Amaris, Leger des Heils, Merem en Allerzorg houden zich aan Wet Normering Topinkomens Vier witte raven in regionale zorg

23 juli.- Van de ze­ven­tien door deze krant on­der­zoch­te zorg­in­stel­lin­gen in het Gooi, het Eem­land en de Vecht­streek hiel­den zich vier vo­rig jaar net­jes aan de nor­men uit de Wet Nor­me­ring To­p­in­ko­mens (WNT). Bij Al­ler­zorg, Ama­ris, het Le­ger des Heils en Me­rem werd geen en­ke­le top­func­ti­na­ris be­zol­digd bo­ven de voor deze in­stel­lin­gen gel­den­de nor­men.
Blij­kens de jaar­re­ke­nin­gen van ze­ven­tien re­gi­o­naal ac­tie­ve zorg­in­stel­lin­gen ble­ven alle toe­zicht­hou­ders in 2016 on­der de voor hen gel­den­de norm krach­tens de WNT. Bij der­tien in­stel­lin­gen scho­ten een of meer be­stuur­ders door de voor hen 'toe­pas­lij­ke nor­m'. Al­leen bij het Le­ger des Heils, Ama­ris, Me­rem en Al­ler­zorg hiel­den ook alle be­stuur­ders zich keu­rig aan de 'toe­pas­se­lij­ke' WNT-nor­men, zo­als dat of­fi­ci­eel heet.

Nieuw­ko­mer in dit rij­tje was in 2016 Me­rem. Daar ble­ven de twee be­stuur­ders dat jaar on­der hun be­zol­di­gings­norm. Een jaar eer­der zat tus­sen­tijds ver­trok­ken be­stuur­der Sjoerd Veg­ter nog 6.200 euro bo­ven de toen voor hem gel­den­de norm.

Ama­ris was in 2015 nieuw in het klei­ne groep­je 'wit­te ra­ven'. Ook vo­rig jaar ble­ven de vier Ama­ris-be­stuur­ders on­der het voor hen gel­den­de be­zol­di­gings­pla­fond.

Le­ger des Heils

Be­stuur­ders van het Lege des Heils he­ten stich­tings­di­rec­teu­ren. Daar­van telt de in­stel­ling er twee. Bei­den ble­ven vo­rig jaar tien­dui­zen­den eu­ro's on­der hun be­zol­di­gings­norm. Ook in 2015 ble­ven ze al on­der de norm die voor dat jaar gold.

Al­ler­zorg

Bij Al­ler­zorg za­ten de twee be­stuur­ders in 2015 elk min­der dan 1,50 euro bo­ven hun norm. Ge­zien die mi­nie­me over­schrij­ding re­ken­de deze krant ze vo­rig jaar al tot de wit­te ra­ven. In 2016 ging het norm­be­drag om­laag en de be­zol­di­ging van de be­stuur­ders even­eens. Als ge­volg daar­van za­ten de twee (part­ti­me) be­stuur­ders van Al­ler­zorg vo­rig jaar pre­cies op hun norm­be­drag.

Tot het groep­je gun­sti­ge uit­zon­de­rin­gen wat be­treft de Wet Nor­me­ring To­p­in­ko­mens be­hoor­de in 2015 ook Ino­vum. Vo­rig jaar ech­ter be­land­de Ino­vum-be­stuur­der Aad de Jon­ge bo­ven het voor hem gel­den­de be­zol­di­gings­pla­fond. Voor­zit­ter Maar­ten Dek­ker van de Raad van Toe­zicht leg­de in De Gooi- en Eem­lan­der van af­ge­lo­pen dins­dag uit dat het een eer­der ge­maak­te sa­la­ris­af­spraak be­treft. Te­ge­lijk gaf Dek­ker aan dat be­stuur­der De Jong dit jaar weer on­der de voor Ino­vum gel­den­de WNT-norm is ge­zakt.

Over­gangs­re­ge­ling

Top­func­ti­o­na­ris­sen die de WNT-norm over­schrij­den doen niets il­le­gaals. Bij in­voe­ring van de WNT in 2013 is be­paald dat top­lie­den in de (semi)pu­blie­ke sec­tor na dat jaar nog maxi­maal vier jaar ’te veel' moch­ten tou­che­ren en dat daar­na hun be­zol­di­ging in drie jaar­lijk­se stap­pen moet wor­den af­ge­bouwd naar de norm. In de ge­zond­heids­zorg geldt: hoe gro­ter en in­ge­wik­kel­der een in­stel­ling, des te ho­ger de norm. Tot de be­zol­di­ging be­ho­ren sa­la­ris, werk­ge­vers­deel pen­si­oen­pre­mie en on­kos­ten­ver­goe­din­gen (in­clu­sief lea­se-auto). Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-7-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

24°Cwo
24,5°Cdo
23°Cvr
20°Cza

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]