Singer Laren catwalk voor designers

27 sept.- Verhuiswagens parkeren voor de entree van Singer Laren. Schilders, standbouwers en elektriciens lopen in en uit. Alles uit de kast om de museumzalen om te toveren tot een ’boutique hotel’. Hét thema van het vierdaagse interieurevenement Salon Residence 2017. Achttien toonaangevende interieurdesigners geven met de inrichting van een hotelkamer hun visitekaartje af. Een race tegen de klok, dat wel, want morgen gaan de deuren al open.,,Eén, twee, húp”, klinkt het met een oer­kreet. Ont­werp­ster Roel­fien Vos heeft een paar spier­bal­len op­ge­trom­meld om een ta­fel­blad van drie­hon­derd kilo op het voet­stuk te til­len.
,,Wauw, heel mooi", straalt ze als het ge­vaar­te op zijn plek ligt. ,,Het is ver­steend hout van mil­joe­nen ja­ren oud. Een fos­siel.”

Be­zoe­kers kun­nen tot en met zon­dag in­spi­ra­tie op­doen in acht­tien ka­mers die door top­de­sig­ners zijn in­ge­richt. Van mi­ni­ma­lis­ti­sche sui­te en tijd­lo­ze lob­by tot gla­mou­reus cock­tail­bar en ho­tel­bi­bli­o­theek.

Roel­fien Vos ont­wierp ’The Ge­ne­ver Loun­ge'. Een luxe he­ren­ka­mer, waar een bar­ten­der je­ne­ver­cock­tails komt mixen. Een ruim­te met leer, hout, be­hang met een rood tul­pen­pa­troon, delfts­blau­we te­gel­tjes en kunst. ,,Een ode aan The Dut­ch Spi­rit", zegt Vos, die vijf ap­par­te­men­ten voor The Rol­ling Sto­nes in­richt­te tij­dens hun ver­blijf in Ne­der­land.

Voor de twee­de keer neemt ze deel aan Sa­lon Re­si­den­ce. ,,Eer­vol, ja ze­ker. Hier staat de top van Ne­der­land. Je kunt la­ten zien wat je kunt en wie je bent. Het voelt als een vrije op­dracht voor een kun­ste­naar, waar­bij je lek­ker los kunt gaan", lacht ze. Niet zon­de: máán­den werk dat slechts vier da­gen te be­won­de­ren is? ,,De af­bouw is al­tijd heel naar", geeft ze toe.

Een ka­mer ver­der houdt ont­werp­ster Rei­ne­ke Ant­ve­link ge­kleed in kleur­rij­ke ki­mo­no de werk­lui in haar 'I­co­nic Sun­burst Sui­te' in het vi­zier. ,,Wil je zien hoe het wordt?”, vraagt ze. Op haar smartpho­ne toont ze een sprook­jes­ach­ti­ge ho­tel­ka­mer. ,,Het leu­ke is dat je bij deze op­dracht he­le­maal over ’the top’ kan gaan.”

Der­ti­gers

Drij­ven­de kracht ach­ter het in­te­ri­eur-eve­ment is hoofd­re­dac­teur Mi­lus­ka van ’t Lam van het der­tig­ja­ri­ge in­te­ri­eur­ma­ga­zi­ne Re­si­den­ce. „Dit is de cat­walk voor in­te­ri­eur­de­sig­ners. Dit eve­ne­ment maakt hun am­bacht zicht­baar.”

Waar­om bou­ti­que ho­tel als the­ma? ,,Ho­tels zijn het vi­si­te­kaart­je van de in­te­ri­or de­sig­ners ge­wor­den en in­spi­re­ren ons meer dan ooit. We sla­pen er niet al­leen, maar loun­gen, di­ne­ren en ver­ga­de­ren er. We plan­nen er feest­jes en ko­men tot rust in de spa.”

Sa­lon Re­si­den­ce noemt ze de 'Tef­af voor in­te­ri­eur­lief­heb­ber'. Ze­ker niet al­leen voor de 'hap­py vie­w'. ,,Ook voor der­ti­gers die hun smaak aan het ont­wik­ke­len zijn. Die we­ten wat ze wil­len en be­reid zijn te spa­ren voor een ori­gi­neel item.”

In de mie­ren­hoop van werk­lui is het am­per voor te stel­len dat al­les mor­gen klaar is. ,,Komt goe­d", lacht Rick van den Brink, die ver­lich­ting in­stal­leert. ,,Tran­qui­lo hė! We wer­ken hard, maar zon­der stress.” Hoe hij zo re­laxed blijft? ,,’s Och­tends koud dou­chen helpt. En op zon­dag ga ik in Am­ster­dam naar het Free­z­lab. Drie mi­nu­ten in een ca­bi­ne waar het 110 gra­den vriest. Een om­ge­keer­de sau­na. Ac­ti­veert je door­bloe­ding en im­muun­sys­teem. Een re­set voor je lijf voor am­per drie tien­tjes. Én je bent van je ka­ter af.”

,,Dit is de loun­ge. Een plek waar je je met­een lek­ker voel­t", zegt Wim Hoop­man van HIP Stu­dio. De le­ren vloer is klaar, maar de no­ten­hou­ten ba­lie moet nog ge­plaatst wor­den. ,,Het in­te­ri­eur wordt in­ter­na­ti­o­naal en stijl­vol", zegt doch­ter Maxi­ne. ,,Al­les moet top zijn. Je geeft hier je vi­si­te­kaart­je af.” Eye-cat­cher wor­den 'ver­brons­de' ro­zen van bloe­mist Men­no Kroon aan de muur. ,,Het zijn lan­ge da­gen", zeg­gen va­der en doch­ter Hoop­man. ,,Maar je krijgt veel ener­gie voor te­rug. Ie­der­een werkt op top­ni­veau. Zo in­spi­re­rend. Je vormt vier da­gen lang een fa­mi­lie met el­kaar.”

Scha­pen­vel­len

Zelfs de tuin van Sin­ger wordt ver­bouwd. Kate Hume creëert in een kas ’The glass sui­te' en Brecht Mur­ré steelt de show met een jacht­hut. ,,Hier wil je on­der­uit­ge­zakt neer­strij­ken in door­leef­de le­ren stoe­len met scha­pen­vel­len en kom je even bij van alle in­druk­ken.” Vol­gens hoofd­re­dac­teur Mi­lus­ka van ’t Lam straalt een in­te­ri­eur anno 2017 per­soon­lijk­heid uit. ,,Het ver­telt wie je bent. Wij ge­lo­ven in een tijd­loos in­te­ri­eur, dat met je mee­groeit. Het mag best een beet­je schu­ren, met bij­voor­beeld kunst waar­bij je je wenk­brau­wen op­trekt.”

Bij Sa­lon Re­si­den­ce zien be­zoe­kers be­hal­ve veel pa­tro­nen en kleu­ren, ook de nieu­we ont­wik­ke­ling: in­te­ri­eurs die rust uit­stra­len. ,,Pi­o­niers wil­len het ver­schil ma­ken met ma­te­ri­a­len en tex­tu­ren die uit­blin­ken in kwa­li­teit; pure wol, mooie hout­soor­ten. Je ziet het ook in de cu­li­nai­re we­reld. Eerst moest het een feest­je op je bord zijn, maar nu wil­len we goed en ge­zond", zegt Van ’t Lam.

Lucht­voch­tig­heid

De loun­ge is van de La­ren­se Mar­cel Wol­te­rin­ck. ,,Veel ele­men­ten uit de in­ter­na­ti­o­na­le ho­tel­we­reld wor­den te­gen­woor­dig ver­taald naar pri­véwo­nin­gen.”

Ro­bert Ko­le­nik ont­wierp de Ka­mer van de Toe­komst. ,,Door de vele im­pul­sen die wij da­ge­lijks bin­nen­krij­gen, ver­lan­gen we naar een punt van rust. De Ka­mer van de Toe­komst toont alle mo­ge­lijk­he­den. Van fijn­stof­vrije lucht tot de juis­te lucht­voch­tig­heid en goe­de akoes­tiek en no­vi­tei­ten die jou in ba­lans bren­gen met je huis en je­zelf. Dat is de nieu­we luxe.”

De edi­tie van 2015 trok 11.000 in­te­ri­eur- en kunst­lief­heb­bers naar La­ren. Mi­lus­ka van ’t Lam ver­wacht er nu 15.000. „En check uit met een kof­fer vol in­spi­ra­tie.”  Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Leo Janssen
Ga terug

Publicatie datum: 27-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cvr
14°Cza
14,5°Czo
15°Cma

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]