Winnaars Dooyewaardstichting krijgen duwtje in de rug

5 nov.-  De vijf ate­liers van de Dooye­waard­stich­ting in Bla­ri­cum zet­ten dit jaar voor het eerst al­le­maal de deu­ren open tij­dens het lan­de­lijk ate­lier­week­end, het eer­ste week­end van no­vem­ber. Een mooie kans ken­nis te ma­ken met de kun­ste­naars en hun werk.
Even lijkt het of de tijd heeft stil­ge­staan op het ter­rein aan de Scha­pen­drift. Hier staan drie hou­ten ko­lo­nie­hut­ten, met gro­te raam­par­tij­en, tus­sen de bo­men in herfst­tooi. De hut­ten wer­den in de loop der ja­ren al ge­bruikt door kun­ste­naars als Piet Mondri­aan, Fer­di­nand Hart Nib­brig en Anna Sluij­ter. Nu wo­nen en wer­ken er he­den­daag­se kun­ste­naars, on­der­steund door de Dooye­waard­stich­ting.

Kun­ste­naars uit het hele land, die een door de stich­ting uit­ge­reik­te prijs win­nen, kun­nen er voor kor­te­re of lan­ge­re tijd gra­tis wo­nen en wer­ken. Dat geeft ze de ge­le­gen­heid in alle rust een col­lec­tie op te bou­wen zon­der zich zor­gen te hoe­ven ma­ken over in­kom­sten uit een full­ti­me baan of huis­ves­ting. Ze krij­gen door de prijs als het ware een duw­tje in de rug. De ka­rak­te­ris­tie­ke ate­liers aan de Scha­pen­drift wor­den nu ge­bruikt door kun­ste­naars die al een ze­ke­re naam heb­ben, zo­als Ro­nald Zuur­mond (win­naar Mondri­aan­prijs) die steeds meer or­ga­ni­sche vor­men gaat ge­brui­ken, Te­ge­ne Kun­bi (Espi­net­te­prijs) met rit­misch en kleur­rijk werk en Mark Outjers (Hart Nib­brig­prijs).

De hut­ten ston­den ooit el­ders in de re­gio, tot kunst­schil­der Theo Loh­mann ze in de ja­ren twin­tig van de vo­ri­ge eeuw ver­plaatste naar dit ter­rein. Met het geld uit de na­la­ten­schap van de schil­ders Ja­cob en Wil­lem Dooi­je­waard, be­heerd door de Dooye­waard­stich­ting, werd dit ter­rein met ate­liers be­gin deze eeuw aan­ge­kocht. De stich­ting zorg­de er ook voor dat de ate­liers een sou­ter­rain kre­gen waar dag­licht bin­nen­valt. Deze ruim­tes zijn nu on­ge­veer een jaar in ge­bruik. Dit week­end wordt er geëx­po­seerd.

Ver­der­op in het dorp be­zit de stich­ting nog twee wo­nin­gen met ate­liers. Sam Hers­bach is nog maar net in­ge­trok­ken het Sti­pen­di­um­ate­lier (Fran­se­pad 42) Dit ate­lier is be­doeld voor een jon­ge ta­lent­vol­le aca­de­mie­ver­la­ter van de HKU. Hers­bach won met zijn ex­pres­sie­ve werk niet al­leen deze prijs, hij is ook ge­no­mi­neerd voor de Ko­nink­lij­ke prijs voor de Schil­der­kunst. Het woon­huis met ate­lier de Gors aan de An­ge­rechts­weg 5 wordt ge­bruikt door Stijn Riet­man.

Het is voor de stich­ting niet mak­ke­lijk te kie­zen wie er in de ate­liers mo­gen wo­nen en wer­ken. Van­daar dat wordt sa­men­ge­werkt met an­de­re kunst­stich­tin­gen, men­sen uit de mu­se­a­le we­reld, cu­ra­to­ren en ge­re­nom­meer­de ga­le­rie­hou­ders. Be­stuurs­lid Bar­ba­ra Hou­wers noemt het 'zoe­ken naar een speld in een hooi­ber­g'. „Het zijn zeld­za­me mooie plek­ken, dus die moe­ten ook vol­le­dig wor­den be­nut", zegt Hou­wers, die ook een vin­ger aan de pols houdt bij de be­wo­ners. Het is vol­gens haar toe­val­lig dat alle kun­ste­naars die nu wor­den on­der­steund schil­de­ren. Ze noemt het niet uit­ge­slo­ten dat er ook ruim­te komt voor bij­voor­beeld de­sign.
Ga terug

Publicatie datum: 5-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

11,5°Cma
14,5°Cdi
15,5°Cwo
15,5°Cdo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]