Vragen over nut en noodzaak dure steigers Oude Haven Politiek Hilversum kraakt bootjesplan

18 mrt.-Aan­van­ke­lijk sprak men over een sym­pa­thiek ini­ti­a­tief, maar al snel volg­de er kri­tiek. En nu is het maar de vraag of het ruim twee jaar te­rug ge­lan­ceer­de boot­je­s­plan in de Oude Ha­ven er ooit komt.
Don­der­dag­avond bleek tij­dens de Hil­ver­sum­se raads­com­mis­sie ruim­te dat de eer­ste fase (de bouw van twee aan­leg­stei­gers) van het plan van het dit keer af­we­zi­ge D66-raads­lid Anne de Jong meer twij­fe­laars en te­gen­stan­ders telt dan en­thou­si­as­te­lin­gen. Ei­gen­lijk zijn al­leen D66 en co­a­li­tie­part­ner VVD po­si­tief. Zij zien geen gro­te ver­sto­ring van de na­tuur­waar­den door de komst van een paar boot­jes.

Te­gen­stan­ders den­ken daar heel an­ders over. On­der de in­druk van de vijf in­wo­ners die don­der­dag­avond hun on­ge­noe­gen uit­ten en de ze­ven ziens­wij­zen (door in to­taal bij­na hon­derd om­wo­nen­den on­der­te­kend) kraak­ten zij de pro­ce­du­re. In­wo­ners zou­den na on­der an­de­re de McDo­nald's- en Em­ma­straat­kwes­ties 'op­nieuw' nau­we­lijks zijn be­trok­ken en ge­hoord. Bo­ven­dien is er al een aan­leg­stei­ger en daar maakt nie­mand ge­bruik van, stel­den ver­schil­len­de frac­tie­ver­te­gen­woor­di­gers. ’Wat is dan het nut van twee nieu­we aan­leg­stei­gers van 90.000 euro, waar­van 35 mil­le te be­ta­len door de ge­meen­te?’, was de vraag die volg­de.

Ook is het maar de vraag of men­sen in een 'door het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders dood ver­klaar­de aan­loop­straat' rich­ting cen­trum, zo­als Durk Heid­buurt van de PvdA de Ha­ven­straat noem­de, wil­len aan­me­ren. En Mi­chiel Ee­ren­berg na­mens Hil­ver­sum 1: ,,Je gaat op het wa­ter naar een open plek waar ook an­de­re sloe­pen zijn en dan kijk je wie de lang­ste heeft.”

Meer­waar­de?

Aaf­ke Vreug­den­hil (Chris­tenU­nie) vroeg zich af wat de meer­waar­de is van fase 1 als de veel duur­de­re ver­volg­fa­sen uit­blij­ven. Wet­hou­der Flo­ris Voor­ink, die het dos­sier heeft over­ge­no­men van bur­ge­mees­ter Pie­ter Broer­tjes, kon die vraag niet be­ant­woor­den.

Er is, al­dus Voor­ink, wel de­ge­lijk be­hoef­te aan twee stei­gers waar men­sen, an­ders dan bij de hui­di­ge stei­ger, 'per­ma­nent' hun vaar­tuig kun­nen aan­me­ren. ,,Wij pro­be­ren al drie jaar iets aan dit 'saai­e' dorp te doen. Ik ver­wacht niet dat met dit plan van al­les ge­beurt, maar het is wel één van die dui­zend din­gen.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 18-3-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Rondje BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar)

19 aug.- Een van de leuke dingen van het Raadslidmaatschap is het meelopen in ’t veld. Ik was in de gelukkige omstan-digheid om een rondje Laren te mogen maken met onze ‘Larense’ BOA. Een heel sympathieke, maar vooral gedul- dige handhaver van de openbare orde.  In ons (ik w  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cdi
18°Cwo
16°Cdo
18°Cvr

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]