Kom langs, als je tenminste durft!

2 okt.- 'Gru­we­lijk eng!’ is het the­ma van de Kin­der­boe­ken­week 2017, die 4 ok­to­ber be­gint. Lo­gisch dat bij tal van de ac­ti­vi­tei­ten die in de re­gio wor­den ge­or­ga­ni­seerd de op­wek­king wordt ge­uit: ’Kom maar eens langs, als je ten­min­ste durft!’
In de Cen­tra­le Bi­bli­o­theek aan de ’s-Gra­ve­land­se­weg te Hil­ver­sum vindt za­ter­dag 7 ok­to­ber van 13.30 tot 14.20 uur de the­a­ter­voor­stel­ling voor kin­de­ren van­af 4 jaar ’ Het sprook­je' plaats, door Pop­pen­the­a­ter Koek­la. Het gaat over Thijs, die niet kan sla­pen om­dat hij bang is voor spo­ken.... Toe­gang vijf euro voor le­den, niet-le­den be­ta­len een euro meer. Op de woens­da­gen 4 en 11 ok­to­ber wordt er van 14.30 tot 15.30 uur voor­ge­le­zen met aan­slui­tend knut­se­len. Voor kin­de­ren van 4 tot 7. Toe­gang gra­tis; re­ser­ve­ren niet no­dig.

Op de jeugd­af­de­lin­gen van de zes ves­ti­gin­gen van Bi­bli­o­theek Gooi en Meer is een klei­ne ten­toon­stel­ling van de be­kroon­de boe­ken, de Grif­fels en Pen­se­len. Op dins­dag­avond 3 ok­to­ber wordt be­kend ge­maakt welk boek de Gou­den Grif­fel heeft ge­won­nen. In deze bi­bli­o­the­ken kun­nen kin­de­ren een puz­zel­boek­je op­ha­len met daar­in al­ler­lei op­drach­ten rond het the­ma van de Kin­der­boe­ken­week. Zo­als ie­der jaar is er in de Kin­der­boe­ken­week een voor­stel­ling in The­a­ter City of Wesopa in Weesp. Er wordt ge­grie­zeld bij de voor­stel­ling, ge­grie­zeld bij het knut­se­len en kin­de­ren kun­nen grie­ze­li­ge cir­cus­acts le­ren. In sa­men­wer­king met Kin­der­boek­han­del De Klei­ne Prins en Bi­bli­o­theek Gooi en Meer ves­ti­ging Weesp. Kaar­ten zijn te re­ser­ve­ren via en aan de ba­lie van de bi­bli­o­theek. De Grie­zel­mid­dag met Me­at­ball en Van de Camp be­gint op zon­dag 8 ok­to­ber om 14 uur. En­tree 8 euro.

Tij­dens de Kin­der­boe­ken­week be­ta­len nieu­we le­den van de spe­lot­heek tien euro in plaats van 18,50 euro. Dit geldt voor de ves­ti­gin­gen Eem­nes, Loos­d­recht, Mui­den en Weesp, waar een spe­lot­heek aan­we­zig is.

Grie­zel­wal­hal­la

De Bi­bli­o­theek Hui­zen-La­ren-Bla­ri­cum heeft de span­nend­ste lees-, voor­lees- en pren­ten­boe­ken ge­se­lec­teerd en wordt van 4 tot 15 ok­to­ber om­ge­to­verd tot een grie­zel­wal­hal­la. Daag el­kaar uit om te le­zen of voor te le­zen of kom langs... Als je durft! Ken jij het Kin­der­boe­ken­week­dans­je nog niet? De dan­ce­mas­ters van dans­school Dan­ce-Point oe­fe­nen deze graag met je op 4 en 5 ok­to­ber in de bi­bli­o­theek in Hui­zen. Ken je het dans­je al he­le­maal? Dan steel jij de show tij­dens deze work­shop. Daar­na kun je in de bi­bli­o­theek in Hui­zen een span­nen­de speur­tocht doen. Heb jij het goe­de ant­woord? Dan staat er een lek­ker eng ca­deau­tje klaar. De speur­tocht ein­digt bij een knut­sel­work­shop, ver­zorgd door de Kun­st­uit­leen. Voor alle kin­de­ren van 4 t/m 12 jaar. De dans­work­shop-speur­tocht-knut­sel­work­shop is bei­de da­gen van 14 tot 14.30 uur en van 14.30 tot 16 uur.

Za­ter­dag 7 ok­to­ber is de the­a­ter­show 'Flo­ris & Fien­tje en het spook­huis' in het Brink­huis La­ren. Het span­nen­de avon­tuur is van 15.30 tot 16 uur te be­le­ven Flo­ris wil Fien­tje bang ma­ken en ver­telt een spook­ver­haal. Fien­tje gaat pro­be­ren Flo­ris ook bang te ma­ken, door sa­men met alle jon­gens en meis­jes een spook­huis te bou­wen. De voor­stel­ling is zeer in­ter­ac­tief, kin­de­ren kun­nen lek­ker mee­doen, dan­sen en zin­gen. Kaartjes zijn te koop voor de Brink­huis ju­bi­le­um­prijs van vijf euro. Voor alle kin­de­ren van 2 tot 10 jaar. Op woens­dag 11 ok­to­ber is het lek­ker grie­ze­len in speel­tuin Ons Genoe­gen La­ren. Van 14 tot 16 uur kun­nen kin­de­ren hun grie­zel­di­plo­ma ver­die­nen. Durf jij alle op­drach­ten te doen? Voor alle kin­de­ren van 4 tot 9 jaar. Van za­ter­dag 7 ok­to­ber tot en met vrij­dag 14 ok­to­ber is de jeugd­af­de­ling van de bi­bli­o­theek in La­ren om­ge­bouwd tot spook­huis. Elke mid­dag om stipt 15.30 uur slaan de klok­ken voor het voor­le­zen van een spook­ver­haal. Voor alle kin­de­ren van­af 4 jaar.

Ook de La­ren­se Boek­han­del, Naar­der­straat 9, staat vol met span­nen­de boe­ken waar­in enge grie­zels en grie­ze­li­ge en­gerds een rol spe­len. Dus kom maar langs. als je durft! Wie in elk ge­val wel langs dur­ven te ko­men zijn Jan­ne­ke Schot­veld en An­net Schaap. Het is de boek­han­del ge­lukt om de au­teur en de il­lu­stra­tor van het Kin­der­boe­ken­week­ge­schenk te strik­ken. Zij ko­men op woens­dag 4 ok­to­ber voor­le­zen, ver­tel­len, een boe­k­en­quiz doen, te­ke­nen, vra­gen be­ant­woor­den en mis­schien ook wel zin­gen, maar dat laat­ste be­lo­ven ze niet. Van 14.30 tot 15.30 uur.

Don­der­dag 5 ok­to­ber ko­men de La­ren­se Ewout Eg­gink en Thijs van Aken om 16 uur naar de La­ren­se Boek­han­del. Zij le­zen voor uit het boek ’De avon­tu­ren van Knet­ter en Spet­ter’. Ook zal il­lu­stra­tor Erik But­ter een klei­ne work­shop ge­ven: Hoe te­ken ik Knet­ter en Spet­ter? Rob de Boom­hut­ten­bou­wer bouwt dro­men in bo­men. Op maat ge­maak­te, su­per­vei­li­ge boom­hut­ten die min­stens een hele jeugd mee­gaan. Hij doet dat nu al meer dan veer­tien jaar, in bin­nen- en bui­ten­land. Op vrij­dag 6 ok­to­ber kun­nen kin­de­ren van­af 16 uur zo’n waan­zin­ni­ge boom­hut ko­men knut­se­len in de win­kel.

To­s­ca Men­ten wel eens in het echt ge­zien? Nee? Dan is dit je kans. Deze vro­lij­ke wer­vel­wind, au­teur van on­der an­de­re de boe­ken over Dum­mie de Mum­mie en Siem Su­bliem, komt op za­ter­dag 14 ok­to­ber van 14 tot 15 uur een the­a­ter­voor­stel­ling ge­ven in de Jo­han­nes­kerk in La­ren. Een gru­we­lijk grap­pi­ge af­slui­ter van de grie­ze­li­ge Kin­der­boe­ken­week. Leuk voor jong en oud. De toe­gang voor alle ac­ti­vi­tei­ten in de La­ren­se Boek­han­del en de Jo­han­nes­kerk is gra­tis, maar wel heel graag even re­ser­ve­ren. Men kan een plek­je re­ser­ve­ren in de win­kel, per te­le­foon (035-5382312) of per mail

Bib­ber­bieb­feest

In de bi­bli­o­theek van Soest kun­nen kin­de­ren van 4 tot 14 ok­to­ber na school­tijd gra­tis ko­men mee­speu­ren en op za­ter­dag de hele dag van­af 10 uur. Ie­der­een krijgt na af­loop een ca­deau­tje. Maar wat ge­beurt er na slui­tings­tijd in de bi­blio­heek Idea Soest? Ie­der­een tus­sen de 6 en 10 jaar met een beet­je lef kan dit op za­ter­dag 7 ok­to­ber tus­sen 18 en 20 uur ko­men ont­dek­ken op het Bib­ber­bieb­feest. In het Grie­zel­lab met Pro­fes­sor Loep & het Kunst­la­bo­ra­to­ri­um kun­nen kin­de­ren ex­pe­ri­men­te­ren. Wie van enge ver­ha­len houdt, kan ko­men luis­te­ren naar een gru­we­lijk goed ver­haal. En cre­a­tie­ve­lin­gen kun­nen aan de slag in het Mon­ster­dorp. Hap­jes en drank­jes zijn ver­krijg­baar in de Hek­sen­brou­we­rij. Kin­de­ren mo­gen ver­kleed ko­men! Tic­kets à vijf euro via idea­cul­tuur.nl/­kin­der­boe­ken­week of aan de zaal (op=op).

The­a­ter­groep Smoes­jes speelt za­ter­dag 14 ok­to­ber om 15 uur in The­a­ter Idea Soest de spik­splin­ter­nieu­we voor­stel­ling ’De G is van Grie­ze­len!’ Door houdt van grie­zel­boe­ken. Maar op school moet ze op­let­ten: som­men, ta­fels, het al­fa­bet en dic­tee. De juf is al die grie­ze­len­de kin­de­ren zat en be­sluit grie­zel­boe­ken te ver­bie­den. Zal Door het laat­ste hoofd­stuk ooit uit­le­zen? In­ter­ac­tief, mu­zi­kaal, bij­zon­der en een pre­sen­tje na af­loop. Leef­tijd: 6+. Tic­kets à ne­gen euro (incl. be­ker­tje ran­ja na af­loop) via idea­cul­tuur.nl/­kin­der­boe­ken­week of aan de zaal. Kids-kor­ting: bij vier kaar­ten voor een jeugd­the­a­ter­voor­stel­ling een vrij­kaartje voor een ou­der.

In Baarn en Bun­scho­ten wordt voor­ge­le­zen uit het kin­der­boek ’De hon­ge­ri­ge trol' van Elli Wool­lard. Na het voor­le­zen kun­nen de kin­de­ren hun ei­gen trol knut­se­len. Alle kin­de­ren van 4 t/m 8 jaar zijn van har­te wel­kom in de ver­schil­len­de ves­ti­gin­gen, op woens­dag 4 ok­to­ber van­af 15.30 uur in Baarn en op woens­dag 11 ok­to­ber om 15 uur in Bun­scho­ten. Nieuw dit jaar zijn de span­nen­de Grie­zel­labs. Tij­dens deze Grie­zel­labs kun­nen kin­de­ren mon­ster­let­ters ma­ken, voe­len in grie­ze­li­ge voel­do­zen, slijm ma­ken, luis­te­ren naar een ver­haal en nog veel meer. Kin­de­ren van 5 t/m 12 jaar kun­nen hier­aan mee­doen. Ook hier is de toe­gang gra­tis en het Grie­zel­lab doet woens­dag 11 ok­to­ber om 15 uur de bi­bli­o­theek in Baarn aan. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cdo
20,5°Cvr
20°Cza
19°Czo

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]