Fundatie Zwolle leent 'mooiste van de mooiste' uit aan Singer Laren

12 okt.- Dit prachtige schilderij van Isaac Israëls, aldus  Singer laren  gaf Museum de Fundatie ons in bruikleen voor de tentoonstelling 'Mooiste modernisten'. Het is zo ontzettend mooi, bedankt Museum de Fundatie

Isaac Israëls, Vrouw in profiel voor zonnebloemen van Van Gogh, 1918, olieverf op doek, 71 x 59 cm, Collectie Museum de Fundatie, Zwolle en Heino/Wijhe

 

 

 

Mooiste van de mooiste

 

12 okt.- Het was twee jaar ge­le­den tij­dens een uit­wis­se­lings­ten­toon­stel­ling in het Fran­se Musée d'Art mo­der­ne de Troy­es dat het ten vol­le tot mu­se­um­di­rec­teur Jan Ru­dolph de Lorm van Sin­ger La­ren door­drong; "Tj­ees, wat een waan­zin­ni­ge col­lec­tie heb­ben we ei­gen­lijk.”
Een ver­za­me­ling na­me­lijk waar­mee het ver­haal van de Ne­der­land­se mo­der­nis­ten kan wor­den ver­teld. Wel­nu, de mooi­ste van die wer­ken zijn nu in Sin­ger La­ren te zien on­der de ti­tel - hoe kan het ook an­ders - 'Mooi­ste

mo­der­nis­ten'.

Het is als­of met de ten­toon­stel­ling al­les bij el­kaar komt, vindt De Lorm. De klus van de ver­bou­wing is ge­klaard en in het ver­nieuw­de Sin­ger La­ren wordt af­ge­trapt met een ten­toon­stel­ling die uit­gaat van de na­la­ten­schap van het Ame­ri­kaan­se echt­paar Anna en Wil­lem Sin­ger, grond­leg­gers van de Sin­ger­col­lec­tie. 'Mooi­ste mo­der­nis­ten' laat de bloei van de Ne­der­land­se kunst zien in de pe­ri­o­de 1870-1930, van de Haag­se School en het Am­ster­dams im­pres­si­o­nis­me tot de avant-gar­de­stro­min­gen als poin­til­lim­se, lu­mi­nis­me, ku­bis­me, De Stijl en het ex­pres­si­o­nis­me. De be­zoe­ker treft Jo­zef Is­raëls, An­ton Mau­ve, Jan Toor­op, Char­ley Toor­op, Kees van Don­gen, Gestel en…, De Lorm on­der­breekt zijn be­toog om de klein­zoon van Jan Sluij­ters die Sin­ger La­ren bin­nen­wan­delt te be­groe­ten. "Sluij­ters speelt een gro­te rol”, deelt hij de na­zaat van de be­roem­de schil­der mee.

Er zijn pa­rel­tjes te zien die elk om hun ei­gen re­den dat pre­di­kaat ver­die­nen. Neem nu het por­tret 'Vrouw in pro­fiel voor zon­ne­bloe­men van Van Gog­h' uit 1918 van Is­aac Is­raels en in bruik­leen ge­ge­ven door Mu­se­um De Fun­da­tie in Zwol­le. Het werk is bij­na schok­kend door­dat het de toe­schou­wer zo de ge­schie­de­nis in­trekt; er is een mooie vrouw ge­weest waar­van een prach­tig por­tret is ge­maakt staand voor een we­reld­be­roemd schil­de­rij van Van Gogh. Het is al­le­maal echt ge­beurd, men­sen.

Bij een voor­stu­die van ’Bal Ta­ba­rin' van Jan Sluij­ters be­leeft de toe­schou­wer op een­zelf­de in­ten­se ma­nier de ge­schie­de­nis en ont­wik­ke­ling van de Ne­der­land­se schil­der­kunst. Sluij­ters toont een dan­sen­de me­nig­te in een Pa­rij­se uit­gaans­ge­le­gen­heid in een zaal die ver­licht wordt door kroon­luch­ters. Elek­tri­sche ver­lich­ting was een nieu­wig­heid rond 1900. De re­la­tief klei­ne voor­stu­die over­wel­digt door het le­ven en licht dat er van­af spat­ten. Dit doek van be­schei­den af­me­tin­gen was de aan­zet tot de be­ken­de, uit­ge­werk­te ver­sie, me­ters­groot en mo­nu­men­taal.

Ver­ge­lijk daar­mee 'Herfst' van Leo Gestel uit 1909. Weer die ener­gie en dat licht die van het doek af­sprin­gen. Van Gestel is ver­der on­der meer 'Lig­gend naakt' uit 1913 te zien. Tij­dens de over­zichts­ten­toon­stel­ling van de schil­der in Sin­ger La­ren in 2015 ont­brak het schil­de­rij door­dat het was op­ge­no­men in een ge­lijk­tij­di­ge Mau­ve­ten­toon­stel­ling.

Naast het naakt van Gestel hangt ’Het ont­wa­ken' - even­eens uit 1913 - van Jan Sluij­ters. Gestel en Sluij­ters wa­ren in 1900 sa­men naar Pa­rijs ge­weest en werk­ten soms sa­men in een ate­lier. Legt Gestel het naakt in een ku­bis­ti­sche stijl vast, Sluij­ters doet dat in een ex­pres­sie­ve schil­der­toets in pas­tel­tin­ten. Zijn de wer­ken op zich al prach­tig, naast el­kaar boei­en ze nog meer, om­dat in deze 'op­stel­ling' de hand­te­ke­ning van de bei­de schil­ders wordt be­na­drukt.

'Twee vrou­wen in de sneeuw' van Ge­or­ge Hen­drik Breit­ner, de land­schap­pen van Zou­te­lan­de van Fer­di­nand Hart Nib­brig en Jan Toor­op, een land­schap van Ja­co­ba van Heems­ker­ck, 'Kerk­je in La­ren' van Lou Loe­ber; 'Mooi­ste mo­der­nis­ten' om­vat hon­derdtwin­tig wer­ken, hon­derdtwin­tig keer feest.

De ten­toon­stel­ling opent met ’Het late uur’ van Jo­zef Is­raëls, boeg­beeld van de Haag­se School en de ont­dek­ker van La­ren als plek om te schil­de­ren. Het me­ters­gro­te doek is een bruik­leen van de Rijks­dienst van Cul­tu­reel Erf­goed. Al­leen dit schil­de­rij al is een be­zoek aan Sin­ger La­ren waard.

De gast ver­laat het nieu­we mu­se­um zo­als het ge­ko­men is, via de vil­la van de Sin­gers die nu als het ware om­armd wordt door de nieuw­bouw. Daar, in ’De Wil­de Zwa­nen', han­gen ver­schil­len­de por­tret­ten van het paar Sin­ger. Het lijkt als­of ze de be­zoe­ker wel­kom he­ten. Pre­cies zo­als De Lorm dat graag ziet. „De mo­der­nis­ten bij de Sin­gers thuis.”  Bron: Gooi en Eemlander

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 12-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cdo
4°Cvr
4°Cza
4°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]