Loco burgemeester Tijmen Smit opent tentoonstelling 'Gevonden Voorwerpen' Hofland

15 september

Opening 'Gevonden Voorwerpen' in geologisch museum Hofland in Laren. Loco burgemeester Tijmen Smit vindt de sleutel met een metaaldetector. Aan te raden als je belangstelling hebt voor de ontstaansgeschiedenis van Laren e.o.Gooise vondsten eindelijk in beeld


Fragment versierde gouden ring. FOTO MUSEUM HOFLAND
Van onze verslaggever

Gaat het de La­ren­se loco-bur­ge­mees­ter Tij­men Smit luk­ken vrij­dag­mid­dag met een me­taal­de­tec­tor de ce­re­mo­niële sleu­tel van de ten­toon­stel­ling 'Ge­von­den Voor­wer­pen' te vin­den? ,,We be­gra­ven de sleu­tel niet te diep'', be­looft John de Vos. Hij werk­te mee aan door ar­che­o­lo­ge Anne Har­tog sa­men­ge­stel­de ex­po­si­tie die vond­sten toont uit de oude steen­tijd tot en met de Twee­de We­reld­oor­log.
,,Ge­von­den Voor­wer­pen is te dan­ken aan San­der Koop­man, lid van de ar­che­o­lo­gi­sche ver­e­ni­ging Nae­r­din­ck­lant. Hij zag dat er in de re­gio geen sa­men­han­gen­de ten­toon­stel­ling was over deze re­gi­o'', ver­telt cu­ra­tor en in­rich­ter Anne Har­tog. De mees­te Gooi­se schat­ten za­gen sinds hun ver­hui­zing naar het pro­vin­ci­aal ar­che­o­lo­gisch de­pot Noord-Hol­land in Castri­cum, het dag­licht niet meer. Het daar ge­ves­tig­de ar­che­o­lo­gie­cen­trum Huis van Hil­de ging in 2015 open. ,,Daar werd te­leur­stel­lend wei­nig uit het Gooi ten­toon­ge­steld.’’ Het start­sein voor Koop­man en Har­tog om in La­ren voor een, in meer­de­re op­zich­ten, om­ge­keer­de we­reld te zor­gen.

Be­hal­ve uit het pro­vin­cie­de­pot zijn ook voor­wer­pen te zien van het Rijks­mu­se­um voor Oud­he­den in Lei­den, de Stich­ting Loos­d­rechts Por­se­lein en twee par­ti­cu­lie­re col­lec­ties. ,,On­der an­de­re mooie vuur­ste­nen pijl­pun­ten van Ben Wal­let. En voor­wer­pen uit de mid­del­eeu­wen en de nieu­we tijd die Olaf Lan­gen­dorff met de me­taal­de­tec­tor heeft ge­von­den.’’

Bijl

Har­tog wijst op de ste­nen bijl van Wim Zon­dag uit Baarn, een van de pronk­stuk­ken. ,,Wat een uit de grond ste­ken­de steen leek te zijn, bleek een prach­ti­ge ge­sle­pen en ge­po­lijs­te bijl.’’ De urn met cre­ma­tie­res­ten be­schouwt Anne Har­tog als een van haar per­soon­lij­ke fa­vo­rie­ten. ,,Ma­gisch dat het 4000-5000 jaar in een graf­heu­vel heeft ge­le­gen hier vlak­bij.’’

Uit de Ro­mein­se tijd zijn er on­der meer munt­jes uit Naar­den en Hui­zen te be­won­de­ren. ,,Voor het eerst wordt ook een oud zwaard ten­toon­ge­steld. Niet meer he­le­maal gaaf, maar je mag na 1500 jaar blij zijn dat er nog zo veel van over is.’’ Dank­zij de zand­grond. De Goud­se pijp­jes zijn aan­zien­lijk min­der oud. ,,Let op de von­ken­van­gers op de pijp. Voor­al van be­lang op sche­pen om te voor­ko­men dat er tij­dens het lur­ken aan de pijp een von­kje weg­springt.’’

Mis­bak­sels

De Stich­ting Loos­d­rechts Por­se­lein heeft zelf een vi­tri­ne in­ge­richt met vond­sten rond de por­se­lein­fa­briek die maar vrij kort daar heeft be­staan in de acht­tien­de eeuw. ,,Kort maar prach­tig. Ge­von­den zijn voor­al ka­pot ser­vies of mis­bak­sels die in het wa­ter wer­den ge­gooid.’’

Daar­naast een vi­tri­ne met me­taal­de­tec­tor­vond­sten van Olaf Lan­gen­dorff. ,,Bij­voor­beeld ko­gels uit de Fran­se tijd (Fran­sche Kamp), mor­tier­scher­ven uit de Twee­de We­reld­oor­log.’’ Op het mu­se­um­ter­rein zelf is in 2006 bij de nieuw­bouw een dolk uit de oor­log aan de op­per­vlak­te ge­ko­men. ,,Nog niet eer­der ten­toon­ge­steld.’’

Schat­ten

Kin­de­ren kun­nen spe­len­der­wijs zelf di­gi­taal op zoek naar schat­ten via het scherm 'zoe­ken naar vroe­ger'. Ook is er een in­ter­ac­tie­ve kaart met alle vind­plaat­sen van geëx­po­seer­de voor­wer­pen. ,,Leuk om te kij­ken wat er bij jou om de hoek is ge­von­den.’’ Om­dat de ruim­te voor uit­leg­tekst be­perkt is, staat er een com­pu­ter met meer en ver­die­pen­de in­for­ma­tie. ,,San­der Koop­man heeft een boek ge­schre­ven over de vond­sten en dat is via de web­si­te van het mu­se­um gra­tis te down­lo­a­den.’’

Ge­von­den Voor­wer­pen, mede mo­ge­lijk door een fi­nan­ciële bij­dra­ge van het Prins Bern­hard Cul­tuur­fonds, is tot de­cem­ber 2018 te zien. Het La­ren­se mu­se­um te­gen­over La Pla­ce is dins­dag tot en met zon­dag open tus­sen 13.00 en 16.30 uur. (Bron: Gooi- en Eemlander)


Ga terug

Publicatie datum: 15-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5,5°Cwo
4,5°Cdo
3°Cvr
6°Cza

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]