Jan Morrien scoort met Poppenkast TV

21 nov.- Wat be­gon als een ver­jaar­dag­ver­ras­sing voor zijn nu klein­zoon Bram, re­sul­teer­de uit­ein­de­lijk in een vol­waar­di­ge kin­der­show op RTL's Te­lekids: 'Pop­pen­kast TV’. "Sim­pel, lief en leuk", zo vat be­den­ker Jan Mor­riën het con­cept sa­men. „Er is zo­veel shit op het ge­bied van kin­der­te­le­vi­sie, met al dat ge­schreeuw en ef­fect­be­jag.”

In 'Pop­pen­kast TV’ vol­gen vijf ca­me­ra's een tra­di­ti­o­ne­le pop­pen­kast­voor­stel­ling die wordt bij­ge­woond door kin­de­ren. De pop­pen be­le­ven een­vou­di­ge avon­tu­ren en na­tuur­lijk wordt af en toe de hulp van het pu­bliek in­ge­roe­pen. Als de kij­kers thuis net zo ge­gre­pen zijn als de kin­de­ren in de stu­dio, lijkt Mor­riën een suc­ces in han­den te heb­ben. Met open mon­den en gro­te ogen vol­gen zij de be­le­ve­nis­sen in de pop­pen­kast.

"Pop­pen heb­ben iets ma­gisch. Het idee hier­voor ont­stond toen ik zag hoe Bram ge­fas­ci­neerd raak­te door een pop­pen­kast die ik voor zijn twee­de ver­jaar­dag had in­ge­huurd. Als ik met Bram met een pop speel, lijkt hij mij haast te zijn ver­ge­ten. Kin­de­ren pra­ten heel ge­mak­ke­lijk te­gen pop­pen, van­daar ook dat de po­li­tie va­ker pop­pen in­zet bij het ho­ren van kin­de­ren. De gro­te uit­da­ging was om de ma­gie van de pop­pen ook naar tv te ver­ta­len en vol­gens mij zijn we daar goed in ge­slaagd.’’

Voor Mor­riën (68) is met de uit­zen­ding van zijn idee bij Te­lekids de cir­kel rond. Van 1978 tot 1989 was hij pers­chef van Vero­ni­ca en maak­te hij de groei mee van en­ke­le tien­dui­zen­den le­den tot meer dan een mil­joen. Daar­na hielp hij Lex Har­ding om RTL Véro­ni­que uit de grond te stam­pen. „Als je se­ri­eus een zen­der op­zet, moet je nieuws heb­ben, maar ook kin­der­te­le­vi­sie. Zo werd Te­lekids ge­bo­ren", zegt Mor­riën. La­ter run­de hij een re­cla­me­bu­reau ge­spe­ci­a­li­seerd in jeugd, daar­na start­te hij met en­ke­le com­pag­nons Stu­den­taan­huis.nl, dat stu­den­ten ver­huurt als com­pu­ter­hul­pen. „En nu weer te­rug bij RTL, bij 'mijn' Te­lekids, mooi hoor.”

Dat is wat hem be­treft ove­ri­gens pas het be­gin van weer een nieuw avon­tuur. Voor­als­nog zijn er twaalf af­le­ve­rin­gen ge­maakt. Een ver­volg zou mooi zijn, maar Mor­riën denkt gro­ter. „Er zijn plan­nen voor een the­a­ter­tour, met een uit­ver­gro­te pop­pen­kast en dito pop­pen, daar wil ik vol­gend na­jaar mee door Ne­der­land trek­ken. Ik werk ook aan een kin­der­dra­ma­se­rie, met ac­teurs en ac­tri­ces. En ik heb een idee voor een in­ter­ac­tie­ve mu­si­cal voor kin­de­ren.”

De am­bi­ties zijn groot. „Ik ga Stu­dio 100 ('Ka­bou­ter Plop', 'Wiz­zy en Wop­py', 'Samsom en Gert', 'Piet Pi­raat', red.) er he­le­maal uit knal­len. „Zo sprak hij be­schei­den. Ik heb ei­gen­lijk mijn hele le­ven geen idee ge­had wat ik wil­de wor­den, rol­de van het een in het an­der, maar nu denk ik: dit is het!”

In­mid­dels is klein­zoon Bram ook aan­ge­scho­ven. Ter­wijl zijn opa naar de uit­zen­ding van 'Pop­pen­kast TV’ kijkt, kruipt hij bij hem op schoot. Zacht­jes zingt Bram het lied­je aan het ein­de van deze epi­so­de mee. „De kracht van de her­ha­ling", zegt Mor­riën. "Kin­de­ren hou­den daar ont­zet­tend van.’’

Al­les bij el­kaar heeft hij zo’n an­der­half jaar aan 'Pop­pen­kast TV’ ge­werkt. Is hij te­vre­den met het re­sul­taat? „Het kan al­tijd be­ter; zo zag ik net nog een hand van een pop­pen­spe­ler.” Dan wijst hij grijn­zend naar de mee­zin­gen­de Bram: "Maar dat zegt veel, hè.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 21-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

18°Czo
16,5°Cma
15°Cdi
15°Cwo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]