Wijdemeren wil samen met Hilversum en Gooise Meren

4 nov.- Een meer­der­heid van de Wij­de­meer­se ge­meen­te­raad (14-5) kiest er­voor ’op een zo kort mo­ge­lij­ke ter­mijn te ko­men tot een amb­te­lij­ke fu­sie met Hil­ver­sum en Gooi­se Me­ren' en om ’op ter­mijn te ko­men tot één ge­meen­te in Gooi en Vecht­streek'. Zo lang de amb­te­lij­ke fu­sie duurt, houdt Wij­de­me­ren in die op­vat­ting een ei­gen raad, wet­hou­ders en bur­ge­mees­ter.Dat was don­der­dag­avond de uit­komst van een ener­ve­ren­de raads­ver­ga­de­ring. Aan­van­ke­lijk be­trok ie­der­een de ei­gen stel­lin­gen. De ui­ter­sten wa­ren DorpsBe­lan­gen (DB) en De Lo­ka­le Par­tij (DLP) aan de ene kant en PvdA/GroenLinks, On­af­han­ke­lijk Li­be­raal (O-Lib) en VVD an­der­zijds.

De laat­ste drie zet­ten in op al­ge­he­le be­stuur­lij­ke fu­sie met in elk ge­val Hil­ver­sum vóór 1 ja­nu­a­ri 2023 met be­houd van Wij­de­meer­se 'kern­waar­den'. DorpsBe­lan­gen wil­de 'lang be­stuur­lijk zelf­stan­dig blij­ven', liefst met de ei­gen amb­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie, en pas over 15 of 20 jaar de 'on­ver­mij­de­lij­ke' vor­ming van één re­gio­ge­meen­te. De DLP-in­zet was ’een zelf­stan­di­ge ge­meen­te' en an­ders eerst 'al­le mo­ge­lij­ke al­ter­na­tie­ven' on­der­zoe­ken.

Geen en­kel stand­punt zou een meer­der­heid ha­len, wat leid­de tot een schor­sing van dik een uur. On­der druk van de pro­vin­cie (die dins­dag be­slist) gin­gen stand­pun­ten schui­ven. PvdA/GroenLinks, O-Lib en VVD de­den een hand­rei­king door de tus­sen­stap van een snel­le amb­te­lij­ke fu­sie met mi­ni­maal Hil­ver­sum in een nieu­we mo­tie in te bou­wen, maar ze ble­ven een min­der­heid. Be­lang­rij­ker was dat CDA, D66, DB en DLP el­kaar von­den. De mo­ties van CDA, D66 (2x) en DLP wer­den ver­van­gen door twee ge­za­men­lij­ke mo­ties van dit 'vier­luik'. Die haal­den het al­le­bei met 14-5.

In de be­lang­rijk­ste mo­tie staat dat zo snel mo­ge­lijk de amb­te­na­ren­ap­pa­ra­ten van Wij­de­me­ren, Hil­ver­sum én Gooi­se Me­ren moe­ten fu­se­ren. En ’per di­rec­t' moet de amb­te­lij­ke sa­men­wer­king in­ten­sie­ver wor­den. ’Op ter­mijn' staat het vier­luik (en dus een meer­der­heid) po­si­tief te­gen­over één re­gio­ge­meen­te.

René Voigt (DB) ver­klaar­de de steun van zijn frac­tie door erop te wij­zen dat DB 'ze­ker niet al­leen met Hil­ver­sum' wil. Gert Zagt leg­de de draai van DLP uit door te wij­zen op het pro­vin­ci­a­le 'zwaard van Da­mo­cles' dat noop­te te kie­zen voor ’the next be­st'. ,,Dit is de eni­ge kans een krach­tig sig­naal te ge­ven dat we niet sa­men wil­len met al­leen Hil­ver­sum.’’ Ook D66 wil­de van sa­men­gaan met al­leen Hil­ver­sum niets we­ten, ter­wijl het CDA zich aan­van­ke­lijk ge­dwon­gen zag dat des­noods maar te ac­cep­te­ren. Maar het CDA schoof op naar D66.

Na­mens het col­le­ge zei wet­hou­der Theo Reijn (CDA) dat de (la­ter ver­wor­pen) mo­tie van PvdA/GroenLinks, O-Lib en VVD wél een door de pro­vin­cie ge­vraag­de da­tum noemt (al­ge­he­le fu­sie met mi­ni­maal Hil­ver­sum vóór 1 ja­nu­a­ri 2023), maar de (uit­ein­de­lijk aan­ge­no­men) mo­tie van CDA, D66, DB en DLP niet.

Stan Poels (PvdA/GroenLinks) noem­de de (aan­ge­no­men) mo­tie 'drijf­zand', om­dat on­be­kend is of Hil­ver­sum en Gooi­se Me­ren wil­len mee­doen aan een amb­te­lij­ke fu­sie om Wij­de­me­ren te hel­pen. Mede na­mens PvdA/GroenLinks en O-Lib ver­wierp Sie­ta Ver­meu­len (VVD) de daar­na aan­ge­no­men mo­tie over één re­gio­ge­meen­te. Ze zei dat geen ter­mijn wordt ge­noemd en dat dat de ge­le­gen­heid biedt die re­gi­o­fu­sie te trai­ne­ren. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Cdo
25°Cvr
27°Cza
28°Czo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (23)

12 juli.-  De langspeelplatencollectie van mijn vader bevatte naast conferences van Toon Hermans en diverse concerten van dekoninklijke zangvereniging ‘de Maastreechter Staar’ ook het singletje ‘Een pikketanussie gaat er altijd in’, een onvervalste meezinger van Johnny Jordaan.   Ik hou me bij één drankjeEen glaasje recht op en neerWant het liefste word  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]