Amaris, Leger des Heils, Merem en Allerzorg houden zich aan Wet Normering Topinkomens Vier witte raven in regionale zorg

23 juli.- Van de ze­ven­tien door deze krant on­der­zoch­te zorg­in­stel­lin­gen in het Gooi, het Eem­land en de Vecht­streek hiel­den zich vier vo­rig jaar net­jes aan de nor­men uit de Wet Nor­me­ring To­p­in­ko­mens (WNT). Bij Al­ler­zorg, Ama­ris, het Le­ger des Heils en Me­rem werd geen en­ke­le top­func­ti­na­ris be­zol­digd bo­ven de voor deze in­stel­lin­gen gel­den­de nor­men.
Blij­kens de jaar­re­ke­nin­gen van ze­ven­tien re­gi­o­naal ac­tie­ve zorg­in­stel­lin­gen ble­ven alle toe­zicht­hou­ders in 2016 on­der de voor hen gel­den­de norm krach­tens de WNT. Bij der­tien in­stel­lin­gen scho­ten een of meer be­stuur­ders door de voor hen 'toe­pas­lij­ke nor­m'. Al­leen bij het Le­ger des Heils, Ama­ris, Me­rem en Al­ler­zorg hiel­den ook alle be­stuur­ders zich keu­rig aan de 'toe­pas­se­lij­ke' WNT-nor­men, zo­als dat of­fi­ci­eel heet.

Nieuw­ko­mer in dit rij­tje was in 2016 Me­rem. Daar ble­ven de twee be­stuur­ders dat jaar on­der hun be­zol­di­gings­norm. Een jaar eer­der zat tus­sen­tijds ver­trok­ken be­stuur­der Sjoerd Veg­ter nog 6.200 euro bo­ven de toen voor hem gel­den­de norm.

Ama­ris was in 2015 nieuw in het klei­ne groep­je 'wit­te ra­ven'. Ook vo­rig jaar ble­ven de vier Ama­ris-be­stuur­ders on­der het voor hen gel­den­de be­zol­di­gings­pla­fond.

Le­ger des Heils

Be­stuur­ders van het Lege des Heils he­ten stich­tings­di­rec­teu­ren. Daar­van telt de in­stel­ling er twee. Bei­den ble­ven vo­rig jaar tien­dui­zen­den eu­ro's on­der hun be­zol­di­gings­norm. Ook in 2015 ble­ven ze al on­der de norm die voor dat jaar gold.

Al­ler­zorg

Bij Al­ler­zorg za­ten de twee be­stuur­ders in 2015 elk min­der dan 1,50 euro bo­ven hun norm. Ge­zien die mi­nie­me over­schrij­ding re­ken­de deze krant ze vo­rig jaar al tot de wit­te ra­ven. In 2016 ging het norm­be­drag om­laag en de be­zol­di­ging van de be­stuur­ders even­eens. Als ge­volg daar­van za­ten de twee (part­ti­me) be­stuur­ders van Al­ler­zorg vo­rig jaar pre­cies op hun norm­be­drag.

Tot het groep­je gun­sti­ge uit­zon­de­rin­gen wat be­treft de Wet Nor­me­ring To­p­in­ko­mens be­hoor­de in 2015 ook Ino­vum. Vo­rig jaar ech­ter be­land­de Ino­vum-be­stuur­der Aad de Jon­ge bo­ven het voor hem gel­den­de be­zol­di­gings­pla­fond. Voor­zit­ter Maar­ten Dek­ker van de Raad van Toe­zicht leg­de in De Gooi- en Eem­lan­der van af­ge­lo­pen dins­dag uit dat het een eer­der ge­maak­te sa­la­ris­af­spraak be­treft. Te­ge­lijk gaf Dek­ker aan dat be­stuur­der De Jong dit jaar weer on­der de voor Ino­vum gel­den­de WNT-norm is ge­zakt.

Over­gangs­re­ge­ling

Top­func­ti­o­na­ris­sen die de WNT-norm over­schrij­den doen niets il­le­gaals. Bij in­voe­ring van de WNT in 2013 is be­paald dat top­lie­den in de (semi)pu­blie­ke sec­tor na dat jaar nog maxi­maal vier jaar ’te veel' moch­ten tou­che­ren en dat daar­na hun be­zol­di­ging in drie jaar­lijk­se stap­pen moet wor­den af­ge­bouwd naar de norm. In de ge­zond­heids­zorg geldt: hoe gro­ter en in­ge­wik­kel­der een in­stel­ling, des te ho­ger de norm. Tot de be­zol­di­ging be­ho­ren sa­la­ris, werk­ge­vers­deel pen­si­oen­pre­mie en on­kos­ten­ver­goe­din­gen (in­clu­sief lea­se-auto). Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-7-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Doe wat uw buurman doet!

17 nov.- Nu de spaarrentes in Nederland blijven kelderen (tot nog maar 0,5%!) zoeken steeds meer mensen naar alternatieven voor hun spaargeld. Wist u dat het mogelijk is om maar liefst een rendement van 6% te halen wanneer u   Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud doet beroep op wet openbaarheid bestuur (WOB)

8 nov. -   Geachte college van Gedeputeerde Staten,   In het kader van de besluitvorming in de ARHI-procedure van de regio Gooi- en Vechtstreek verzoek ik u mij de informatie/documenten te verstrekken die zijn ingebracht in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017 ten behoeve van de behandeling van dit onderwerp. Wij doelen hier op de geagendeerde stukken en niet de geamendeerde stukken NA behandeling in de v  Lees verder

[Het weer in Laren]

11°Cdo
11,5°Cvr
13°Cza
13,5°Czo

[Opinie]

Hoofdpijn of gezichtsverlies

20 nov.- De inwoners hebben er niets aan: het voortdurende gepraat over het opheffen van hun gemeente. Voorstanders vinden dat het nodig is omdat een grote gemeente betere prestaties levert. Op zichze  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

14 nov.- Waar eens bomen werden gezaagdWerd ook een nieuw plan gevraagdWat te doen met de vrijgekomen grond?Nieuwe sjieke huizen moeten er komenDaar staan straks mooie wijkenMaar voor alle Laarders of alleen voor de nieuwe rijkenDe hijsinstallatie mag blijvenAls een monument voor wat er eens wasOf wordt het alras verzaagd tot brandhout en asDe aanblik nu geeft je geen vreugdWat is er in het plan voor Larens jeugd ?De aankomende Sint heeft een beetje invoed op de tekst gehad.Tekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]