Adoptiestoelen Singer bijna uitverkocht

7 okt.- Wie de laat­ste Sin­ger-be­ne­fiet­ac­tie, een gala-avond met de ge­broe­ders Jus­sen en Paul de Leeuw op don­der­dag 19 ok­to­ber, wil mee­ma­ken zal snel moe­ten zijn. De ac­tie 'Adop­teer een the­a­ter­stoel' is een suc­ces.
„Ik vond het heel span­nend toen we met de ac­tie be­gon­nen want ik had geen flauw idee hoe het zou lo­pen. We zit­ten nu op 370 van de iets meer dan 400 stoe­len", ver­telt di­rec­teur Evert van Os. „De mees­te stoe­len zijn per twee ge­a­dop­teerd voor 500 euro.” Een solo-stoel kost 300 euro. „We heb­ben be­wust voor deze prij­zen ge­ko­zen zo­dat de stoel niet al­leen voor de hap­py few be­reik­baar is. Het is een pu­blieks­ac­tie om een steen­tje bij te dra­gen aan het nieu­we the­a­ter. Daar­naast komt je naam op een gro­te zaal­plat­te­grond die we mooi in­lijs­ten en op­han­gen op een plek waar veel men­sen pas­se­ren. Een naam­plaat­je op de stoel schroe­ven, von­den we niet zo chi­que.” De stoe­len­ac­tie zorgt voor een slui­ten­de nieuw­bouw­gro­ting: 15,8 mil­joen euro.

„Op 19 ok­to­ber tij­dens de be­ne­fiet gala-avond mag je op je ei­gen stoel zit­ten.” Voor­lo­pig de eni­ge keer. „We kun­nen na­me­lijk niet die stoel re­ser­ve­ren voor re­gu­lie­re the­a­ter­voor­stel­lin­gen.”

De laat­ste adop­tie­stoe­len zijn op het bal­kon te vin­den, ach­ter­ste rij. "Maar je zit ei­gen­lijk over­al goed in deze zaal", ver­ze­kert de the­a­ter­di­rec­teur. Vier stoe­len zijn (nog) niet te koop. Dat zijn de stoe­len aan de zij­kan­ten van het bal­kon, bij­ge­naamd de 'Mup­pet­show-stoe­len' om­dat ze doen den­ken aan de plek waar de ty­pe­tjes St­at­ler and Wal­dorf hun on­ge­zou­ten kri­tiek op de show ga­ven. Van Os: „Een aan­tal the­a­ter­ge­zel­schap­pen ge­bruikt die ruim­te voor een volg­spot, dan gaan die stoe­len er­uit. Maar we we­ten in­mid­dels dat die volg­spot ook pri­ma in de licht­brug kan, dus in de toe­komst ko­men die stoe­len waar­schijn­lijk ook wel be­schik­baar voor de kaart­ver­koop.”

„Op de 19e zul­len eerst Arthur en Lu­cas Jus­sen uit Hil­ver­sum een half uur de plan­ken uit het the­a­ter spe­len, sa­men ach­ter één vleu­gel. Daar­na zingt Paul de Leeuw uit Bla­ri­cum zijn nieu­we num­mers. We ma­ken er met z’n al­len een feest­je van.” Bron: Gooi en Eemlander
 

Ga terug

Publicatie datum: 7-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdi
16,5°Cwo
18°Cdo
19,5°Cvr

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]