Laarder Gideon Calis laat als verteller andere kant van Scrooge zien

21 nov.- ,,Scrooge is een heel mooi ka­rak­ter om te spe­len'', ver­telt Gi­de­on Ca­lis. Hij kan het we­ten. ,,Ik speel hem al sinds 1994-1995. De eer­ste keer als in­val­ler, met de slip­jas van mijn va­der die ooit van een boer hier uit La­ren was. Zo ben ik erin ge­rold.’’ ,,Ik speel hem nu bij­na elk jaar, in de­cem­ber ook in de ik-vorm in het Dik­ke To­ren­tje in Eem­nes voor een be­slo­ten groep.’’

In het Brink­huis is Gi­de­on Ca­lis de the­a­traal ge­kle­de ver­tel­ler van het ver­haal in de ’hij-vor­m'. Hij om­schrijft zich be­hal­ve als ver­tel­ler ook als zan­ger, en­ter­tai­ner, pre­sen­ta­tor, ac­teur. ,,Zit 28 jaar in het vak. Cre­a­tief be­zig zijn met men­sen om me heen.’’

Ge­me­ne­rik

,,Scrooge, een ge­me­ne­rik met er­gens toch een gou­den hart. Ik heb een nieuw ver­haal ge­schre­ven over Ebe­ne­zer Scrooge. Nee geen ver­volg, maar wie was hij nou en waar­om werd hij wie hij werd? Wie wa­ren be­lang­rijk in zijn le­ven en op wel­ke mo­ment is het le­ven van Scrooge ver­an­derd? Want hij was ooit een jong jo­chie die ver­liefd was op Bel­le. Wat je ziet is niet al­tijd wat het is. We zijn als men­sen heel goed in het snel oor­de­len dur­ven vel­len over ie­mand, zon­der te we­ten wie die per­soon ei­gen­lijk is.’’

,,Dic­kens heeft het tries­te, zwa­re ver­haal over Scrooge prach­tig ver­woord, en ook de ka­rak­ters om hem heen. Bij­voor­beeld zijn lie­ve klerk die ziet dat Scrooge wel een goe­de man is, ter­wijl ie­der­een hem uit­kots­te, ge­pest door kin­de­ren. Hij heeft het zelf over zich af­ge­roe­pen, na­tuur­lijk, maar kon hij er wat aan doen?’’

Bood­schap

,,Het stuk is niet cho­que­rend maar er zit wel een hele dui­de­lij­ke bood­schap in, aan het ein­de. Mijn bood­schap, maar wel geënt op het ver­haal na­tuur­lijk. Ik ver­tel uit wat voor ge­zin hij kwam, wie zijn ou­ders wa­ren, zijn zus­je Fan­ny, en hoe be­lang­rijk was de kerk voor hem? Ik ben zelf wel ge­lo­vig op­ge­voed, mijn va­der preek­te in de Goe­de Her­der­kerk (La­ren­se, rooms-ka­tho­lie­ke kerk die niet meer be­staat, red.), maar ik kom niet meer in de kerk. In de tijd van Scrooge was de kerk be­lang­rijk.’’

Hu­mor

,,Een mooi ka­rak­ter van alle tij­den, heel ac­tu­eel deze per­so­na­ge. Scrooge is er nog steeds. Daar ga ik tij­dens de voor­stel­ling ook op in. Hoe? Ik praat over Ebe­ne­zer Scrooge maar ei­gen­lijk heb ik het over de mens­heid nu. Het is spie­ge­len. Er zit ook hu­mor in. De voor­stel­ling is niet zwaar op de hand, het moet luch­tig blij­ven.’’

,,Aan het ein­de volgt een kerst­bood­schap, de be­zoe­kers gaan met een goed ge­voel naar bui­ten. Na­den­kend de kerst in, wat be­te­kent het voor jou en om je heen? De min­der be­deel­den wa­ren een last voor de oude Scrooge en de maat­schap­pij. Stop ze maar in ar­men- of werk­hui­zen. Die steun­de hij wel want dan was hij van deze men­sen af. Weg­du­wen uit je zicht.’’

Ge­haast

,,Ik hoop dat men­sen weg­gaan met het ge­voel dat ze een mooi ver­haal heb­ben ge­hoord. Juist ook voor de ge­haas­te mens, ze­ker rond die da­tum. Dan is ie­der­een ge­strest, voe­len men­sen zich ver­plicht te vol­doen aan ei­sen waar­van men denkt dat die wor­den ge­steld. Ron­d­om kerst moet het ge­zel­lig zijn. Van­daar dat de ver­tel­ling kort is, met in­stru­men­ta­le, sfeer­vol­le harp­mu­ziek er­on­der, an­ders wordt het erg kaal.’’

iPad.nl

Het ver­haal is op vol­was­se­nen ge­richt. ,,Maar dat is ook af­han­ke­lijk van de ou­der. Het ene kind wordt op­ge­voed met ver­ha­len, boe­ken. Het an­de­re kind wordt op­ge­voed met 'ver­maak-je-op-je-iPad.nl’ en die vindt dit dan niet leuk. Ze ver­ve­len zich, wat ik juist een goed be­gin vind. Ik geef the­a­ter­les aan kin­de­ren en daar zeg ik 'ver­ve­ling is het be­gin van cre­a­ti­vi­teit'. Ver­ve­len is he­le­maal niet erg, want dan ge­beurt er iets in je hoofd, je gaat din­gen be­den­ken.’’

Dur­ven

De ge­bo­ren en ge­to­gen Laar­der geeft dus ook les op een the­a­ter­school­tje in zijn woon­plaats en ac­teer­les op een school in Hil­ver­sum. ,,Ik geef les in dur­ven. Jij bent tof, jij mag er zijn. Fou­ten ma­ken be­staat niet. Kin­de­ren ma­ken geen fou­ten, kin­de­ren ver­gis­sen zich. Gro­te men­sen ma­ken fou­ten. ’’

Fan­ta­sie

,,Kin­de­ren moe­ten het wel zelf doen. Sa­men ma­ken, be­den­ken, over­leg­gen. Het be­gint met één zin. Best moei­lijk. Ik help ze. Kin­de­ren heb­ben heel veel in hun mars qua cre­a­ti­vi­teit en hun ei­gen fan­ta­sie is veel leu­ker. Vol­was­se­nen ma­ken hele leu­ke ver­ha­len voor kin­de­ren, maar als kin­de­ren kun­nen zeg­gen dat ze het he­le­maal zelf heb­ben ge­schre­ven. Hoe leuk is dat? Ik merk dat het klopt en krijg daar héél veel ener­gie van.

Ik ben ook zan­ger, en­ter­tai­ner, pre­sen­ta­tor, ac­teur. Zit al 28 jaar in het vak. Cre­a­tief be­zig zijn met men­sen om mee heen.’’

Blauw ge­zicht

,,Trots ook dat ik deze voor­stel­ling heb ge­schre­ven. Voor mijn ge­voel werkt het ver­haal. Ik heb er heel veel zin in en vind het gaaf dat ik dit in het Brink­huis mag op­voe­ren. Dank­baar dat ik de kans krijg. Ik hoop op twee vol­le za­len of in elk ge­val leu­ke op­kom­sten. Een kaartje voor maar vijf euro, dat zijn de kos­ten niet.’’

Tover­doos

,,Ik heb lie­ver een half­vol­le zaal met men­sen die echt geïn­te­res­seerd zijn, dan een vol­le zaal met men­sen die op hun te­le­foon gaan zit­ten kij­ken. Dan zie je op­eens een blauw ge­zicht. Jaaaa, dat ga ik op een res­pect­vol­le ma­nier dan wel even aan­pak­ken. Je doet je te­le­foon weg. Zet uw zwar­te to­ver­doos uit.’’

Sin­ger

,,Toe­val­lig ben ik nu be­zig met een one­man­show die ik in fe­bru­a­ri speel in Sin­ger. Een gro­te stap. Vier­hon­derd stoe­len! Ca­ba­ret met veel in­ter­ac­tie, zelf­spot, klei­ne ge­dicht­jes. Het gaat he­ten: ’De ezel en de ode aan de lief­de'. Met lied­jes. Heel span­nend. Zon­der try-out. Ie­mand vroeg me of dat niet moet. Mijn ant­woord was: ’je moet adem ha­len an­ders krijg je het be­nauw­d'. Ik vind dit zo juist span­nend.’’  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 21-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

10°Cdi
11°Cwo
12,5°Cdo
12°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]