Loco burgemeester Tijmen Smit opent tentoonstelling 'Gevonden Voorwerpen' Hofland

15 september

Opening 'Gevonden Voorwerpen' in geologisch museum Hofland in Laren. Loco burgemeester Tijmen Smit vindt de sleutel met een metaaldetector. Aan te raden als je belangstelling hebt voor de ontstaansgeschiedenis van Laren e.o.Gooise vondsten eindelijk in beeld


Fragment versierde gouden ring. FOTO MUSEUM HOFLAND
Van onze verslaggever

Gaat het de La­ren­se loco-bur­ge­mees­ter Tij­men Smit luk­ken vrij­dag­mid­dag met een me­taal­de­tec­tor de ce­re­mo­niële sleu­tel van de ten­toon­stel­ling 'Ge­von­den Voor­wer­pen' te vin­den? ,,We be­gra­ven de sleu­tel niet te diep'', be­looft John de Vos. Hij werk­te mee aan door ar­che­o­lo­ge Anne Har­tog sa­men­ge­stel­de ex­po­si­tie die vond­sten toont uit de oude steen­tijd tot en met de Twee­de We­reld­oor­log.
,,Ge­von­den Voor­wer­pen is te dan­ken aan San­der Koop­man, lid van de ar­che­o­lo­gi­sche ver­e­ni­ging Nae­r­din­ck­lant. Hij zag dat er in de re­gio geen sa­men­han­gen­de ten­toon­stel­ling was over deze re­gi­o'', ver­telt cu­ra­tor en in­rich­ter Anne Har­tog. De mees­te Gooi­se schat­ten za­gen sinds hun ver­hui­zing naar het pro­vin­ci­aal ar­che­o­lo­gisch de­pot Noord-Hol­land in Castri­cum, het dag­licht niet meer. Het daar ge­ves­tig­de ar­che­o­lo­gie­cen­trum Huis van Hil­de ging in 2015 open. ,,Daar werd te­leur­stel­lend wei­nig uit het Gooi ten­toon­ge­steld.’’ Het start­sein voor Koop­man en Har­tog om in La­ren voor een, in meer­de­re op­zich­ten, om­ge­keer­de we­reld te zor­gen.

Be­hal­ve uit het pro­vin­cie­de­pot zijn ook voor­wer­pen te zien van het Rijks­mu­se­um voor Oud­he­den in Lei­den, de Stich­ting Loos­d­rechts Por­se­lein en twee par­ti­cu­lie­re col­lec­ties. ,,On­der an­de­re mooie vuur­ste­nen pijl­pun­ten van Ben Wal­let. En voor­wer­pen uit de mid­del­eeu­wen en de nieu­we tijd die Olaf Lan­gen­dorff met de me­taal­de­tec­tor heeft ge­von­den.’’

Bijl

Har­tog wijst op de ste­nen bijl van Wim Zon­dag uit Baarn, een van de pronk­stuk­ken. ,,Wat een uit de grond ste­ken­de steen leek te zijn, bleek een prach­ti­ge ge­sle­pen en ge­po­lijs­te bijl.’’ De urn met cre­ma­tie­res­ten be­schouwt Anne Har­tog als een van haar per­soon­lij­ke fa­vo­rie­ten. ,,Ma­gisch dat het 4000-5000 jaar in een graf­heu­vel heeft ge­le­gen hier vlak­bij.’’

Uit de Ro­mein­se tijd zijn er on­der meer munt­jes uit Naar­den en Hui­zen te be­won­de­ren. ,,Voor het eerst wordt ook een oud zwaard ten­toon­ge­steld. Niet meer he­le­maal gaaf, maar je mag na 1500 jaar blij zijn dat er nog zo veel van over is.’’ Dank­zij de zand­grond. De Goud­se pijp­jes zijn aan­zien­lijk min­der oud. ,,Let op de von­ken­van­gers op de pijp. Voor­al van be­lang op sche­pen om te voor­ko­men dat er tij­dens het lur­ken aan de pijp een von­kje weg­springt.’’

Mis­bak­sels

De Stich­ting Loos­d­rechts Por­se­lein heeft zelf een vi­tri­ne in­ge­richt met vond­sten rond de por­se­lein­fa­briek die maar vrij kort daar heeft be­staan in de acht­tien­de eeuw. ,,Kort maar prach­tig. Ge­von­den zijn voor­al ka­pot ser­vies of mis­bak­sels die in het wa­ter wer­den ge­gooid.’’

Daar­naast een vi­tri­ne met me­taal­de­tec­tor­vond­sten van Olaf Lan­gen­dorff. ,,Bij­voor­beeld ko­gels uit de Fran­se tijd (Fran­sche Kamp), mor­tier­scher­ven uit de Twee­de We­reld­oor­log.’’ Op het mu­se­um­ter­rein zelf is in 2006 bij de nieuw­bouw een dolk uit de oor­log aan de op­per­vlak­te ge­ko­men. ,,Nog niet eer­der ten­toon­ge­steld.’’

Schat­ten

Kin­de­ren kun­nen spe­len­der­wijs zelf di­gi­taal op zoek naar schat­ten via het scherm 'zoe­ken naar vroe­ger'. Ook is er een in­ter­ac­tie­ve kaart met alle vind­plaat­sen van geëx­po­seer­de voor­wer­pen. ,,Leuk om te kij­ken wat er bij jou om de hoek is ge­von­den.’’ Om­dat de ruim­te voor uit­leg­tekst be­perkt is, staat er een com­pu­ter met meer en ver­die­pen­de in­for­ma­tie. ,,San­der Koop­man heeft een boek ge­schre­ven over de vond­sten en dat is via de web­si­te van het mu­se­um gra­tis te down­lo­a­den.’’

Ge­von­den Voor­wer­pen, mede mo­ge­lijk door een fi­nan­ciële bij­dra­ge van het Prins Bern­hard Cul­tuur­fonds, is tot de­cem­ber 2018 te zien. Het La­ren­se mu­se­um te­gen­over La Pla­ce is dins­dag tot en met zon­dag open tus­sen 13.00 en 16.30 uur. (Bron: Gooi- en Eemlander)


Ga terug

Publicatie datum: 15-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

14°Cza
13°Czo
11°Cma
11°Cdi

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]