Strijd tegen alcoholgebruik jongeren: veel vaker drankcontrole sportkantines

2 sept.- Sport­kan­ti­nes krij­gen veel va­ker con­tro­leurs over de vloer die na­gaan of al­co­hol wordt ge­schon­ken voor jon­ge­ren on­der de 18 jaar. Dat is de op­val­lend­ste maat­re­gel in het nieu­we 'Pre­ven­tie- en hand­ha­vings­plan al­co­hol jeugd Gooi en Vecht­streek'. De wet ver­biedt al­co­hol­ver­koop aan 18-min­ners.
Vol­gens het na­ge­streef­de 'ge­mid­del­de am­bi­tie­ni­veau' kon­den pa­ra­com­mer­ciële in­stel­lin­gen (voor­na­me­lijk sport­kan­ti­nes) de af­ge­lo­pen ja­ren re­ke­nen op één al­co­hol­con­tro­le per twee jaar. Van­af nu wordt dat drie tot vier keer per jaar. Ze wor­den dus zes tot acht keer zo vaak ge­con­tro­leerd als tot nu toe. De re­den is dat ’uit eva­lu­a­tie naar vo­ren is ge­ko­men dat de na­le­ving van de leef­tijds­grens bij sport­or­ga­ni­sa­ties te wen­sen over laat', zo valt in het plan te le­zen. Zo hield 55 pro­cent van de in 2015 ge­con­tro­leer­de sport­kan­ti­nes zich niet of niet he­le­maal aan de Drank- en Ho­re­ca­wet.

Een an­der aan­dachts­punt voor de ko­men­de ja­ren is dron­ken­schap in de open­ba­re ruim­te. In het plan van de Re­gio Gooi en Vecht­streek wordt erop ge­we­zen dat uit lan­de­lijk on­der­zoek is ge­ble­ken dat van alle jon­ge­ren die met een al­co­hol­ver­gif­ti­ging in het zie­ken­huis be­lan­den 26 pro­cent de al­co­hol op straat heeft ge­nut­tigd. Bij­zon­de­re op­spo­rings­amb­te­na­ren (boa's) gaan daar­om drank­ge­bruik in de open­ba­re ruim­te scher­per in de ga­ten hou­den.

Bij het te­gen­gaan van al­co­hol­ge­bruik wordt de doel­groep 'op­ge­rekt'. Ging de aan­dacht tot nu toe voor­al uit naar jon­ge­ren tot 18 jaar, voort­aan wordt ook aan­dacht ge­schon­ken aan jon­ge­ren tus­sen de 18 en 24. Re­den: men­se­lij­ke her­se­nen ont­wik­ke­len zich tot en met het 23e le­vens­jaar. Al­co­hol­ge­bruik tus­sen 18 en 24 jaar kan daar­aan dus nog steeds scha­de toe­bren­gen.

Bin­ge drin­ken

Even­eens een ac­cent krijgt het te­gen­gaan van bin­ge drin­ken (vijf of meer gla­zen al­co­hol tij­dens één ge­le­gen­heid) door jon­ge­ren. In 2015 wa­ren er on­der de jon­ge­ren tot 16 jaar 20 pro­cent bin­ge drin­kers en on­der de 18-min­ners 52 pro­cent. Het stre­ven is die per­cen­ta­ges om­laag te krij­gen naar maxi­maal 15 en 40 in 2020.

Een com­pli­ce­ren­de fac­tor bij het te­gen­gaan van al­co­hol­con­sump­tie on­der jon­ge­ren is het ge­drag – en daar­mee het voor­beeld - van vol­was­se­nen. In het Gooi en de Vecht­streek drin­ken niet al­leen jon­ge­ren meer dan hun leef­tijd­ge­no­ten el­ders in het land, ook vol­was­se­nen doen dat. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

10°Cdi
11°Cwo
12,5°Cdo
12°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]