57 keer politie gebeld: Altijd voel ik angst

8 nov.- Annie Voulon (73) woont al 51 jaar in een huurhuis aan de Kloosterweg in Laren. Twee weken geleden belde ze de politie voor de 57e keer in bijna 1,5 jaar vanwege extreme overlast die de buurman veroorzaakt.

’Altijd voel ik angst’„Het hele week­end was het weer mis hier naast ons op de Kloos­ter­weg. Hele har­de mu­ziek, ru­zie met een meis­je ma­ken, el­kaar ach­ter­na zit­ten, te­gen mu­ren trap­pen, deu­ren dicht smij­ten, gil­len.
Ik mag van mijn man die heel ern­stig ziek is, niet meer de po­li­tie bel­len, want het helpt al­le­maal niet. Hij maakt zich zor­gen wat er met mij ge­beurt als ik al­leen ach­ter­blijf", ver­telt An­nie Vou­lon. Ze ziet er dood­moe uit. „In juni 2016, vlak na­dat hij naast ons is ko­men wo­nen, be­gon de over­last. Mid­den in de nacht schreeu­wen, oer­ge­lui­den. Met din­gen gooi­en. Een keer hoor­de ik een meis­je gil­len 'schop mijn hond niet'. Ze stond bui­ten, ze was er zelf uit­ge­schopt. De hele buurt kon het ge­schreeuw ho­ren. Po­li­tie er­bij, maar dat le­ver­de niets op. Hij weet niet wat hij doet.

Het is niet pret­tig wo­nen naast die vent. Vreem­den die ’s nachts in mijn tuin staan te brul­len of op de ver­keer­de deur, de mij­ne, staan te bon­ken. Al­tijd voel ik een be­paal­de angst. Dat is niet over­dre­ven want ik ben echt niet bang uit­ge­val­len. Ik leef in angst.”

Ie­de­re maand zijn uit­bar­stin­gen, zwaar­de­re en lich­te­re, ver­telt de ta­ni­ge („Ik was 55 kilo, nu 46, ik ram­mel in mijn broe­ken") La­ren­se. Er volgt een lan­ge op­som­ming van al­ler­lei in­ci­den­ten. „En half juli dit jaar ging hij zo te keer dat we dach­ten dat-ie door de muur kwam. Er werd van al­les ge­gooid. De po­li­tie ge­beld. Wil­de eerst niet ko­men. Toen heb ik ge­zegd: ’Als jul­lie nu niet ko­men, dan ga ik maat­re­ge­len ne­men want dit duurt al dik een jaar'. Hij is daar­na weer af­ge­voerd, maar de vol­gen­de mor­gen was-ie te­rug.

De po­li­tie weet het, de over­heid weet het, alle in­stan­ties we­ten het. Ben zelf naar het ge­meen­te­huis ge­gaan en heb naar de bur­ge­mees­ter ge­vraagd om­dat ik in hele hoge nood zit. De bur­ge­mees­ter (toen nog El­bert Roest, red.) heeft bij ons thuis op de bank ge­ze­ten. Vond het ook ver­schrik­ke­lijk voor ons. ’Het moet bin­nen een half jaar af­ge­lo­pen zijn', zei hij.”

Die 'dead­line' is in­mid­dels een week of tien ver­lo­pen.

"Men­sen vra­gen zich af waar ik me druk om maak. Dat is mak­ke­lijk ge­zegd als je er zelf niet naast woont. ”

Frans Ca­lis, de broer van An­nie vult aan: „Er loopt een bat­te­rij gei­ten­wol­len sok­ken bij hem, de wijk­agent spreekt hem ook re­gel­ma­tig.

In maart vond de man van de wo­ning­bouw­ver­e­ni­ging dat er een ein­de aan moet ko­men. Was een heel goed ge­sprek met ons, daar­na is het al­leen maar er­ger ge­wor­den.”

Greep

Zijn zus neemt het weer over: „Hij houdt de hele buurt in zijn greep. Het is pap­pen en nat­hou­den, tot­dat er echt on­ge­luk­ken ge­beu­ren. Wat heb ik aan de over­heid? Moet er eerst een lijk val­len, is dat de be­doe­ling? Ik voel me, be­hal­ve bij een paar men­sen hier in de buurt, een roe­pen­de in de woes­tijn.”

Zelf dan maar ver­hui­zen? „Dat zou te gek voor woor­den zijn me­neer. Ik woon hier 51 jaar, heb veel geld aan mijn tuin uit­ge­ge­ven, me ka­pot ge­werkt om dit voor el­kaar te krij­gen. Ik was laatst zo aan mijn eind van mijn la­tijn dat ik te­gen mijn broer zei: 'Frans als ik nu ga hui­len, wordt het hele dorp nat, zo zat ben ik het’. Je staat met de rug te­gen de muur.”

Aar­di­ge jon­gen

Buurt­be­woon­ster Ka­rin Ca­lis is re­gel­ma­tig ge­tui­ge van de over­last­si­tu­a­tie. Als hij geen drugs ge­bruikt, is het een ge­woon een aar­di­ge jon­gen(33), ver­telt de La­ren­se. "An­nie woont te­gen hem aan. Bij mij zit­ten er nog twee tui­nen tus­sen, maar ik word er zelfs ’s nachts wak­ker van. Som­mi­ge men­sen wil­len niet kla­gen, om­dat ze ei­gen­lijk een beet­je bang zijn. Het is soms net een wild beest. Dan weet hij niet meer wat-ie doet. En een dag daar­na weet-ie niet meer wat hij heeft ge­daan. Voor zijn ou­ders is het ook ver­schrik­ke­lijk. Die va­der komt ’s nachts op­dra­ven.” Of de vol­gen­de dag nieu­we meu­bel­tjes bren­gen om het ka­pot ge­sla­gen in­te­ri­eur te ver­van­gen. „Het schijnt dat er zes in­stan­ties be­zig zijn om die jon­gen te la­ten op­ne­men.” Vol­gens meer­de­re bron­nen is er daar­bij geen spra­ke van on­wil van zijn kant, maar is het moei­lijk om hem in een af­kick­kli­niek toe­ge­la­ten te krij­gen.

Blootje

Ze­ker is dat voor de Kloos­ter­weg en di­rec­te om­ge­ving de lij­dens­weg al veel te lang duurt. Ca­lis: „Er wo­nen hier men­sen met klei­ne kin­de­ren en als hij dan in zijn bloot­je door het gras ligt te rol­len (ge­beur­de af­ge­lo­pen zo­mer, red.) is dat na­tuur­lijk ook niet leuk.

On­leef­baar? Ja. Ik zit er niet op te wach­ten om elke keer ’s nachts wak­ker ge­maakt te wor­den. Dan loop ik me ook op te win­den en pro­beer An­nie op te van­gen. Ze is een on­ge­leid pro­jec­tiel aan het wor­den. Dat snap ik, om­dat haar man op ster­ven ligt. Ik ben bang dat er straks iets he­le­maal fout gaat lo­pen.

Die jon­gen moet ge­hol­pen wor­den. Maar hij is al zo vaak af­ge­kickt, ik heb er wei­nig ver­trou­wen in. Elke keer gaat het weer fout. De buurt is zo ver­stoord. Stel dat af­kic­ken lukt, dan past hij hier niet meer. Het ver­trou­wen is weg. Ei­gen­lijk zou hij moe­ten ver­hui­zen, maar dat zijn na­tuur­lijk al­le­maal moei­lij­ke din­gen. Het pro­bleem is al ver­scho­ven, want hij komt uit het Van Er­ven Do­ren­s­park.

De wo­ning­bouw­ver­e­ni­ging moet nu een dos­sier op­bou­wen en daar­mee kun­nen ze één keer naar de rech­ter. Ik mag ho­pen dat ze dat doen want ie­der­een hier is er ge­woon schijt­ziek van.”

Po­li­tie

De woord­voer­ster van de po­li­tie Mid­den Ne­der­land be­ves­tigt dat er re­gel­ma­tig mel­ding wordt ge­maakt van over­last en spreekt over „een hele com­pli­ceer­de zaak.”

„De ge­luids­over­last is bij onze aan­komst af­ge­lo­pen. De zicht­ba­re, merk­ba­re en hoor­ba­re over­last voor de hele buurt die con­sta­te­ren wij ook en soms ko­men onze ke­ten­part­ners er bij om er wat aan te doen. De wijk­agent staat in con­tact met de bu­ren en de buurt. De re­gie is in han­den van de ge­meen­te en er loopt een aan­pak met an­de­re part­ners zo­als GGZ om te kij­ken wat we kun­nen doen.”

Ge­meen­te

De ge­meen­te is 'ca­sus­re­gis­seur' voor de si­tu­a­tie Kloos­ter­weg en de daar­bij be­trok­ken in­stan­ties. Van­we­ge pri­va­cy-re­gels is de in­for­ma­tie­ver­strek­king ui­terst sum­mier en for­meel. In­for­ma­tie waar de hele buurt naar snakt. „Het ca­sus­over­leg kan be­lan­gen en ur­gen­tie be­noe­men, maar geen be­han­de­lin­gen of op­na­mes af­dwin­gen. Dit heeft ech­ter nog wel onze voor­naams­te aan­dacht. Dat ge­no­men stap­pen niet al­tijd zicht­baar zijn voor de bui­ten­we­reld, heeft te ma­ken met ver­trou­we­lijk­heid van dit soort za­ken. Alle mo­ge­lij­ke in­ter­ven­ties zijn er ech­ter op ge­richt ie­de­re vorm van es­ca­la­tie te voor­ko­men.”

Stap­pen

Af­ge­lo­pen vrij­dag­mid­dag komt, na een nieu­we vra­gen­ron­de van deze krant, toch iets meer in­for­ma­tie. „Op dit mo­ment ziet het er­naar uit dat er zeer bin­nen­kort stap­pen in de goe­de rich­ting kun­nen wor­den ge­no­men.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 8-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
15°Cza
14,5°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]