Weesp in laatste fase voor keuze toekomst

27 sept.- De ko­men­de vijf we­ken rit­selt het in Weesp van de bij­een­kom­sten en be­raad­sla­gin­gen over de (be­stuur­lij­ke) toe­komst van de stad.
Voor­dat de ge­meen­te­raad op 9 no­vem­ber een de­fi­ni­tief be­sluit neemt over sa­men­gaan met Gooi­se Me­ren of Am­ster­dam, heb­ben in­wo­ners, on­der­ne­mers en maat­schap­pe­lij­ke or­ga­ni­sa­ties nog ver­schil­len­de mo­ge­lijk­he­den om van zich te la­ten ho­ren. De ge­meen­te heeft een over­zich­te­lijk lijst­je sa­men­ge­steld.

Op 7 ok­to­ber is er een the­ma­bij­een­komst van het toe­komst­pa­nel (Weespers die on­li­ne vra­gen be­ant­woor­den). Het pa­nel be­spreekt de re­ac­ties van Gooi­se Me­ren en Am­ster­dam (op het Kern­waar­den- en op­ga­ven­pro­fiel van Weesp) aan de hand van een aan­tal the­ma's.

Op 18 ok­to­ber is er een pu­blieks­bij­een­komst in de Gro­te Kerk. De re­sul­ta­ten van de on­der­zoe­ken wor­den ge­pre­sen­teerd en Gooi­se Me­ren en Am­ster­dam pre­sen­te­ren de hoofd­pun­ten uit hun 'aan­bie­ding'.

Op 30 ok­to­ber is er we­der­om in de Gro­te Kerk een pu­blieks­bij­een­komst waar de po­li­tie­ke par­tij­en in de ge­meen­te­raad ’op de zeep­kis­t' hun stand­punt ver­kon­di­gen. Op 1 no­vem­ber spre­ken de po­li­tie­ke par­tij­en in de com­mis­sie Al­ge­me­ne Za­ken over het be­sluit Gooi­se Me­ren of Am­ster­dam.

Op 9 no­vem­ber vindt de ge­meen­te­raads­ver­ga­de­ring plaats in de Gro­te Kerk waar het de­fi­ni­tie­ve be­sluit wordt ge­no­men over de be­stuur­lij­ke toe­komst van Weesp.

Aan het ge­meen­te­lij­ke lijst­je ont­breekt één bij­een­komst: de fo­rum­dis­cus­sie in ho­tel Het Hart van Weesp, op 16 ok­to­ber. Deze avond is be­legd door het Co­mité Zelf­stan­dig Weesp, dat net als vele hon­der­den Weespers het lief­ste ziet dat de stad zelf­stan­dig blijft. Bron: Gooi en Eemalnder
Ga terug

Publicatie datum: 27-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cma
4,5°Cdi
6,5°Cwo
7°Cdo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]