Geen verplichte afkoppeling van hemelwater

20 juli.- In een memo aan de raad heeft het college van B&W nog eens verduidelijkt dat er op dit moment geen sprake is van dwang om mee te doen met de afkoppeling van het hemelwater.

Binnenkort wordt gestart met een pilot, waarin gerekend wordt op de solidaire medewerking van de woningeigenaren bij het "waterproof" maken van Laren, waarbij de gemeente de nodige maatregelen uitvoert en voor haar rekening neemt.

 

Met vriendelijke groet,
Peter Calis
Wethouder Gemeente Laren

Memo


Aan: Gemeenteraad
CollegeTijdens de raadsvergadering van 27 juni jl. ontstond enige verwarring over de status en juridische consequenties van de hemelwaterverordening. Tijdens de vergadering is door de portefeuillehouder toegezegd dat van een verplichting tot afkoppelen voorlopig geen sprake zou zijn. In dit memo wordt toegelicht dat het intrekken van de verordening daarvoor niet nodig is.


De hemelwaterverordening


In februari 2016 heeft de gemeenteraad van Laren de ‘verordening op de afvoer van hemelwater Laren’, kortweg de hemelwaterverordening, vastgesteld. In deze verordening is het volgende bepaald:


Artikel 2 Lozingsverbod hemelwater
 1. Het college kan gebieden aanwijzen waarbinnen het verboden is afvloeiend hemelwater, afkomstig van de dakvlakken van gebouwen, te lozen op het openbaar vuilwaterriool.
 2. De gebiedsaanwijzing heeft geen betrekking op de openbare ruimte.
 3. Bij het vaststellen van de gebiedsaanwijzing houdt het college rekening met het


  gemeentelijk rioleringsplan.
 4. De gebiedsaanwijzing treedt in werking met ingang van de datum, genoemd in de


  aanwijzing. Deze datum kan per gebied verschillen. De datum van inwerkingtreding is niet eerder dan zes maanden na de dag waarop de gebiedsaanwijzing bekend is gemaakt.
 5. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, indien van de eigenaar van het gebouw redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van het hemelwater kan worden gevergd. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.
 6. Op de voorbereiding van de gebiedsaanwijzing is afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Deze verordening legt dus vast dat het college gebieden aan kan wijzen waar hemelwater niet langer geloosd mag worden op het riool. Het verbod geldt daarmee alleen in de door het college aangewezen gebieden. Zolang er geen gebieden aangewezen worden, is afkoppelen dus niet verplicht.

Gebiedsaanwijzing


In juli 2016 heeft het college een ontwerpbesluit bekend gemaakt voor het aanwijzen van de gebieden 1 t/m 6. In maart 2017 is besloten de gebieden 1 en 2 aan te wijzen als gebied waarbinnen hemelwater van daken niet meer op het riool geloosd mag worden. Die gebiedsaanwijzing is nu ingetrokken. Overigens was in de periode voorafgaand aan deze intrekking al met de inwoners gecommuniceerd dat het college niet voornemens was te gaan handhaven in afwachting van een besluit over de aanpak wateroverlast.


Door de intrekking van de gebiedsaanwijzing is het in Laren nergens meer verboden hemelwater te lozen op het riool.


Hoe nu verder?


De komende maanden wordt de aanpak wateroverlast verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Het uitgangspunt daarbij is dat zoveel mogelijk hemelwater lokaal verzameld en verwerkt wordt. Daardoor zorgen we ervoor dat het schone hemelwater niet vermengd wordt met vuil water, helpen we mee aan het tegengaan van verdroging en voorkomen we dat er bij hevige regenval schade door rioolwater op straat en in gebouwen ontstaat.


In een pilot gaan we ervaring opdoen met gebiedsgericht afkoppelen. We zullen dan ook merken of, zonder daartoe op grond van een verordening verplicht te zijn, voldoende inwoners meedoen en samen met ons plannen gaan uitwerken om af te koppelen.
Die ervaring betrekken we bij de afweging of we alsnog gebruik gaan maken van de hemelwaterverordening. Bij die afweging zullen we ook andere aspecten betrekken. Bijvoorbeeld hoe we gebouweigenaren ertoe kunnen bewegen om de door de gemeente aangebrachte voorzieningen te blijven gebruiken, te onderhouden en op lange termijn zo nodig te vervangen, zodat in de toekomst hemelwater niet alsnog geloosd wordt op het riool. Maar ook hoe we de rechten van inwoners kunnen vastleggen, bijvoorbeeld om bezwaar te maken tegen een plan of om gebruik te maken van een geschillencommissie. De Hemelwaterverordening leent zich er bij uitstek voor om dergelijke regelingen er ook in op te nemen.


Concluderend


De hemelwaterverordening geeft het college de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waarbinnen het niet toegestaan is hemelwater op het riool te lozen. Als het college geen gebieden aanwijst, geldt dat verbod niet. Door het intrekken van de gebiedsaanwijzing voor de gebieden 1 en 2 is het verbod nergens in Laren van toepassing.

Ga terug

Publicatie datum: 20-7-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Rondje BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar)

19 aug.- Een van de leuke dingen van het Raadslidmaatschap is het meelopen in ’t veld. Ik was in de gelukkige omstan-digheid om een rondje Laren te mogen maken met onze ‘Larense’ BOA. Een heel sympathieke, maar vooral gedul- dige handhaver van de openbare orde.  In ons (ik w  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cdi
18°Cwo
16°Cdo
18°Cvr

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]