Adoptiestoelen Singer bijna uitverkocht

7 okt.- Wie de laat­ste Sin­ger-be­ne­fiet­ac­tie, een gala-avond met de ge­broe­ders Jus­sen en Paul de Leeuw op don­der­dag 19 ok­to­ber, wil mee­ma­ken zal snel moe­ten zijn. De ac­tie 'Adop­teer een the­a­ter­stoel' is een suc­ces.
„Ik vond het heel span­nend toen we met de ac­tie be­gon­nen want ik had geen flauw idee hoe het zou lo­pen. We zit­ten nu op 370 van de iets meer dan 400 stoe­len", ver­telt di­rec­teur Evert van Os. „De mees­te stoe­len zijn per twee ge­a­dop­teerd voor 500 euro.” Een solo-stoel kost 300 euro. „We heb­ben be­wust voor deze prij­zen ge­ko­zen zo­dat de stoel niet al­leen voor de hap­py few be­reik­baar is. Het is een pu­blieks­ac­tie om een steen­tje bij te dra­gen aan het nieu­we the­a­ter. Daar­naast komt je naam op een gro­te zaal­plat­te­grond die we mooi in­lijs­ten en op­han­gen op een plek waar veel men­sen pas­se­ren. Een naam­plaat­je op de stoel schroe­ven, von­den we niet zo chi­que.” De stoe­len­ac­tie zorgt voor een slui­ten­de nieuw­bouw­gro­ting: 15,8 mil­joen euro.

„Op 19 ok­to­ber tij­dens de be­ne­fiet gala-avond mag je op je ei­gen stoel zit­ten.” Voor­lo­pig de eni­ge keer. „We kun­nen na­me­lijk niet die stoel re­ser­ve­ren voor re­gu­lie­re the­a­ter­voor­stel­lin­gen.”

De laat­ste adop­tie­stoe­len zijn op het bal­kon te vin­den, ach­ter­ste rij. "Maar je zit ei­gen­lijk over­al goed in deze zaal", ver­ze­kert de the­a­ter­di­rec­teur. Vier stoe­len zijn (nog) niet te koop. Dat zijn de stoe­len aan de zij­kan­ten van het bal­kon, bij­ge­naamd de 'Mup­pet­show-stoe­len' om­dat ze doen den­ken aan de plek waar de ty­pe­tjes St­at­ler and Wal­dorf hun on­ge­zou­ten kri­tiek op de show ga­ven. Van Os: „Een aan­tal the­a­ter­ge­zel­schap­pen ge­bruikt die ruim­te voor een volg­spot, dan gaan die stoe­len er­uit. Maar we we­ten in­mid­dels dat die volg­spot ook pri­ma in de licht­brug kan, dus in de toe­komst ko­men die stoe­len waar­schijn­lijk ook wel be­schik­baar voor de kaart­ver­koop.”

„Op de 19e zul­len eerst Arthur en Lu­cas Jus­sen uit Hil­ver­sum een half uur de plan­ken uit het the­a­ter spe­len, sa­men ach­ter één vleu­gel. Daar­na zingt Paul de Leeuw uit Bla­ri­cum zijn nieu­we num­mers. We ma­ken er met z’n al­len een feest­je van.” Bron: Gooi en Eemlander




 

Ga terug

Publicatie datum: 7-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Landelijke partijen en Zelfstandigheid

20 mrt.- De provincie huurt van onze belastingcenten het peperdure Berenschot in om de door haar gewenste herindeling te programmeren. En zet de gemeenten daarbij buitenspel. Wél benoemde het dure bureau direct ook waar het v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

2°Cdi
-1,5°Cwo
-3,5°Cdo
-2,5°Cvr

[Opinie]

Kies voor behoud zelfstandigheid

20 mrt.-  ,,Vaak wordt gedacht dat gemeenten besparen na een fusie vanwege schaalvoordelen.'' Dat stelt professor Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Groningen. “ Grote gemeenten kunnen goedkoper zijn omdat zij op grotere schaal inkopen of gespecialis  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]