Kinderrechten centraal op symposium Kiwanis Nederland in Laren

15 september

’Gelukkig kind voor betere wereld’

Martien van der Meer, gouverneur Kiwanis Nederland. 

„In het net ge­o­pen­de Sin­ger hou­den we vrij­dag en za­ter­dag onze lan­de­lij­ke con­ven­tie met toe­ters en bel­len. Ik ben gou­ve­neur van Ki­wa­nis Ne­der­land'', ver­telt Mar­tien van der Meer die in Naar­den woont. Hij or­ga­ni­seer­de sa­men met Ki­wa­nis La­ren het con­gres.
Ki­wa­nis spant zich in voor goe­de doe­len, spe­ci­aal voor kin­de­ren. "Geld ver­die­nen voor het goe­de doel door je han­den uit de mou­wen ste­ken. In club­ver­band en daar maak je vrien­den. Dat is de for­mu­le. We­reld­wijd heb­ben we 600.000 le­den van wie 2100 in Ne­der­land. De or­ga­ni­sa­tie­kos­ten (ver­blijf, rei­zen) wor­den be­taald via het lid­maat­schap. Be­lang­rijk daar­bij is dat al­les wat wij ver­die­nen voor de kin­de­ren daar ook 1 op 1 naar toe gaat. Kin­de­ren die we al­le­maal gun­nen dat ze ge­zond zijn, ge­voed, ge­luk­kig en ge­liefd zijn.”

Zon­dags­kind

"Daar komt ook mijn per­soon­lij­ke mo­ti­va­tie van­daan. Ik ben een zon­dags­kind. Mij heeft niets ont­bro­ken, ook al heb ik er wel voor mo­gen wer­ken, een ge­luk­ki­ge jeugd met broers en zus­sen. Twee lie­ve kin­de­ren die pri­ma zijn op­ge­groeid en nu hun ei­gen gang gaan. Dan komt het mo­ment dat je om je heen kijkt en je iets wil doen voor kin­de­ren die het niet zo goed heb­ben. Ie­der kind dat ge­luk­kig op­groeit, kan de we­reld ver­an­de­ren en ver­be­te­ren.”

Dul­laert

Kin­der­rech­ten staan za­ter­dag­mid­dag cen­traal tij­dens het sym­po­si­um­ge­deel­te van de Ki­wa­nis-bij­een­komst. „We gaan in Sin­ger in ge­sprek met oud-kin­der­om­buds­man Marc Dul­laert en op­rich­ter van de stich­ting Kids­Rights. Deze stich­ting is al iets meer dan tien jaar ac­tief.” Kids­Rights reikt elk jaar de Child­ren's Pea­ce Pri­ze uit aan een jon­ge­re die zich heeft in­ge­zet het lot van kin­de­ren te ver­be­te­ren. De Pa­k­is­taan­se Ma­la­la You­s­af­zai is daar­van het be­kend­ste voor­beeld.

"De­ze jon­ge­ren zijn chan­ge­ma­kers die ons als vol­was­se­nen uit­da­gen om de pla­neet te hel­pen ver­be­te­ren zo­dat zij kun­nen op­groei­en in een om­ge­ving die leef­baar is.”

Kin­der­par­don

Dul­laert zal de kin­der­rech­ten-in­dex be­han­de­len. „Een we­reld­wij­de in­dex die sa­men met de Eras­mus Uni­ver­si­teit is op­ge­zet. Kin­der­rech­ten wor­den all over the world ge­me­ten. De wet­ge­ving en toe­pas­sing daar­van in lan­den. Daar wor­den pun­ten voor uit­ge­deeld waar­mee een rang­lijst wordt sa­men­ge­steld.

Ik kan al­vast ver­klap­pen dat Ne­der­land uit de top-10 is weg­ge­val­len. We doen als Ki­wa­nis niet aan po­li­tiek maar we moe­ten wel op­let­ten dat we de re­gels voor kin­de­ren heel goed toe­pas­sen.

Je ziet hele rare din­gen om je heen op het ge­bied van kin­der­rech­ten, ook in lan­den die wij be­schaafd noe­men. Denk aan het in­trek­ken van een kin­der­par­don in Ame­ri­ka en in Ne­der­land zak­ken we ook een beet­je weg.”

Kids­Rights krijgt za­ter­dag een bij­dra­ge van Ki­wa­nis.

Pleij

Na Dul­laert zet pro­fes­sor Her­man Pleij („een goe­de vriend van ons”) op zijn ei­gen wij­ze de po­si­tie van kin­der­rech­ten in een his­to­risch per­spec­tief.

De voor­drach­ten van Dul­laert en Pleij zijn ook toe­gan­ke­lijk voor be­lang­stel­len­den die geen lid zijn van Ki­wa­nis. "Tot­dat de zaal vol zit”, voegt Van der Meer toe.


’s Avonds is het tijd voor een con­cert met het Me­tro­po­le Or­kest en jon­ge prijs­win­naars van het Prin­ses Chris­ti­na Jazz-con­cours. Dat is uit­ver­kocht. "Maar het Prin­ses Chris­ti­na-con­cours heeft ook een con­cert­bus Clas­sic Ex­press, die is uit­schuif­baar en ver­an­dert in een mini-con­cert­zaal. Die mo­bie­le zaal gaat scho­len langs en staat za­ter­dag bij Sin­ger.”

Ki­wa­nis streeft er­naar dat meer kin­de­ren mu­ziek­on­der­wijs krij­gen. „De Clas­sic Ex­press sti­mu­leert kin­de­ren ken­nis te ma­ken met mu­ziek. De Ki­wa­nis Clubs heb­ben in­di­vi­du­e­le vrij­heid om geld dat ze met hun pro­jec­ten heb­ben ver­diend, uit te ge­ven aan pro­jec­ten voor kin­de­ren. Mis­schien kun­nen ze ook aan de Clas­sic Ex­press een (fi­nan­ciële) bij­dra­ge le­ve­ren als aar­di­ge ges­te. On­ge­twij­feld zul­len daar za­ter­dag ook jon­ge mu­si­ci spe­len.”

Po­len

Spe­ci­a­le aan­dacht zal er ook zijn voor de ver­te­gen­woor­di­ger van Ki­wa­nis Po­len die te gast is in La­ren. "Ki­wa­nis Ne­der­land is spon­sor­na­tie voor Po­len. In dat land heb­ben ide­a­lis­ten het niet mak­ke­lijk", legt Van der Meer uit. „De pers­vrij­heid wordt be­knot en voor de rech­ter­lij­ke macht wor­den al­leen men­sen be­noemd die het re­gime wel­ge­zind zijn. Mis­schien heb­ben ook kin­de­ren daar wel ex­tra hulp no­dig.” (Bron: Gooi- en Eemlander)
 
 Ga terug

Publicatie datum: 15-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

14°Cwo
12°Cdo
11°Cvr
11°Cza

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]