Strijd tegen alcoholgebruik jongeren: veel vaker drankcontrole sportkantines

2 sept.- Sport­kan­ti­nes krij­gen veel va­ker con­tro­leurs over de vloer die na­gaan of al­co­hol wordt ge­schon­ken voor jon­ge­ren on­der de 18 jaar. Dat is de op­val­lend­ste maat­re­gel in het nieu­we 'Pre­ven­tie- en hand­ha­vings­plan al­co­hol jeugd Gooi en Vecht­streek'. De wet ver­biedt al­co­hol­ver­koop aan 18-min­ners.
Vol­gens het na­ge­streef­de 'ge­mid­del­de am­bi­tie­ni­veau' kon­den pa­ra­com­mer­ciële in­stel­lin­gen (voor­na­me­lijk sport­kan­ti­nes) de af­ge­lo­pen ja­ren re­ke­nen op één al­co­hol­con­tro­le per twee jaar. Van­af nu wordt dat drie tot vier keer per jaar. Ze wor­den dus zes tot acht keer zo vaak ge­con­tro­leerd als tot nu toe. De re­den is dat ’uit eva­lu­a­tie naar vo­ren is ge­ko­men dat de na­le­ving van de leef­tijds­grens bij sport­or­ga­ni­sa­ties te wen­sen over laat', zo valt in het plan te le­zen. Zo hield 55 pro­cent van de in 2015 ge­con­tro­leer­de sport­kan­ti­nes zich niet of niet he­le­maal aan de Drank- en Ho­re­ca­wet.

Een an­der aan­dachts­punt voor de ko­men­de ja­ren is dron­ken­schap in de open­ba­re ruim­te. In het plan van de Re­gio Gooi en Vecht­streek wordt erop ge­we­zen dat uit lan­de­lijk on­der­zoek is ge­ble­ken dat van alle jon­ge­ren die met een al­co­hol­ver­gif­ti­ging in het zie­ken­huis be­lan­den 26 pro­cent de al­co­hol op straat heeft ge­nut­tigd. Bij­zon­de­re op­spo­rings­amb­te­na­ren (boa's) gaan daar­om drank­ge­bruik in de open­ba­re ruim­te scher­per in de ga­ten hou­den.

Bij het te­gen­gaan van al­co­hol­ge­bruik wordt de doel­groep 'op­ge­rekt'. Ging de aan­dacht tot nu toe voor­al uit naar jon­ge­ren tot 18 jaar, voort­aan wordt ook aan­dacht ge­schon­ken aan jon­ge­ren tus­sen de 18 en 24. Re­den: men­se­lij­ke her­se­nen ont­wik­ke­len zich tot en met het 23e le­vens­jaar. Al­co­hol­ge­bruik tus­sen 18 en 24 jaar kan daar­aan dus nog steeds scha­de toe­bren­gen.

Bin­ge drin­ken

Even­eens een ac­cent krijgt het te­gen­gaan van bin­ge drin­ken (vijf of meer gla­zen al­co­hol tij­dens één ge­le­gen­heid) door jon­ge­ren. In 2015 wa­ren er on­der de jon­ge­ren tot 16 jaar 20 pro­cent bin­ge drin­kers en on­der de 18-min­ners 52 pro­cent. Het stre­ven is die per­cen­ta­ges om­laag te krij­gen naar maxi­maal 15 en 40 in 2020.

Een com­pli­ce­ren­de fac­tor bij het te­gen­gaan van al­co­hol­con­sump­tie on­der jon­ge­ren is het ge­drag – en daar­mee het voor­beeld - van vol­was­se­nen. In het Gooi en de Vecht­streek drin­ken niet al­leen jon­ge­ren meer dan hun leef­tijd­ge­no­ten el­ders in het land, ook vol­was­se­nen doen dat. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Cdo
25°Cvr
27°Cza
28°Czo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (23)

12 juli.-  De langspeelplatencollectie van mijn vader bevatte naast conferences van Toon Hermans en diverse concerten van dekoninklijke zangvereniging ‘de Maastreechter Staar’ ook het singletje ‘Een pikketanussie gaat er altijd in’, een onvervalste meezinger van Johnny Jordaan.   Ik hou me bij één drankjeEen glaasje recht op en neerWant het liefste word  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]