Strijd tegen alcoholgebruik jongeren: veel vaker drankcontrole sportkantines

2 sept.- Sport­kan­ti­nes krij­gen veel va­ker con­tro­leurs over de vloer die na­gaan of al­co­hol wordt ge­schon­ken voor jon­ge­ren on­der de 18 jaar. Dat is de op­val­lend­ste maat­re­gel in het nieu­we 'Pre­ven­tie- en hand­ha­vings­plan al­co­hol jeugd Gooi en Vecht­streek'. De wet ver­biedt al­co­hol­ver­koop aan 18-min­ners.
Vol­gens het na­ge­streef­de 'ge­mid­del­de am­bi­tie­ni­veau' kon­den pa­ra­com­mer­ciële in­stel­lin­gen (voor­na­me­lijk sport­kan­ti­nes) de af­ge­lo­pen ja­ren re­ke­nen op één al­co­hol­con­tro­le per twee jaar. Van­af nu wordt dat drie tot vier keer per jaar. Ze wor­den dus zes tot acht keer zo vaak ge­con­tro­leerd als tot nu toe. De re­den is dat ’uit eva­lu­a­tie naar vo­ren is ge­ko­men dat de na­le­ving van de leef­tijds­grens bij sport­or­ga­ni­sa­ties te wen­sen over laat', zo valt in het plan te le­zen. Zo hield 55 pro­cent van de in 2015 ge­con­tro­leer­de sport­kan­ti­nes zich niet of niet he­le­maal aan de Drank- en Ho­re­ca­wet.

Een an­der aan­dachts­punt voor de ko­men­de ja­ren is dron­ken­schap in de open­ba­re ruim­te. In het plan van de Re­gio Gooi en Vecht­streek wordt erop ge­we­zen dat uit lan­de­lijk on­der­zoek is ge­ble­ken dat van alle jon­ge­ren die met een al­co­hol­ver­gif­ti­ging in het zie­ken­huis be­lan­den 26 pro­cent de al­co­hol op straat heeft ge­nut­tigd. Bij­zon­de­re op­spo­rings­amb­te­na­ren (boa's) gaan daar­om drank­ge­bruik in de open­ba­re ruim­te scher­per in de ga­ten hou­den.

Bij het te­gen­gaan van al­co­hol­ge­bruik wordt de doel­groep 'op­ge­rekt'. Ging de aan­dacht tot nu toe voor­al uit naar jon­ge­ren tot 18 jaar, voort­aan wordt ook aan­dacht ge­schon­ken aan jon­ge­ren tus­sen de 18 en 24. Re­den: men­se­lij­ke her­se­nen ont­wik­ke­len zich tot en met het 23e le­vens­jaar. Al­co­hol­ge­bruik tus­sen 18 en 24 jaar kan daar­aan dus nog steeds scha­de toe­bren­gen.

Bin­ge drin­ken

Even­eens een ac­cent krijgt het te­gen­gaan van bin­ge drin­ken (vijf of meer gla­zen al­co­hol tij­dens één ge­le­gen­heid) door jon­ge­ren. In 2015 wa­ren er on­der de jon­ge­ren tot 16 jaar 20 pro­cent bin­ge drin­kers en on­der de 18-min­ners 52 pro­cent. Het stre­ven is die per­cen­ta­ges om­laag te krij­gen naar maxi­maal 15 en 40 in 2020.

Een com­pli­ce­ren­de fac­tor bij het te­gen­gaan van al­co­hol­con­sump­tie on­der jon­ge­ren is het ge­drag – en daar­mee het voor­beeld - van vol­was­se­nen. In het Gooi en de Vecht­streek drin­ken niet al­leen jon­ge­ren meer dan hun leef­tijd­ge­no­ten el­ders in het land, ook vol­was­se­nen doen dat. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Czo
3,5°Cma
2°Cdi
2°Cwo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]