Winnaars Dooyewaardstichting krijgen duwtje in de rug

5 nov.-  De vijf ate­liers van de Dooye­waard­stich­ting in Bla­ri­cum zet­ten dit jaar voor het eerst al­le­maal de deu­ren open tij­dens het lan­de­lijk ate­lier­week­end, het eer­ste week­end van no­vem­ber. Een mooie kans ken­nis te ma­ken met de kun­ste­naars en hun werk.
Even lijkt het of de tijd heeft stil­ge­staan op het ter­rein aan de Scha­pen­drift. Hier staan drie hou­ten ko­lo­nie­hut­ten, met gro­te raam­par­tij­en, tus­sen de bo­men in herfst­tooi. De hut­ten wer­den in de loop der ja­ren al ge­bruikt door kun­ste­naars als Piet Mondri­aan, Fer­di­nand Hart Nib­brig en Anna Sluij­ter. Nu wo­nen en wer­ken er he­den­daag­se kun­ste­naars, on­der­steund door de Dooye­waard­stich­ting.

Kun­ste­naars uit het hele land, die een door de stich­ting uit­ge­reik­te prijs win­nen, kun­nen er voor kor­te­re of lan­ge­re tijd gra­tis wo­nen en wer­ken. Dat geeft ze de ge­le­gen­heid in alle rust een col­lec­tie op te bou­wen zon­der zich zor­gen te hoe­ven ma­ken over in­kom­sten uit een full­ti­me baan of huis­ves­ting. Ze krij­gen door de prijs als het ware een duw­tje in de rug. De ka­rak­te­ris­tie­ke ate­liers aan de Scha­pen­drift wor­den nu ge­bruikt door kun­ste­naars die al een ze­ke­re naam heb­ben, zo­als Ro­nald Zuur­mond (win­naar Mondri­aan­prijs) die steeds meer or­ga­ni­sche vor­men gaat ge­brui­ken, Te­ge­ne Kun­bi (Espi­net­te­prijs) met rit­misch en kleur­rijk werk en Mark Outjers (Hart Nib­brig­prijs).

De hut­ten ston­den ooit el­ders in de re­gio, tot kunst­schil­der Theo Loh­mann ze in de ja­ren twin­tig van de vo­ri­ge eeuw ver­plaatste naar dit ter­rein. Met het geld uit de na­la­ten­schap van de schil­ders Ja­cob en Wil­lem Dooi­je­waard, be­heerd door de Dooye­waard­stich­ting, werd dit ter­rein met ate­liers be­gin deze eeuw aan­ge­kocht. De stich­ting zorg­de er ook voor dat de ate­liers een sou­ter­rain kre­gen waar dag­licht bin­nen­valt. Deze ruim­tes zijn nu on­ge­veer een jaar in ge­bruik. Dit week­end wordt er geëx­po­seerd.

Ver­der­op in het dorp be­zit de stich­ting nog twee wo­nin­gen met ate­liers. Sam Hers­bach is nog maar net in­ge­trok­ken het Sti­pen­di­um­ate­lier (Fran­se­pad 42) Dit ate­lier is be­doeld voor een jon­ge ta­lent­vol­le aca­de­mie­ver­la­ter van de HKU. Hers­bach won met zijn ex­pres­sie­ve werk niet al­leen deze prijs, hij is ook ge­no­mi­neerd voor de Ko­nink­lij­ke prijs voor de Schil­der­kunst. Het woon­huis met ate­lier de Gors aan de An­ge­rechts­weg 5 wordt ge­bruikt door Stijn Riet­man.

Het is voor de stich­ting niet mak­ke­lijk te kie­zen wie er in de ate­liers mo­gen wo­nen en wer­ken. Van­daar dat wordt sa­men­ge­werkt met an­de­re kunst­stich­tin­gen, men­sen uit de mu­se­a­le we­reld, cu­ra­to­ren en ge­re­nom­meer­de ga­le­rie­hou­ders. Be­stuurs­lid Bar­ba­ra Hou­wers noemt het 'zoe­ken naar een speld in een hooi­ber­g'. „Het zijn zeld­za­me mooie plek­ken, dus die moe­ten ook vol­le­dig wor­den be­nut", zegt Hou­wers, die ook een vin­ger aan de pols houdt bij de be­wo­ners. Het is vol­gens haar toe­val­lig dat alle kun­ste­naars die nu wor­den on­der­steund schil­de­ren. Ze noemt het niet uit­ge­slo­ten dat er ook ruim­te komt voor bij­voor­beeld de­sign.
Ga terug

Publicatie datum: 5-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

27°Czo
24°Cma
19°Cdi
16°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]