Woensdag op tafel in raad Hilversum: vetorecht in bestuur van Tomin link

25 sept.- Dat Al­me­re en Hil­ver­sum in het be­stuur van so­ci­aal-werk­be­drijf To­min elk in hun een­tje be­lang­rij­ke be­slui­ten kun­nen blok­ke­ren is ris­kant, vin­den de Wij­de­meer­se raads­le­den Jan Wil­len Nien­huis (CDA) en Mar­tin Vuyk (On­af­han­ke­lijk Li­be­raal). In hun ei­gen raad kwa­men ze daar­om met een amen­de­ment om dat 've­to­recht' te schrap­pen uit de nieu­we re­gels voor To­min. Het werd ver­wor­pen, maar Nien­huis heeft hoop dat het idee woens­dag in de Hil­ver­sum­se raad op­nieuw ter spra­ke komt.
Deel­ne­mers in To­min zijn alle ge­meen­ten in de Re­gio Gooi en Vecht­streek plus Al­me­re. Bij­na alle ge­meen­te­ra­den zijn al ak­koord met nieu­we re­gels voor het be­stuur. Voort­aan krij­gen ge­meen­ten die veel men­sen bij To­min on­der­bren­gen een gro­ter aan­deel in het be­drijf en an­de­re ge­meen­ten een klei­ner be­lang. Gro­te­re ge­meen­ten lo­pen daar­door meer fi­nan­ci­eel ri­si­co. In ruil daar­voor krij­gen ze ook een zwaar­de­re stem. De stem­men van Al­me­re en Hil­ver­sum in het al­ge­meen be­stuur tel­len dan elk voor dik 30 pro­cent van het to­taal.

In de nieu­we re­gels staat dat ge­wo­ne be­slui­ten straks door een ge­wo­ne meer­der­heid van deze ge­wo­gen stem­men wor­den ge­no­men, maar dat al­tijd mi­ni­maal drie ge­meen­ten vóór moe­ten zijn. Met z’n twee­tjes kun­nen Al­me­re en Hil­ver­sum daar­door nooit hun zin door­drij­ven.

Bij be­slui­ten met gro­te fi­nan­ciële ge­vol­gen is mi­ni­maal 75 pro­cent van de ge­wo­gen stem­men no­dig. Dat be­te­kent dat Al­me­re en Hil­ver­sum elk in hun een­tje die kun­nen te­gen­hou­den. Vuyk en Nien­huis vin­den zo’n ve­to­recht niet pas­sen bin­nen de­mo­cra­ti­sche ver­hou­din­gen. Dat klemt des te meer om­dat To­min nu nog zwar­te cij­fers schrijft, maar spoe­dig ver­lies gaat ma­ken. Stel, legt Nien­huis uit, dat de ge­meen­ten daar­door geld moe­ten bij­stor­ten. ,,Als bij­voor­beeld Al­me­re wei­gert mee te doen, ont­staat een ris­kan­te si­tu­a­tie.’’ Het zou zelfs tot Tomins fail­lis­se­ment kun­nen lei­den.

Wet­hou­der San­dra van Rij­kom leg­de de Wij­de­meer­se raad uit dat het To­min-be­stuur ex­pres voor 'de­ze vei­lig­heids­klep' heeft ge­ko­zen. Die dwingt de ge­meen­ten tot con­sen­sus te ko­men, al­dus haar re­de­ne­ring. Wel zei ze be­reid te zijn de op­vat­ting van Nien­huis en Vuyk (ge­deeld door D66) in het al­ge­meen be­stuur van To­min ter spra­ke te bren­gen. Nien­huis heeft in­tus­sen con­tact ge­legd met co­a­li­tie­par­tij­en in Hil­ver­sum. ,,Zo had­den we het nog niet be­ke­ken'', was naar zijn zeg­gen een van de re­ac­ties. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
5°Cvr
4°Cza
4°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]