Papageno Huis even een beeldentuin

27 sept.- Het is bij­na als­of ze er al­tijd al heb­ben ge­staan, de mans­ho­ge bron­zen beel­den van Kees Ver­ka­de in de ach­ter­tuin van het Pa­page­no Huis in La­ren. Van­avond opent daar de ver­koop­ex­po­si­tie 'Pa­page­no' met naast bron­zen beel­den ook kleur­rij­ke gou­a­ches en zeef­druk­ken. Een deel van de op­brengst komt ten goe­de aan dit huis voor jon­ge­ren met au­tis­me.
Veel men­sen zul­len werk van Ver­ka­de ken­nen. Het Frans Hals Mu­se­um kocht al vroeg werk van hem aan. In de tuin van pa­leis Soest­dijk staat zijn beeld van Ju­li­a­na en Bern­hard, dat toen­ma­lig ko­nin­gin Be­a­trix in 2009 door hem liet ma­ken. De ge­meen­te Haar­lem was in 1966 een van zijn eer­ste op­dracht­ge­vers voor het beeld 'Win­ke­len' en in Eind­ho­ven is al weer ja­ren de mans­ho­ge beel­te­nis te zien van on­der­ne­mer Frits Phi­lips. "Phi­lips wil­de zelf bij le­ven niet ver­eeu­wigd wor­den. Een be­schei­den man, rus­tig, zo be­greep ik van zijn zo­nen na zijn dood. Zo heb ik hem ook af­ge­beeld. Niet te ex­pres­sief.”

Dat ex­pres­sie­ve is juist wel het han­dels­merk van de in Haar­lem ge­bo­ren kun­ste­naar, die van 1958 tot 1963 stu­deer­de aan de Ko­nink­lij­ke Aca­de­mie van Beel­den­de Kun­sten in Den Haag. Veel van zijn beel­den zijn in be­we­ging, door ar­men die the­a­traal de lucht in gaan of be­nen die wor­den op­ge­trok­ken. Hij ver­beeld­de vele dan­sers zo­als ook in La­ren te zien is.

Tor­so

Eind ja­ren ne­gen­tig had Ver­ka­de een pe­ri­o­de waar­in hij voor­na­me­lijk tor­so's maak­te. Ge­krom­de rom­pen, sub­tie­le spier­lij­nen, maar de beeld­hou­wer kon er uit­ein­de­lijk naar ei­gen zin toch te wei­nig emo­tie in kwijt. „Als je ver­driet of vreug­de wilt uit­beel­den, heb je daar le­de­ma­ten voor no­dig.”

Zijn fi­gu­ren zijn op een en­ke­le uit­zon­de­ring na naakt. Geen be­wus­te keus al­dus Ver­ka­de; „Dit is zo­als een beeld in mijn hoofd op­komt.” Schet­sen maakt hij nooit. Ver­ka­de werkt van­uit zijn hoofd. "Klei­ne beel­den maak ik eerst in zwar­te was, gro­te beel­den maak ik van klei. Als een beeld goed wil vlot­ten vind ik het heer­lijk om te­rug te zit­ten en een si­ga­re­tje op te ste­ken. Dan voel ik op­win­ding", zegt hij half grap­pend, half ern­stig van­uit zijn di­rec­te ge­voel.

Het lijkt ty­pe­rend voor de op het oog rus­ti­ge en ga­lan­te kun­ste­naar om af en toe on­ver­wachts uit de hoek te ko­men. On­danks het feit dat hij bij­na 76 is, werkt Ver­ka­de nog da­ge­lijks in zijn ate­lier in Mo­na­co, waar hij al de­cen­nia woont. "Pen­si­oen be­staat in mijn vak niet, maar ik vind het ook fijn om ie­de­re dag naar mijn ate­lier te gaan. Krant­je le­zen, kop kof­fie en dan tot de lunch aan het werk. Daar­na slaap ik een uur­tje en ga ik weer ver­der.”

Prin­ses Gra­ce

Zijn werk is ook op ver­schil­len­de plek­ken in Mo­na­co te zien, zo­als het beeld ’Il Ma­li­zi­a' van een mon­nik met een zwaard on­der zijn pij, voor het prin­se­lijk pa­leis. Ver­ka­de had een goe­de band met de over­le­den prins Rai­nier en prin­ses Gra­ce van het klei­ne vor­sten­dom, die hij bei­den por­tret­teer­de.

De ver­koop­ten­toon­stel­ling in La­ren biedt met ne­gen­tig wer­ken een mooi in­kijk­je in het vroe­ge­re oeu­vre van Ver­ka­de, maar er staat ook veel re­cent werk. Zo­als het beeld­je 'Pea­ce within'. Een klein, in­ge­to­gen en be­val­lig beeld­je van een naak­te vrouw die haar han­den over el­kaar op haar borst heeft lig­gen. Het hoofd iets naar be­ne­den ge­bo­gen. Een beeld van in­ner­lij­ke emo­tie. Het lijkt bij­na in schril con­trast te staan met een beeld­je uit 1998 van twee gro­ver ge­boet­seer­de tor­so's naast el­kaar. De li­cha­men ex­pres­sief ge­bo­gen. „De con­tou­ren van mijn beel­den zijn in de loop der ja­ren ver­fijn­der ge­wor­den", be­aamt de beeld­hou­wer.

Vo­gel­van­ger

Spe­ci­aal voor de ex­po­si­tie in het Pa­page­no Huis heeft Ver­ka­de ook een klein brons ge­maakt van de naam­ge­ver van het huis; de vo­gel­van­ger Pa­page­no uit de ope­ra Die Zau­ber­flö­te van Mo­zart. "Nie­mand heeft het nog ge­zien, maar ik heb er al twee ver­kocht. Het wordt van­avond ont­huld tij­dens de ver­nis­sa­ge door Jan Ru­dolph de Lorm, di­rec­teur van het Sin­ger Mu­se­um.”

Als het in­ter­view zo goed als klaar is, ver­rast Ver­ka­de nog met een on­ver­wach­te uit­smij­ter. „Ik ben heel ge­luk­kig in mijn twee­de hu­we­lijk. Nee, zon­der gek­heid dat is heel erg be­lang­rijk. An­ders wordt het ook niets in je werk. Ik zou mijn in­spi­ra­tie kwijt­ra­ken. Als je iets goeds ach­ter je hebt staan, kun je mooi stui­te­ren. Sluit daar je ver­haal maar mee af.” Bij de­zen. bron: Gooi en Eemlander  Foto: Leo Janssen
Ga terug

Publicatie datum: 27-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3,5°Cdi
3,5°Cwo
3°Cdo
3,5°Cvr

[Opinie]

Terugtrekkende bewegingen commissaris?

13 jan.- Burgemeester en Commissaris van de Koning: ze hebben gemeen dat ze zich een jaar lang op de vlakte te moeten houden, om op een receptie in januari eindelijk te mogen vertellen hoe ze over de toestand in de wereld denken. Alsof er een afspraak was gemaakt ging het deze week vooral over raadsleden. Burgemeester Van Be  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]