge­meen­te ge­wens­te in­vul­ling met so­ci­a­le wo­ning­bouw(min­stens een­der­de) on­der be­paal­de voor­waar­den 'af­ko­pen'. Dat geld kan dan wor­den ge­bruikt om el­ders so­ci­a­le wo­ning­bouw wel mo­ge­lijk te ma­ken. Het af­koop­per­cen­ta­ge is be­paald op 4 pro­cent over het aan­tal so­ci­a­le wo­nin­gen dat ge­bouwd zou moe­ten wor­den. Bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van La­ren stu­ren een voor­stel voor het in­stel­len van het zo­ge­he­ten 'Ve­re­ve­nings­fonds So­ci­a­le wo­ning­bouw' naar de ge­meen­te­raad.

Op­val­lend is dat uit het col­le­ge­be­sluit blijkt dat het La­ren­se col­le­ge niet op één lijn zit. Wet­hou­der Tij­men Smit(La­rens Be­houd) die het fonds ove­ri­gens wel steunt, is van me­ning dat het voor­stel van zijn VVD-col­le­ga Ton Stam niet ver ge­noeg gaat om so­ci­a­le wo­ning­bouw te sti­mu­le­ren. ’Het vas­te per­cen­ta­ge van 4 pro­cent lijkt aan de lage kant en niet per de­fi­ni­tie ge­noeg prik­kel om ont­wik­ke­laars tot so­ci­a­le wo­ning­bouw te mo­ti­ve­ren.’ Im­mers 4 pro­cent over een­der­de van de wo­nin­gen is 1,3 pro­cent van het to­taal. El­ders wordt 7,75 pro­cent aan­ge­hou­den. Het per­cen­ta­ge zou vol­gens Smit daar­om be­ter voor de to­ta­le pro­ject­kos­ten kun­nen gel­den. Daar­naast ziet hij ge­va­ren in de be­pa­ling dat de maat­re­gel pas gaat gel­den bij meer dan twee wo­nin­gen. ’Dit zou het ef­fect kun­nen heb­ben dat op gro­te per­ce­len twee hui­zen wor­den ge­bouwd.’ De ge­meen­te­raad moet het plan ook nog be­oor­de­len.Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cvr
14°Cza
14,5°Czo
15°Cma

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]