Activist stelt integriteit van PvdA-raadslid ter discussie

30 nov.- ,,Er klopt he­le­maal niets van. Van­uit de pro­vin­cie krijg ik - op ei­gen ver­zoek - he­le­maal niets te zien of te ho­ren wat met Crailo te ma­ken heeft.’’ Lars Vos­kuil heeft wei­nig zin om al te veel woor­den vuil te ma­ken aan de be­schul­di­gin­gen die ac­ti­vist Pe­ter Jan Scha­tens doet aan zijn adres.
Vol­gens Scha­tens zou Vos­kuil niet in­te­ger han­de­len in het dos­sier rond de aan­koop van Crailo door de ge­meen­ten Hil­ver­sum, Gooi­se Me­ren en La­ren. Re­den voor deze aan­tij­ging is het feit dat Vos­kuil na­mens de Par­tij van de Ar­beid zo­wel in Pro­vin­ci­a­le Sta­ten als in de raad van Gooi­se Me­ren een ze­tel in­neemt. ’Het zou Sta­ten­lid Vos­kuil sie­ren nu hij bin­nen­kort toch stopt als frac­tie­voor­zit­ter van de PvdA, om zich op 18 de­cem­ber van stem­ming te ont­hou­den in de raad van Gooi­se Me­ren, zo aan alle com­mo­tie rond zijn dub­bel­man­daat een ein­de te ma­ken en zich en­kel nog maar te con­cen­tre­ren op zijn func­tie als Sta­ten­lid', schrijft Scha­tens.

Vos­kuil laat des­ge­vraagd we­ten daar geen en­ke­le re­den toe te zien. Al voor zijn in­stal­la­tie als lid van Pro­vin­ci­a­le Sta­ten heeft hij met de Com­mis­sa­ris van Ko­ning Johan Rem­kes ge­spro­ken over mo­ge­lij­ke di­lem­ma's die zou­den kun­nen ont­staan door zijn dub­bel­man­daat. Daar­bij is ook Crailo ex­pli­ciet ter spra­ke ge­ko­men, om­dat dit pre­cies ten tij­de was van de eer­ste ge­ruch­ten dat de drie ge­meen­ten mo­ge­lijk Crailo van de pro­vin­cie wil­den ko­pen. Toen al heeft Vos­kuil ge­steld zich pro­vin­ci­aal van alle kan­ten bui­ten de dis­cus­sie te hou­den.

Naar ei­gen zeg­gen heeft Vos­kuil dit ook al aan Scha­tens me­de­ge­deeld. De ac­ti­vist met po­li­tie­ke as­pi­ra­ties heeft hier ech­ter geen bood­schap aan. Ster­ker, hij heeft de Com­mis­sa­ris van de Ko­ning een brief ge­stuurd waar­in hij Rem­kes vraagt ’te be­mid­de­len, of kan voor­ko­men dat Sta­ten­lid en raads­lid Vos­kuil be­trok­ken is bij de ver­koop en aan­koop van de Crailo Gron­den van de Pro­vin­cie Noord Hol­land'. Scha­tens schermt bo­ven­dien met 'di­ver­se in­wo­ners en po­li­ti­ci' die zich hier ook zor­gen over zou­den ma­ken. Hier­bij noemt hij ech­ter geen na­men, of aan­tal­len. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 30-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cvr
14°Cza
14,5°Czo
15°Cma

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]