Volle bak en dan een biertje

24 sept.- Hilversummer Martijn Snelder (46) bedacht met wielrenvriend Daan van Well het nieuwe biermerk à Bloc. Behalve een hartig speciaal bier voor na het fietsen is à Bloc een lifestylemerk dat fietsers over de hele wereld wil inspireren en uitdagen. „We zijn van het nieuwe fietsen. Hard gaan, maar vooral samen genieten en heroïsche fietsverhalen met elkaar delen.”

 Volle bak en dan een biertje

De ty­pi­sche brouw­lucht vult de ruim­te van food­hall Mout. Een boer­se geur van graan en gist stijgt op uit de Gooi­sche Bier­brou­we­rij. Krui­dig, scherp, mis­schien zelfs een tik­kel­tje on­aan­ge­naam. De bier­brou­wers zijn met gro­te schui­ven in de weer. Met lief­de en aan­dacht wordt een paar dui­zend li­ter bier be­reid.

Mar­tijn Snel­der (46) kijkt vol be­won­de­ring van­af de vide op de gro­te chro­men brouw­ke­tels. "Prach­tig pro­ces.” Of ze 'zijn' bier aan het ma­ken zijn? "Van­daag niet. In de kel­der staat een tank van 2000 li­ter die steeds met ons bier ge­vuld is”, zegt de Hil­ver­sum­mer. Met com­pag­non Daan van Well, die in Zwit­ser­land woont, is hij de man van het nieu­we bier­merk à Bloc. Een wiel­ren­ners­bier­tje be­dacht voor en door fiet­sers, dat zijn oor­sprong in Hil­ver­sum vindt en nu ook ver­kocht wordt in En­ge­land, Au­stra­lië en Span­je. Ont­staan in de kroeg op de ach­ter­kant van een bier­vilt­je, na één van de vele fiets­toch­ten die de man­nen de af­ge­lo­pen ja­ren maak­ten. In­mid­dels zijn ze meer dan full­ti­me met hun bier­merk be­zig.

 

"Daan ken ik uit mijn stu­die­tijd in Utrecht. We de­den sa­men rech­ten én zijn al­le­bei harts­toch­te­lijk fiet­ser. Voor­dat ik de fiets ont­dek­te was ik fa­na­tiek voet­bal­ler. Een en­kel­bles­su­re maak­te daar een ein­de aan. Toen ben ik op de fiets ge­stapt. Eerst nog met wap­pe­ren­de jas en een jog­ging­broek. Het duur­de best even voor­dat ik het leuk vond na die ja­ren in­ten­sief voet­bal­len", be­kent Snel­der.

 

„Het viel ons op dat op ter­ras­sen waar wiel­ren­ners zit­ten, al­tijd veel bier op ta­fel staat. De pres­ta­tie is ge­le­verd en dan mag het, hè. Om het vol te hou­den stop je de hele dag veel zoe­tig­heid naar bin­nen. Pan­nen­koe­ken, bar­re­tjes, gel­le­tjes en ba­na­nen. Na zo’n tocht wa­ren we he­le­maal klaar met zoet. Maar veel bier heeft juist iets zoe­tigs. We wil­den iets har­tigs.”

 

'Kun­nen wij nou niet het per­fec­te bier voor na een mooie dag fiet­sen be­den­ken?’, vra­gen de twee vrien­den zich ruim twee jaar ge­le­den af. Met de food­bu­si­ness heb­ben Mar­tijn Snel­der en Daan van Well he­le­maal niets. Van Well is head of legal bij PWC in Genè­ve en Snel­der zit in het vast­goed. Maar het idee laat ze niet los.

 

Mi­ne­ra­len

 

Ze zet­ten op een rij waar het wiel­ren­bier­tje aan moet vol­doen. "Dorst­les­send, ver­fris­send en on­ge­fil­terd waar­door de pro­teï­ne en vi­ta­mi­ne b die van na­tu­re in bier zit­ten goed naar vo­ren ko­men. En we wil­den er mi­ne­ra­len aan toe­ge­voegd heb­ben, Al­pi­ne mi­ne­rals. Die ge­ven het bier een har­ti­ge smaak, dat zil­ti­ge.”

 

Op zoek naar een brou­wer die hun per­fec­te wiel­ren­bier­tje kan ma­ken ko­men ze bij Gijs Troost van de Gooi­sche Bier­brou­we­rij in Hil­ver­sum te­recht. „ Veel prach­ti­ge bier­tjes wor­den be­dacht van­uit pas­sie voor brou­wen. Ons bier is be­dacht van­uit pas­sie voor wiel­ren­nen. Na­tuur­lijk heb­ben we in­te­res­se in het brouw­pro­ces, maar Gijs is de ge­pas­si­o­neer­de brou­wer. We wer­den ont­haald met ta­fels vol bier. Van licht wit­bier tot In­dia pale ale, de zwa­re bit­te­re bie­ren. Ze lie­ten ons proe­ven en proe­ven om een idee te krij­gen van onze be­doe­lin­gen. Daar is een na­tu­ral blon­de beer uit­ge­ko­men. à Bloc, een har­ti­ge snack. Een heel toe­gan­ke­lijk spe­ci­aal bier. Met 4,9 pro­cent al­co­hol be­wust niet te zwaar. Als je na 150 ki­lo­me­ter fiet­sen af­ge­pei­gerd bin­nen­komt en een zwaar bier­tje drinkt, knik­ker je om.”

 

Greg Le­mond

 

De naam voor hun bier vin­den ze in het wie­ler­jar­gon. à Bloc is de Fran­se term voor vol­le bak of zo­als Au­stra­liërs zeg­gen flat out. „Zo hard je kan. Het leu­ke is dat ie­der­een vol­le bak kan gaan, maakt niet uit hoe ge­traind je bent. Greg Le­mond zei ooit ’it ne­ver gets ea­sier, it just gets fas­ter'. Maar het doet al­tijd pijn.”

 

Vol­gens Snel­der is à Bloc een aty­pisch merk in de bier­we­reld. „We wil­len na­tuur­lijk graag bier ver­ko­pen maar doen veel meer dan dat.” Te­ge­lijk met het bier lan­ce­ren ze een aan­tal plat­forms om hun pro­duct we­reld­wijd aan de man te bren­gen. Events, fiets­teams en web­si­tes. Ze zet­ten vol in op so­ci­al me­dia en mar­ke­ting. Zo gaan ze een part­ner­ship aan met het Zwit­ser­se prof­team Ka­tusha waar­door à Bloc in alle gro­te ron­des aan­we­zig is: de Tour de Fran­ce, de Vu­el­ta en de Giro d'Ita­lia. „We or­ga­ni­se­ren fiets­events, zo­als de Car Park Can­non Ball (van­daag in Eind­ho­ven, red). Een se­rie af­val­ra­ces van één te­gen één. Al­les fietst te­gen el­kaar. Van elek­tri­sche fiets tot moun­tain­bi­ke. Eten er­bij, een dj. Het gaat om de lol. Het is de sfeer van beer, bi­kes & bur­gers. Gaan we over de hele we­reld or­ga­ni­se­ren. En we heb­ben een on­li­ne plat­form waar we een com­mu­ni­ty ac­ti­ve­ren. Er is een web­shop met bier en fiets­kle­ding.”

 

Crowd­fun­ding

 

Het gaat zo hard met hun be­drijf dat de Hil­ver­sum­mer in­mid­dels vijf da­gen per week met à Bloc be­zig is. Snel­der grijnst: „En nog twee da­gen in het vast­goed. Het is hard wer­ken maar dat geeft niet. Bij het star­ten van een nieuw be­drijf ben je al­tijd 24/7 be­zig. We zit­ten nog in de start up fase.”

 

De Hil­ver­sum­mer houdt zich voor­na­me­lijk be­zig met de ope­ra­ti­o­ne­le kant van het be­drijf. Zijn com­pag­non leidt van­uit Zwit­ser­land de in­ter­na­ti­o­na­le ex­pan­sie. Via crowd­fun­ding haal­den ze 250.000 euro op voor de pro­duc­tie van het bier en de mar­ke­ting van het merk.

 

De doel­groep is groot. Al­leen al in Ne­der­land zijn er zo’n 1 mil­joen spor­tie­ve fiet­sers. Van men­sen die af en toe op de ra­ce­fiets krui­pen tot fa­na­tie­ke­lin­gen die met ra­ce­sche­ma's in de weer zijn. „In Au­stra­lië zijn dat er 3,7 mil­joen en in En­ge­land zelfs meer dan 5 mil­joen.

 

Maar er is wel een ver­schil. In Ne­der­land is fiet­sen een way of life. Ie­der­een heeft wel twee fiet­sen in de schuur staan. In Au­stra­lië en En­ge­land is het een life-sty­le, daar kies je voor de fiets als sport. In Au­stra­lië is het geen da­ge­lijks ver­voer­mid­del. Het is daar een stuk ge­vaar­lij­ker op de weg dan hier.”

 

Via hun con­tac­ten in de wie­ler­we­reld kon­den ze vo­rig jaar mee met de han­dels­mis­sie naar Au­stra­lië. "Za­ten we daar in­eens tus­sen Wil­lem-Alexan­der en Máxi­ma en 125 gro­te Ne­der­land­se be­drij­ven van de KNVB tot de Ra­bo­bank. Vroe­gen die Au­stra­liërs: ’wat doen jul­lie jon­gens?’ Uh, we heb­ben een bier be­dacht. Nou dan val je wel op. We heb­ben daar in tweeën­hal­ve week een lan­den­ma­na­ger en een in­ves­teer­der ge­von­den en een be­drijf op­ge­zet. Pas­sie voor het wiel­ren­nen blijkt een uni­ver­seel ge­voel.”

 

Hun bier­merk sluit vol­gens Snel­der aan bij het 'nieu­we wiel­ren­nen'. „Het oude wiel­ren­nen is als eer­ste bo­ven wil­len zijn, als eer­ste af­da­len, als eer­ste eten, als eer­ste naar de mas­seur en als eer­ste naar bed. Het nieu­we wiel­ren­nen is als eer­ste bo­ven, dat vindt ie­der­een leuk.

 

Maar we da­len ge­za­men­lijk af en gaan dan lek­ker de kroeg in, bier­tje er­bij en we de­len de mooie ver­ha­len nog eens. Als je niet kan de­len heeft zo’n pres­ta­tie geen zin. We wil­len een com­mu­ni­ty wor­den die el­kaar helpt, el­kaar uit­daagt. Onze slo­gan is We sha­re the ride.”

 

Snel­der pakt een bier­vilt­je van à Bloc en draait het om. Op de ach­ter­kant staan de woor­den chal­len­ge, who, date en sig­na­tu­re. „Je zit in de kroeg en zegt te­gen een vriend; ’wij moe­ten die Mont Ven­toux weer eens be­klim­men'. Je vult op het bier­vilt­je de uit­da­ging en da­tum in, wie is er­bij, zet je hand­te­ke­ning en de chal­len­ge staat. Op wes­ha­re­ther­i­de.com vind je dan al­ler­lei in­for­ma­tie over die uit­da­ging. Hoog­te, stij­gings­per­cen­ta­ge. Maar ook tips over res­tau­rants in de buurt. Zo ac­ti­ve­ren en in­spi­re­ren fiet­sers el­kaar.”

 

„Wij zijn waar fiet­sers zijn. Onze doel­groep zit over de hele we­reld. Dat kun­nen wiel­ren­ners zijn, moun­tain­bi­kers of fixed ge­ar­fiet­sers. Ken je dat? Net als baan­wiel­ren­ners. Fiet­sen met één ver­snel­ling en zon­der rem. Daar wor­den nu ook cri­te­ri­ums mee op de weg ge­re­den. Heel sen­sa­ti­o­neel is dat. Gaat kei­hard. Die jon­gens rij­den in de mooi­ste pak­jes, op de mooi­ste fiet­sen. Het is heel groot op so­ci­al me­dia.”

 

Sa­men met het Spaan­se kof­fie­merk Es­pres­so Ma­fia, op­ge­zet door oud-prof­ren­ner Chris­ti­an Mei­er van het Au­stra­li­sche team Ori­ca, heeft à Bloc een ei­gen fixed gear­team dat wed­strij­den rijdt in New York, Lon­den, Bar­cel­o­na en Mil­aan. En de kof­fie wordt dan weer ver­kocht in de web­shop van à Bloc. Zo grijpt al­les in el­kaar.

 

On­danks zijn druk­ke baan pro­beert Snel­der toch zo’n drie keer per week op de fiets te stap­pen.

 

Elke zon­dag­och­tend ver­za­melt hij met een club­je bij food­hall Mout op het Mart­k­plein in Hil­ver­sum. Er wordt ge­za­men­lijk een es­pres­so ge­dron­ken en dan volgt een tocht van tach­tig tot hon­derd ki­lo­me­ter. „Een so­ci­al ride. Ie­der­een kan mee. Van on­er­va­ren tot fa­na­tie­ke fiet­sers. Haak maar aan, ge­zel­lig, leuk. Voor hard fiet­sen heb­ben we an­de­re mo­men­ten.”

 

Het ge­voel dat wiel­ren­ners voor hun sport heb­ben is vol­gens Snel­der uni­ver­seel. „Het af­zien, dat vin­den we mooi. Dat je over we­gen kunt rij­den waar ook je hel­den rij­den of ge­re­den heb­ben. En daar rij je dan in­eens zelf. Als je fietst denk je elke keer 'waar­om doe ik dit ook al­weer'. Want het doet elke keer pijn. Maar als je af­daalt en daar­na on­der het ge­not van een bier­tje nog eens alle mooie mo­men­ten laat pas­se­ren, ben je dat ge­voel snel kwijt. Ster­ker: de vol­gen­de dag stap je weer op de fiets. En ga je weer af­zien.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 24-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

23°Czo
18,5°Cma
16°Cdi
15°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]