Woensdag op tafel in raad Hilversum: vetorecht in bestuur van Tomin link

25 sept.- Dat Al­me­re en Hil­ver­sum in het be­stuur van so­ci­aal-werk­be­drijf To­min elk in hun een­tje be­lang­rij­ke be­slui­ten kun­nen blok­ke­ren is ris­kant, vin­den de Wij­de­meer­se raads­le­den Jan Wil­len Nien­huis (CDA) en Mar­tin Vuyk (On­af­han­ke­lijk Li­be­raal). In hun ei­gen raad kwa­men ze daar­om met een amen­de­ment om dat 've­to­recht' te schrap­pen uit de nieu­we re­gels voor To­min. Het werd ver­wor­pen, maar Nien­huis heeft hoop dat het idee woens­dag in de Hil­ver­sum­se raad op­nieuw ter spra­ke komt.
Deel­ne­mers in To­min zijn alle ge­meen­ten in de Re­gio Gooi en Vecht­streek plus Al­me­re. Bij­na alle ge­meen­te­ra­den zijn al ak­koord met nieu­we re­gels voor het be­stuur. Voort­aan krij­gen ge­meen­ten die veel men­sen bij To­min on­der­bren­gen een gro­ter aan­deel in het be­drijf en an­de­re ge­meen­ten een klei­ner be­lang. Gro­te­re ge­meen­ten lo­pen daar­door meer fi­nan­ci­eel ri­si­co. In ruil daar­voor krij­gen ze ook een zwaar­de­re stem. De stem­men van Al­me­re en Hil­ver­sum in het al­ge­meen be­stuur tel­len dan elk voor dik 30 pro­cent van het to­taal.

In de nieu­we re­gels staat dat ge­wo­ne be­slui­ten straks door een ge­wo­ne meer­der­heid van deze ge­wo­gen stem­men wor­den ge­no­men, maar dat al­tijd mi­ni­maal drie ge­meen­ten vóór moe­ten zijn. Met z’n twee­tjes kun­nen Al­me­re en Hil­ver­sum daar­door nooit hun zin door­drij­ven.

Bij be­slui­ten met gro­te fi­nan­ciële ge­vol­gen is mi­ni­maal 75 pro­cent van de ge­wo­gen stem­men no­dig. Dat be­te­kent dat Al­me­re en Hil­ver­sum elk in hun een­tje die kun­nen te­gen­hou­den. Vuyk en Nien­huis vin­den zo’n ve­to­recht niet pas­sen bin­nen de­mo­cra­ti­sche ver­hou­din­gen. Dat klemt des te meer om­dat To­min nu nog zwar­te cij­fers schrijft, maar spoe­dig ver­lies gaat ma­ken. Stel, legt Nien­huis uit, dat de ge­meen­ten daar­door geld moe­ten bij­stor­ten. ,,Als bij­voor­beeld Al­me­re wei­gert mee te doen, ont­staat een ris­kan­te si­tu­a­tie.’’ Het zou zelfs tot Tomins fail­lis­se­ment kun­nen lei­den.

Wet­hou­der San­dra van Rij­kom leg­de de Wij­de­meer­se raad uit dat het To­min-be­stuur ex­pres voor 'de­ze vei­lig­heids­klep' heeft ge­ko­zen. Die dwingt de ge­meen­ten tot con­sen­sus te ko­men, al­dus haar re­de­ne­ring. Wel zei ze be­reid te zijn de op­vat­ting van Nien­huis en Vuyk (ge­deeld door D66) in het al­ge­meen be­stuur van To­min ter spra­ke te bren­gen. Nien­huis heeft in­tus­sen con­tact ge­legd met co­a­li­tie­par­tij­en in Hil­ver­sum. ,,Zo had­den we het nog niet be­ke­ken'', was naar zijn zeg­gen een van de re­ac­ties. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

24°Cwo
24,5°Cdo
23°Cvr
20°Cza

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]