Werken doe je waar het gezellig is

27 okt.- De tijden van de grote bedrijven in hoge kantoorkolossen zijn voorbij. Ook bedrijventerreinen zijn niet meer ’hot’. Het is de bloeitijd van de ’informele werklocaties’: relatief kleine bedrijfjes in villa’s en andere panden. Met 70 procent aan die plekken zijn het Gooi en de Vechtstreek kampioen van Nederland. Vooral in Hilversum en Bussum zijn deze werklocaties belangrijk. In Hilversum zijn de meest uiteenlopende bedrijfjes te vinden.

’Werken doe je waar het gezellig is’


Dat Hil­ver­sum het pa­ra­dijs is van wat te­gen­woor­dig met een duur woord heet 'in­for­me­le werk­lo­ca­ties' is bij ie­der­een be­kend. Want wie kent niet de gro­te vil­la's die zijn om­ge­to­verd in kan­to­ren. Ze be­staan al tien­tal­len ja­ren.
Toch is er bij deze Gooi­se kan­toor­vil­la's een klei­ne re­vo­lu­tie aan de gang. Tot voor kort zat er vaak één be­drijf in zo’n vil­la. Be­kend zijn de om­roep­be­drij­ven, maar ook de no­ta­ris­sen, tand­art­sen en ad­vo­ca­ten. Maar zo­dra zij uit zo’n vil­la trek­ken, splitst de ei­ge­naar die op in meer­de­re units. Het wordt als het ware een be­drijfs­ver­za­mel­ge­bouw.

Paul en Mar­got Hans­ma zit­ten met hun be­drijf Fi­nan­ci­al Care Ac­coun­tants bij­voor­beeld met wel vijf an­de­re klei­ne be­drij­ven aan de Ko­nin­gin­ne­weg, met zicht op het be­roem­de raad­huis. Het stel is al­les­be­hal­ve wat je je voor­stelt bij een saaie ac­coun­tant. „En dat is ook pre­cies waar­om wij kie­zen voor deze lo­ca­tie", legt Paul uit. „Wij zijn van de semi-ge­zel­lig­heid. Het is toch ge­wel­dig om mid­den in het cen­trum van een stad te wer­ken. Zo’n vil­la als deze, dat straalt ge­woon zo­veel meer warm­te en ge­zel­lig­heid uit. Ik moet er niet aan den­ken om er­gens op een koud be­drij­ven­ter­rein te zit­ten met wit­te wan­den en drie bu­reaus.”

Hap­je eten

"Om­dat de sfeer in het cen­trum van een stad veel in­for­me­ler is kan er ook veel meer", vult Mar­got aan. „We ne­men wel­eens het hond­je mee. Dat zie ik mij min­der snel doen als wij in een sta­tig kan­toor­ge­bouw zou­den zit­ten. Gek, hè?” Na­de­len zijn er na­tuur­lijk ook aan zo’n kan­toor­vil­la in het cen­trum. Zo komt het re­gel­ma­tig voor dat men­sen die ko­men win­ke­len hun auto honds­bru­taal ge­woon op hun ter­rein par­ke­ren. Voor­al op za­ter­dag, als ze den­ken dat er toch nie­mand bij het be­drijf aan het werk is.

Maar voor de klan­ten van Fi­nan­ci­al Care Ac­coun­tants biedt het cen­trum van Hil­ver­sum, met z’n trein­sta­ti­on, weer de no­di­ge voor­de­len. "Laatst had ik een klant uit Utrecht die toen ik ver­tel­de dat we hier zit­ten ge­lijk riep dat hij met de trein kwam. Op het sta­ti­on pak­te hij een OV-fiets. En ver­der is het na­tuur­lijk al­tijd leuk om na af­loop hier er­gens een hap­je met el­kaar te eten. Op een be­drij­ven­ter­rein kan dat niet.”

So­ci­a­le con­tro­le

Maar met al­leen die kan­toor­vil­la's haal je na­tuur­lijk nooit die meer dan 70 pro­cent aan 'in­for­me­le werk­plek­ken'. Vol­gens het on­der­zoeks­rap­port 'Werklo­ca­ties Gooi en Vecht­streek, ge­schre­ven door de StecGroep in op­dracht van de Re­gio Gooi en Vecht­streek, val­len hier ook klei­ne be­drij­ven in woon­buur­ten, be­drijfs­ver­za­mel­ge­bou­wen en mini-be­drij­ven­ter­rein­tjes in de ste­de­lij­ke ge­bie­den on­der.

Dat geldt ze­ker voor de gla­zen­was­sers en schoon­ma­kers van A.D.V. Rol­lé en Van Sloo­ten aan de Hoge La­ren­se­weg. Elke och­tend vroeg stuurt mede-ei­ge­na­res Fran­ca Dirk­sen haar me­de­wer­kers de re­gio in. "Mijn man is ooit be­gon­nen aan de Hil­verts­weg, vlak­bij de 'Ze­ven­klap­per' en de Ege­lan­tier­straat. Al­tijd in woon­buur­ten. Dat is zo­veel ge­zel­li­ger. Je hebt so­ci­a­le con­tro­le. Voor vrou­wen is het niet be­paald leuk om op zo’n be­drij­ven­ter­rein met de fiets naar je werk te gaan.”

En dat is pre­cies het pijn­punt. Bin­nen­kort ver­huist het be­drijf naar het Ha­ven­kwar­tier, vlak­bij de Gam­ma. Het is uit zijn jas­je ge­groeid. Niet van­we­ge het per­so­neel, dat is im­mers over­dag op lo­ca­tie, maar van­we­ge het ma­te­ri­eel. „We kun­nen onze au­to's hier ge­woon niet meer kwijt", legt Fran­ca uit. „Het blijft jam­mer. Maar mis­schien zien we het nu als een pro­bleem, maar roe­pen we over twee jaar dat zo’n be­drij­ven­ter­rein ei­gen­lijk he­le­maal geen pro­bleem is.”

'In­for­meel wer­ken', dat is ook de mo­nu­men­ta­le en ge­res­tau­reer­de 'Melk­fa­briek' aan de La­ren­se­weg, waar nu tal van gro­te en klei­ne be­drij­ven in zijn ge­ves­tigd. Ei­ge­naar Gij­ze Stro­boer van Real Esta­te Bu­si­ness School, die in de Vast­goed­sec­tor work­shops en bij­scho­lin­gen over­al in Ne­der­land ver­zorgt, is er reu­ze te­vre­den. „Het licht en de lucht hier­bin­nen zijn fan­tas­tisch", ver­telt hij. „Ik heb al­tijd bij gro­te be­leg­gers ge­werkt, en die zul­len mis­schien zeg­gen dat het hier wat be­treft vier­kan­te me­ters niet ren­da­bel is, maar ik voel mij hier thuis.” Hoe­wel zijn be­drijf op lo­ca­tie de work­shops en op­lei­din­gen ver­zorgt, pro­beert Stro­boer de ge­meen­ten en an­de­re klan­ten al­tijd eerst naar zijn mooie ge­bouw ’te lok­ken'. „Wat ik wel merk is dat zij mee­st­al met de auto ko­men, om­dat ze meer­de­re af­spra­ken op een dag heb­ben. Par­ke­ren kan hier goed. Maar voor jon­ge men­sen zon­der auto is zo’n cen­trum als Hil­ver­sum na­tuur­lijk prach­tig. Het kan mij niet le­ven­dig ge­noeg zijn.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 27-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

13°Cza
12°Czo
14,5°Cma
15°Cdi

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]