Jan Morrien scoort met Poppenkast TV

21 nov.- Wat be­gon als een ver­jaar­dag­ver­ras­sing voor zijn nu klein­zoon Bram, re­sul­teer­de uit­ein­de­lijk in een vol­waar­di­ge kin­der­show op RTL's Te­lekids: 'Pop­pen­kast TV’. "Sim­pel, lief en leuk", zo vat be­den­ker Jan Mor­riën het con­cept sa­men. „Er is zo­veel shit op het ge­bied van kin­der­te­le­vi­sie, met al dat ge­schreeuw en ef­fect­be­jag.”

In 'Pop­pen­kast TV’ vol­gen vijf ca­me­ra's een tra­di­ti­o­ne­le pop­pen­kast­voor­stel­ling die wordt bij­ge­woond door kin­de­ren. De pop­pen be­le­ven een­vou­di­ge avon­tu­ren en na­tuur­lijk wordt af en toe de hulp van het pu­bliek in­ge­roe­pen. Als de kij­kers thuis net zo ge­gre­pen zijn als de kin­de­ren in de stu­dio, lijkt Mor­riën een suc­ces in han­den te heb­ben. Met open mon­den en gro­te ogen vol­gen zij de be­le­ve­nis­sen in de pop­pen­kast.

"Pop­pen heb­ben iets ma­gisch. Het idee hier­voor ont­stond toen ik zag hoe Bram ge­fas­ci­neerd raak­te door een pop­pen­kast die ik voor zijn twee­de ver­jaar­dag had in­ge­huurd. Als ik met Bram met een pop speel, lijkt hij mij haast te zijn ver­ge­ten. Kin­de­ren pra­ten heel ge­mak­ke­lijk te­gen pop­pen, van­daar ook dat de po­li­tie va­ker pop­pen in­zet bij het ho­ren van kin­de­ren. De gro­te uit­da­ging was om de ma­gie van de pop­pen ook naar tv te ver­ta­len en vol­gens mij zijn we daar goed in ge­slaagd.’’

Voor Mor­riën (68) is met de uit­zen­ding van zijn idee bij Te­lekids de cir­kel rond. Van 1978 tot 1989 was hij pers­chef van Vero­ni­ca en maak­te hij de groei mee van en­ke­le tien­dui­zen­den le­den tot meer dan een mil­joen. Daar­na hielp hij Lex Har­ding om RTL Véro­ni­que uit de grond te stam­pen. „Als je se­ri­eus een zen­der op­zet, moet je nieuws heb­ben, maar ook kin­der­te­le­vi­sie. Zo werd Te­lekids ge­bo­ren", zegt Mor­riën. La­ter run­de hij een re­cla­me­bu­reau ge­spe­ci­a­li­seerd in jeugd, daar­na start­te hij met en­ke­le com­pag­nons Stu­den­taan­huis.nl, dat stu­den­ten ver­huurt als com­pu­ter­hul­pen. „En nu weer te­rug bij RTL, bij 'mijn' Te­lekids, mooi hoor.”

Dat is wat hem be­treft ove­ri­gens pas het be­gin van weer een nieuw avon­tuur. Voor­als­nog zijn er twaalf af­le­ve­rin­gen ge­maakt. Een ver­volg zou mooi zijn, maar Mor­riën denkt gro­ter. „Er zijn plan­nen voor een the­a­ter­tour, met een uit­ver­gro­te pop­pen­kast en dito pop­pen, daar wil ik vol­gend na­jaar mee door Ne­der­land trek­ken. Ik werk ook aan een kin­der­dra­ma­se­rie, met ac­teurs en ac­tri­ces. En ik heb een idee voor een in­ter­ac­tie­ve mu­si­cal voor kin­de­ren.”

De am­bi­ties zijn groot. „Ik ga Stu­dio 100 ('Ka­bou­ter Plop', 'Wiz­zy en Wop­py', 'Samsom en Gert', 'Piet Pi­raat', red.) er he­le­maal uit knal­len. „Zo sprak hij be­schei­den. Ik heb ei­gen­lijk mijn hele le­ven geen idee ge­had wat ik wil­de wor­den, rol­de van het een in het an­der, maar nu denk ik: dit is het!”

In­mid­dels is klein­zoon Bram ook aan­ge­scho­ven. Ter­wijl zijn opa naar de uit­zen­ding van 'Pop­pen­kast TV’ kijkt, kruipt hij bij hem op schoot. Zacht­jes zingt Bram het lied­je aan het ein­de van deze epi­so­de mee. „De kracht van de her­ha­ling", zegt Mor­riën. "Kin­de­ren hou­den daar ont­zet­tend van.’’

Al­les bij el­kaar heeft hij zo’n an­der­half jaar aan 'Pop­pen­kast TV’ ge­werkt. Is hij te­vre­den met het re­sul­taat? „Het kan al­tijd be­ter; zo zag ik net nog een hand van een pop­pen­spe­ler.” Dan wijst hij grijn­zend naar de mee­zin­gen­de Bram: "Maar dat zegt veel, hè.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 21-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Landelijke partijen en Zelfstandigheid

20 mrt.- De provincie huurt van onze belastingcenten het peperdure Berenschot in om de door haar gewenste herindeling te programmeren. En zet de gemeenten daarbij buitenspel. Wél benoemde het dure bureau direct ook waar het v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

2°Cdi
-1,5°Cwo
-3,5°Cdo
-2,5°Cvr

[Opinie]

Kies voor behoud zelfstandigheid

20 mrt.-  ,,Vaak wordt gedacht dat gemeenten besparen na een fusie vanwege schaalvoordelen.'' Dat stelt professor Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Groningen. “ Grote gemeenten kunnen goedkoper zijn omdat zij op grotere schaal inkopen of gespecialis  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]