Wat heeft Gooise Meren hieraan? Gang van zaken rond aankoop Crailo bevalt VVD Gooise Meren helemaal nie

7 sept.- „Het is niet als­of het col­le­ge be­zig is met de aan­leg van een kruis­punt­je, of een ro­ton­de. We heb­ben het hier over een ma­jeur pro­ject van zes­tig tot tach­tig mil­joen euro waar de ge­meen­te­raad tot nog toe nau­we­lijks bij is be­trok­ken.” Vol­gens Hugo Bel­laart van de VVD Gooi­se Me­ren is de aan­koop van Crailo nog geen ge­lo­pen race.
Al ver voor be­kend was dat de ge­meen­ten Hil­ver­sum, Gooi­se Me­ren en La­ren ge­za­men­lijk Crailo aan wil­den ko­pen, heeft Bel­laart zijn vraag­te­kens ge­zet bij de pe­ri­ke­len rond het ge­bied. „Het col­le­ge kon­dig­de in maart aan vier ton no­dig te heb­ben voor een on­der­zoek naar Crailo. Dit geld zou­den we even­tu­eel te­rug kun­nen krij­gen van de pro­vin­cie. De vra­gen die ik daar toen over heb ge­steld zijn nooit echt af­doen­de be­ant­woord.” Ster­ker, het aan­ge­kon­dig­de kre­diet is nooit aan­ge­vraagd.

Toen was er in­eens een soort van 'raads­in­for­ma­tie­avond' in juni, waar de aan­koop van Crailo door de drie ge­meen­ten be­kend werd ge­maakt. Die kwam vol­gens Bel­laart vol­sla­gen on­ver­wacht. „Het was een open­ba­re bij­een­komst voor raads­le­den van alle drie de ge­meen­ten, al­leen stond die ner­gens aan­ge­kon­digd. De be­wo­ners­ver­e­ni­ging die al ja­ren met de pro­vin­cie en de ge­meen­te in ge­sprek was, was hier­voor niet uit­ge­no­digd.”

Sinds die bij­een­komst zijn er voor Bel­laart al­leen maar vra­gen bij­ge­ko­men. Althans, voor wat be­treft Gooi­se Me­ren. „De Hil­ver­sum­se am­bi­tie snap ik wel. Maar wat heeft Gooi­se Me­ren hier­aan?” Door het mixen van na­tuur, wo­ning­bouw en in­du­strie over de drie ge­meen­ten vindt er vol­gens Bel­laart een waar­de­over­he­ve­ling plaats. "Wan­neer er in Gooi­se Me­ren al­leen wo­nin­gen zou­den wor­den ge­bouwd, zo­als eer­der de be­doe­ling was, le­vert dit veel meer op dan wan­neer er ook een deel be­drij­ven­ter­rein komt. Hoe­veel ons dat als ge­meen­te scheelt ben ik nu aan het uit­re­ke­nen.”

Dat een nieuw ge­za­men­lijk plan voor het ge­bied be­ter zou zijn op het ge­bied van duur­zaam­heid - zo­als D66 frac­tie­voor­zit­ter Maar­ten Bal­zar eer­der zei - noemt Bel­laart een 'ku­lar­gu­ment'. „Je denkt toch niet dat de pro­vin­cie met een slecht, of on­vol­doen­de voor­ont­werp naar de raad zou ko­men?”, stelt hij re­to­risch. „De pro­vin­cie gaat na­tuur­lijk ge­woon mee in de wen­sen van de ge­meen­te. Ech­te ar­gu­men­ten om het als drie ge­meen­ten zelf te doen, heb ik nog niet ge­hoord. Hou het lek­ker bij de pro­vin­cie", be­sluit Bel­laart. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 7-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

11,5°Cma
14,5°Cdi
15,5°Cwo
15,5°Cdo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]