Winnaars Dooyewaardstichting krijgen duwtje in de rug

5 nov.-  De vijf ate­liers van de Dooye­waard­stich­ting in Bla­ri­cum zet­ten dit jaar voor het eerst al­le­maal de deu­ren open tij­dens het lan­de­lijk ate­lier­week­end, het eer­ste week­end van no­vem­ber. Een mooie kans ken­nis te ma­ken met de kun­ste­naars en hun werk.
Even lijkt het of de tijd heeft stil­ge­staan op het ter­rein aan de Scha­pen­drift. Hier staan drie hou­ten ko­lo­nie­hut­ten, met gro­te raam­par­tij­en, tus­sen de bo­men in herfst­tooi. De hut­ten wer­den in de loop der ja­ren al ge­bruikt door kun­ste­naars als Piet Mondri­aan, Fer­di­nand Hart Nib­brig en Anna Sluij­ter. Nu wo­nen en wer­ken er he­den­daag­se kun­ste­naars, on­der­steund door de Dooye­waard­stich­ting.

Kun­ste­naars uit het hele land, die een door de stich­ting uit­ge­reik­te prijs win­nen, kun­nen er voor kor­te­re of lan­ge­re tijd gra­tis wo­nen en wer­ken. Dat geeft ze de ge­le­gen­heid in alle rust een col­lec­tie op te bou­wen zon­der zich zor­gen te hoe­ven ma­ken over in­kom­sten uit een full­ti­me baan of huis­ves­ting. Ze krij­gen door de prijs als het ware een duw­tje in de rug. De ka­rak­te­ris­tie­ke ate­liers aan de Scha­pen­drift wor­den nu ge­bruikt door kun­ste­naars die al een ze­ke­re naam heb­ben, zo­als Ro­nald Zuur­mond (win­naar Mondri­aan­prijs) die steeds meer or­ga­ni­sche vor­men gaat ge­brui­ken, Te­ge­ne Kun­bi (Espi­net­te­prijs) met rit­misch en kleur­rijk werk en Mark Outjers (Hart Nib­brig­prijs).

De hut­ten ston­den ooit el­ders in de re­gio, tot kunst­schil­der Theo Loh­mann ze in de ja­ren twin­tig van de vo­ri­ge eeuw ver­plaatste naar dit ter­rein. Met het geld uit de na­la­ten­schap van de schil­ders Ja­cob en Wil­lem Dooi­je­waard, be­heerd door de Dooye­waard­stich­ting, werd dit ter­rein met ate­liers be­gin deze eeuw aan­ge­kocht. De stich­ting zorg­de er ook voor dat de ate­liers een sou­ter­rain kre­gen waar dag­licht bin­nen­valt. Deze ruim­tes zijn nu on­ge­veer een jaar in ge­bruik. Dit week­end wordt er geëx­po­seerd.

Ver­der­op in het dorp be­zit de stich­ting nog twee wo­nin­gen met ate­liers. Sam Hers­bach is nog maar net in­ge­trok­ken het Sti­pen­di­um­ate­lier (Fran­se­pad 42) Dit ate­lier is be­doeld voor een jon­ge ta­lent­vol­le aca­de­mie­ver­la­ter van de HKU. Hers­bach won met zijn ex­pres­sie­ve werk niet al­leen deze prijs, hij is ook ge­no­mi­neerd voor de Ko­nink­lij­ke prijs voor de Schil­der­kunst. Het woon­huis met ate­lier de Gors aan de An­ge­rechts­weg 5 wordt ge­bruikt door Stijn Riet­man.

Het is voor de stich­ting niet mak­ke­lijk te kie­zen wie er in de ate­liers mo­gen wo­nen en wer­ken. Van­daar dat wordt sa­men­ge­werkt met an­de­re kunst­stich­tin­gen, men­sen uit de mu­se­a­le we­reld, cu­ra­to­ren en ge­re­nom­meer­de ga­le­rie­hou­ders. Be­stuurs­lid Bar­ba­ra Hou­wers noemt het 'zoe­ken naar een speld in een hooi­ber­g'. „Het zijn zeld­za­me mooie plek­ken, dus die moe­ten ook vol­le­dig wor­den be­nut", zegt Hou­wers, die ook een vin­ger aan de pols houdt bij de be­wo­ners. Het is vol­gens haar toe­val­lig dat alle kun­ste­naars die nu wor­den on­der­steund schil­de­ren. Ze noemt het niet uit­ge­slo­ten dat er ook ruim­te komt voor bij­voor­beeld de­sign.
Ga terug

Publicatie datum: 5-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Czo
3,5°Cma
2°Cdi
2°Cwo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]