Kinderrechten centraal op symposium Kiwanis Nederland in Laren

15 september

’Gelukkig kind voor betere wereld’

Martien van der Meer, gouverneur Kiwanis Nederland. 

„In het net ge­o­pen­de Sin­ger hou­den we vrij­dag en za­ter­dag onze lan­de­lij­ke con­ven­tie met toe­ters en bel­len. Ik ben gou­ve­neur van Ki­wa­nis Ne­der­land'', ver­telt Mar­tien van der Meer die in Naar­den woont. Hij or­ga­ni­seer­de sa­men met Ki­wa­nis La­ren het con­gres.
Ki­wa­nis spant zich in voor goe­de doe­len, spe­ci­aal voor kin­de­ren. "Geld ver­die­nen voor het goe­de doel door je han­den uit de mou­wen ste­ken. In club­ver­band en daar maak je vrien­den. Dat is de for­mu­le. We­reld­wijd heb­ben we 600.000 le­den van wie 2100 in Ne­der­land. De or­ga­ni­sa­tie­kos­ten (ver­blijf, rei­zen) wor­den be­taald via het lid­maat­schap. Be­lang­rijk daar­bij is dat al­les wat wij ver­die­nen voor de kin­de­ren daar ook 1 op 1 naar toe gaat. Kin­de­ren die we al­le­maal gun­nen dat ze ge­zond zijn, ge­voed, ge­luk­kig en ge­liefd zijn.”

Zon­dags­kind

"Daar komt ook mijn per­soon­lij­ke mo­ti­va­tie van­daan. Ik ben een zon­dags­kind. Mij heeft niets ont­bro­ken, ook al heb ik er wel voor mo­gen wer­ken, een ge­luk­ki­ge jeugd met broers en zus­sen. Twee lie­ve kin­de­ren die pri­ma zijn op­ge­groeid en nu hun ei­gen gang gaan. Dan komt het mo­ment dat je om je heen kijkt en je iets wil doen voor kin­de­ren die het niet zo goed heb­ben. Ie­der kind dat ge­luk­kig op­groeit, kan de we­reld ver­an­de­ren en ver­be­te­ren.”

Dul­laert

Kin­der­rech­ten staan za­ter­dag­mid­dag cen­traal tij­dens het sym­po­si­um­ge­deel­te van de Ki­wa­nis-bij­een­komst. „We gaan in Sin­ger in ge­sprek met oud-kin­der­om­buds­man Marc Dul­laert en op­rich­ter van de stich­ting Kids­Rights. Deze stich­ting is al iets meer dan tien jaar ac­tief.” Kids­Rights reikt elk jaar de Child­ren's Pea­ce Pri­ze uit aan een jon­ge­re die zich heeft in­ge­zet het lot van kin­de­ren te ver­be­te­ren. De Pa­k­is­taan­se Ma­la­la You­s­af­zai is daar­van het be­kend­ste voor­beeld.

"De­ze jon­ge­ren zijn chan­ge­ma­kers die ons als vol­was­se­nen uit­da­gen om de pla­neet te hel­pen ver­be­te­ren zo­dat zij kun­nen op­groei­en in een om­ge­ving die leef­baar is.”

Kin­der­par­don

Dul­laert zal de kin­der­rech­ten-in­dex be­han­de­len. „Een we­reld­wij­de in­dex die sa­men met de Eras­mus Uni­ver­si­teit is op­ge­zet. Kin­der­rech­ten wor­den all over the world ge­me­ten. De wet­ge­ving en toe­pas­sing daar­van in lan­den. Daar wor­den pun­ten voor uit­ge­deeld waar­mee een rang­lijst wordt sa­men­ge­steld.

Ik kan al­vast ver­klap­pen dat Ne­der­land uit de top-10 is weg­ge­val­len. We doen als Ki­wa­nis niet aan po­li­tiek maar we moe­ten wel op­let­ten dat we de re­gels voor kin­de­ren heel goed toe­pas­sen.

Je ziet hele rare din­gen om je heen op het ge­bied van kin­der­rech­ten, ook in lan­den die wij be­schaafd noe­men. Denk aan het in­trek­ken van een kin­der­par­don in Ame­ri­ka en in Ne­der­land zak­ken we ook een beet­je weg.”

Kids­Rights krijgt za­ter­dag een bij­dra­ge van Ki­wa­nis.

Pleij

Na Dul­laert zet pro­fes­sor Her­man Pleij („een goe­de vriend van ons”) op zijn ei­gen wij­ze de po­si­tie van kin­der­rech­ten in een his­to­risch per­spec­tief.

De voor­drach­ten van Dul­laert en Pleij zijn ook toe­gan­ke­lijk voor be­lang­stel­len­den die geen lid zijn van Ki­wa­nis. "Tot­dat de zaal vol zit”, voegt Van der Meer toe.


’s Avonds is het tijd voor een con­cert met het Me­tro­po­le Or­kest en jon­ge prijs­win­naars van het Prin­ses Chris­ti­na Jazz-con­cours. Dat is uit­ver­kocht. "Maar het Prin­ses Chris­ti­na-con­cours heeft ook een con­cert­bus Clas­sic Ex­press, die is uit­schuif­baar en ver­an­dert in een mini-con­cert­zaal. Die mo­bie­le zaal gaat scho­len langs en staat za­ter­dag bij Sin­ger.”

Ki­wa­nis streeft er­naar dat meer kin­de­ren mu­ziek­on­der­wijs krij­gen. „De Clas­sic Ex­press sti­mu­leert kin­de­ren ken­nis te ma­ken met mu­ziek. De Ki­wa­nis Clubs heb­ben in­di­vi­du­e­le vrij­heid om geld dat ze met hun pro­jec­ten heb­ben ver­diend, uit te ge­ven aan pro­jec­ten voor kin­de­ren. Mis­schien kun­nen ze ook aan de Clas­sic Ex­press een (fi­nan­ciële) bij­dra­ge le­ve­ren als aar­di­ge ges­te. On­ge­twij­feld zul­len daar za­ter­dag ook jon­ge mu­si­ci spe­len.”

Po­len

Spe­ci­a­le aan­dacht zal er ook zijn voor de ver­te­gen­woor­di­ger van Ki­wa­nis Po­len die te gast is in La­ren. "Ki­wa­nis Ne­der­land is spon­sor­na­tie voor Po­len. In dat land heb­ben ide­a­lis­ten het niet mak­ke­lijk", legt Van der Meer uit. „De pers­vrij­heid wordt be­knot en voor de rech­ter­lij­ke macht wor­den al­leen men­sen be­noemd die het re­gime wel­ge­zind zijn. Mis­schien heb­ben ook kin­de­ren daar wel ex­tra hulp no­dig.” (Bron: Gooi- en Eemlander)
 
 Ga terug

Publicatie datum: 15-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cma
4,5°Cdi
6,5°Cwo
7°Cdo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]