VVD-zetel in raad Blaricum naar niet-lid

5 okt.- De in­vul­ling van de der­de VVD-ze­tel in de ge­meen­te­raad van Bla­ri­cum dreigt de ver­keer­de kant op te gaan voor de li­be­ra­le frac­tie.
Kan­di­daat voor de ze­tel is Erik van den Broek, num­mer 18 op de VVD-lijst die gold voor de ver­kie­zin­gen in 2014. „We heb­ben ver­no­men dat hij ja heeft ge­zegd en deze maand wordt geïn­stal­leerd”, ver­telt VVD-frac­tie­voor­zit­ter Chris­tien Dob­ber. "Maar hij heeft zijn VVD-lid­maat­schap na de ver­kie­zin­gen van 2014 op­ge­zegd. Hij kan dus niet voor de VVD in de raad van Bla­ri­cum zit­ten, maar wel on­der zijn ei­gen naam. Wij be­schou­wen dit als ze­tel­roof. Een zeer on­ge­luk­ki­ge si­tu­a­tie.”

Van den Broek is niet he­le­maal on­be­kend met ge­meen­te­raads­werk. Hij was kor­te tijd raads­lid voor de par­tij Bla­ri­cum OKE (Over­leg, Kracht, Een­heid) die in 1982 maar liefst twaalf pro­cent van de stem­men ver­o­ver­de. „We had­den van 1982 tot 1985 twee ze­tels in de toen vijf­tien ze­tels tel­len­de ge­meen­te­raad", ver­telt Rei­nier Si­naas­ap­pel. "Door ver­hui­zing van een raads­lid kwam Erik in 1984 in de raad.” Bla­ri­cum OKE was op­ge­richt voor het in han­den hou­den van de Bij­van­ck waar Hui­zen aan­spraak op maak­te. Si­naas­ap­pel en Van den Broek woon­den des­tijds vlak­bij el­kaar in de toen­ma­li­ge nieuw­bouw­wijk. "Dank­zij bur­ge­mees­ter An­ne­ke Le Coul­tre is het Bla­ri­cum ge­ble­ven.” Daar­mee was het hoofd­doel van de par­tij be­reikt, legt Si­naas­ap­pel uit. „In 1985 heb­ben we de par­tij op­ge­he­ven, en ging de raad ver­der met der­tien ze­tels.”

Van den Broek kreeg bij ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen 2014 vier stem­men. Hij was woens­dag niet be­reik­baar voor een re­ac­tie. Bron: Gooi en Eemlander  Foto: BEL Nieuws
Ga terug

Publicatie datum: 5-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Czo
3,5°Cma
2°Cdi
2°Cwo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]