Wijdemeren is van harte welkom bij Hilversum

13 okt.- Een meer­der­heid van de raads­com­mis­sie be­stuur en eco­no­mie vindt dat Ge­de­pu­teer­de Sta­ten (GS) het ei­gen­lij­ke doel van de hele be­stuurs­kracht­dis­cus­sie uit het oog is ver­lo­ren.
„Het gaat in de brief over fu­sies tot drie ge­meen­ten. Het ver­ster­ken van re­gi­o­na­le be­stuurs­kracht komt niet aan de orde. On­be­grij­pe­lijk dat ze aan de be­lang­rijk­ste con­clu­sie van De­loit­te niet toe­ko­men", al­dus wet­hou­der Wi­mar Jae­ger. „Dan vra­gen wij ons echt af wat er in Haar­lem ge­beurt.” D66-frac­tie­voor­zit­ter An­ne­ma­rie den Daas steunt de brief die de ge­meen­te Hil­ver­sum on­ge­vraagd aan GS stuurt. „Het doel is be­stuurs­kracht. Door ge­dwon­gen hu­we­lij­ken krijg je al­leen maar vecht­schei­din­gen. Dan zien wij lie­ver alle hui­di­ge ge­meen­ten in één.”

De mees­te Hil­ver­sum­se par­tij­en vin­den een tus­sen­stap nog al­tijd niet ramp­za­lig, zo­lang stip aan de ho­ri­zon 'Gooi­stad' maar niet uit het oog wordt ver­lo­ren. Een van die par­tij­en is de Chris­tenU­nie. Frac­tie­lei­der Jan de Wit vindt het voor­al be­lang­rijk dat de pro­vin­cie nu eens ’gas geeft'. Dat blijkt vol­gens hem niet uit de meest re­cen­te brief. Ook Frits Vo­gel (VVD) noemt de toon van de pro­vin­cie 'te­leur­stel­lend'. „Het is ons nog niet dui­de­lijk hoe we het pro­bleem van be­perk­te be­stuurs­kracht in de re­gio op­los­sen.”

In de Hil­ver­sum­se raad zijn er ook par­tij­en die te­gen de ge­dwon­gen fu­sie­pro­ce­du­re zijn, al vor­men zij een min­der­heid. Voor­al Hart voor Hil­ver­sum is fel te­gen het fu­sie­be­sluit, voor­dat Hil­ver­sum­mers tij­dens de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen heb­ben kun­nen stem­men. "An­ders had­den bur­gers nog in­vloed kun­nen uit­oe­fe­nen op het be­sluit. Nu loopt de Ahri-pro­ce­du­re net voor de ver­kie­zin­gen af.”

War­me woor­den

Het ging tij­dens de com­mis­sie­ver­ga­de­ring over de Hil­ver­sum­se re­ac­tie aan GS, maar toch kwam ook mo­ge­lij­ke fu­sie­part­ner Wij­de­me­ren aan de orde. Jae­ger en de mees­te par­tij­en zijn van me­ning dat er geen war­me woor­den rich­ting Wij­de­me­ren in de brief moe­ten wor­den ge­zet. Toch wer­den die war­me woor­den wel uit­ge­spro­ken. „Zij zijn van har­te wel­kom. We kun­nen el­kaar echt ver­ster­ken", vindt Jae­ger. Dat vindt ook Emil Fa­lan (PvdA). "V­lie­gen zijn be­ter te van­gen met stroop dan met azijn.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 13-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Ruime voldoendes voor Laren!

12 dec.- In Friesland zijn op 22 november gemeenteraadsverkiezingen geweest voor de uitgebreide herindelingen die daar per 1 januari 2018 aan de orde zijn. Een van de betrokken burgemeesters zei: ‘Zelfstandigheid kan alleen blijven bestaan als een  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een modern monument

16 dec.- Reusachtig, pompeus en weinig elegant maar wel enorm nadrukkelijk aanwezig. Rij een tamelijk willekeurige plaats als Barneveld, Barendrecht, Bakel of Baarlo in en je stuit bijna altijd op een pand met de allure van een postmodern mausoleum. Het is dan bijna zonder uitzondering het pand van de lokale Rabobank. In héél zeldz  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cma
6°Cdi
5°Cwo
7°Cdo

[Opinie]

Larens Behoud-voorzitter Timo Smit: 'Gemeentelijke fusies zijn briljante mislukking'

8 dec.- Larens Behoud heeft donderdag 7 december uitgeroepen tot de Dag van de Briljante mislukkingen. "Een mooi initiatief om foute beslissingen, verkeerde inschattingen, aannames die totaal anders u  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]