Adoptiestoelen Singer bijna uitverkocht

7 okt.- Wie de laat­ste Sin­ger-be­ne­fiet­ac­tie, een gala-avond met de ge­broe­ders Jus­sen en Paul de Leeuw op don­der­dag 19 ok­to­ber, wil mee­ma­ken zal snel moe­ten zijn. De ac­tie 'Adop­teer een the­a­ter­stoel' is een suc­ces.
„Ik vond het heel span­nend toen we met de ac­tie be­gon­nen want ik had geen flauw idee hoe het zou lo­pen. We zit­ten nu op 370 van de iets meer dan 400 stoe­len", ver­telt di­rec­teur Evert van Os. „De mees­te stoe­len zijn per twee ge­a­dop­teerd voor 500 euro.” Een solo-stoel kost 300 euro. „We heb­ben be­wust voor deze prij­zen ge­ko­zen zo­dat de stoel niet al­leen voor de hap­py few be­reik­baar is. Het is een pu­blieks­ac­tie om een steen­tje bij te dra­gen aan het nieu­we the­a­ter. Daar­naast komt je naam op een gro­te zaal­plat­te­grond die we mooi in­lijs­ten en op­han­gen op een plek waar veel men­sen pas­se­ren. Een naam­plaat­je op de stoel schroe­ven, von­den we niet zo chi­que.” De stoe­len­ac­tie zorgt voor een slui­ten­de nieuw­bouw­gro­ting: 15,8 mil­joen euro.

„Op 19 ok­to­ber tij­dens de be­ne­fiet gala-avond mag je op je ei­gen stoel zit­ten.” Voor­lo­pig de eni­ge keer. „We kun­nen na­me­lijk niet die stoel re­ser­ve­ren voor re­gu­lie­re the­a­ter­voor­stel­lin­gen.”

De laat­ste adop­tie­stoe­len zijn op het bal­kon te vin­den, ach­ter­ste rij. "Maar je zit ei­gen­lijk over­al goed in deze zaal", ver­ze­kert de the­a­ter­di­rec­teur. Vier stoe­len zijn (nog) niet te koop. Dat zijn de stoe­len aan de zij­kan­ten van het bal­kon, bij­ge­naamd de 'Mup­pet­show-stoe­len' om­dat ze doen den­ken aan de plek waar de ty­pe­tjes St­at­ler and Wal­dorf hun on­ge­zou­ten kri­tiek op de show ga­ven. Van Os: „Een aan­tal the­a­ter­ge­zel­schap­pen ge­bruikt die ruim­te voor een volg­spot, dan gaan die stoe­len er­uit. Maar we we­ten in­mid­dels dat die volg­spot ook pri­ma in de licht­brug kan, dus in de toe­komst ko­men die stoe­len waar­schijn­lijk ook wel be­schik­baar voor de kaart­ver­koop.”

„Op de 19e zul­len eerst Arthur en Lu­cas Jus­sen uit Hil­ver­sum een half uur de plan­ken uit het the­a­ter spe­len, sa­men ach­ter één vleu­gel. Daar­na zingt Paul de Leeuw uit Bla­ri­cum zijn nieu­we num­mers. We ma­ken er met z’n al­len een feest­je van.” Bron: Gooi en Eemlander
 

Ga terug

Publicatie datum: 7-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cdo
7°Cvr
5°Cza
5°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]