Verbeteringsplan ingediend Inspectie: BEL-taxaties onvoldoende

25 okt.- De uit­voe­ring van ge­meen­te­lij­ke waar­de­taxa­ties van wo­nin­gen en be­drij­ven in Bla­ri­cum, Eem­nes en La­ren moe­ten 'drin­gend ver­be­terd wor­den'. Dat is het oor­deel van de Waar­de­rings­ka­mer, de lan­de­lij­ke toe­zicht­hou­der op de uit­voe­ring van de Wet waar­de­ring on­roe­ren­de za­ken(WOZ).
De amb­te­lijk sa­men­wer­ken­de BEL-dor­pen ha­len in het Gooi de laagst mo­ge­lij­ke kwa­li­teits­be­oor­de­ling: 1 van 5 ster­ren. De WOZ is de grond­slag voor al­ler­lei be­las­tin­gen, waar­on­der de ozb.

Het in­spec­tie­rap­port is 29 sep­tem­ber 2017 op ’de mat’ van het BEL-kan­toor in Eem­nes ge­ploft.

De Waar­de­rings­ka­mer on­der­zoekt of de ge­meen­ten hun WOZ-zaak­jes op orde heb­ben. Daar­bij wordt on­der an­de­re ge­ke­ken of taxa­ties nog ac­tu­eel (door ver­an­de­rin­gen aan bij­voor­beeld wo­nin­gen) zijn, naar de snel­le af­han­de­ling van be­zwa­ren, de kwa­li­teit van taxa­tie en de ge­meen­te­lij­ke ana­ly­se van de ont­wik­ke­lin­gen op de wo­ning­markt. De af­han­de­ling van be­zwa­ren vol­doet aan de cri­te­ria. In La­ren werd vo­rig jaar 76 pro­cent van de in­ge­dien­de be­zwa­ren als te­recht be­oor­deeld, in Eem­nes 65 pro­cent en in Bla­ri­cum 63 pro­cent. Wel is het ad­vies om de af­han­de­ling van be­zwa­ren te ver­snel­len zo­dat ze bij de nieu­we waar­de­rings­ron­de met­een mee kun­nen tel­len.

Het oor­deel van de Waar­de­rings­ka­mer is niet vrij­blij­vend. Voor­dat nieu­we aan­sla­gen op ba­sis van de waar­de­be­pa­ling 1 ja­nu­a­ri 2017 op de post gaan, zal er nog een nieuw on­der­zoek plaats­vin­den naar on­der an­de­re de kwa­li­teit van de taxa­ties en on­der­lin­ge waar­de­ver­hou­din­gen.

'Niet toe­rei­kend'

Vol­gens de in­spec­teurs van de Waar­de­rings­ka­mer voe­ren de me­de­wer­kers van de BEL Com­bi­na­tie hun werk­zaam­he­den 'naar be­ho­ren uit bin­nen de be­schik­ba­re mo­ge­lijk­he­den en mid­de­len'. Maar die zijn niet toe­rei­kend, waar­door veel ach­ter­stan­den zijn ont­staan, con­sta­teert de Waar­de­rings­ka­mer. Er zijn af­spra­ken ge­maakt over 'nood­za­ke­lij­ke ver­be­te­rac­ties'. De in­spec­tie ad­vi­seert de ge­meen­ten te on­der­zoe­ken of de for­ma­tie toe­rei­kend is om alle werk­zaam­he­den tij­dig en op juis­te wij­ze uit te voe­ren.

In een re­ac­tie stelt een woord­voer­ster dat de BEL Com­bi­na­tie al een plan van aan­pak heeft in­ge­diend bij de Waar­de­rings­ka­mer. ,,Hier­op heb­ben we nog geen re­ac­tie ont­van­gen. Om­dat wij al ge­con­sta­teerd had­den dat er spra­ke is van een ach­ter­stand, zijn we al eni­ge tijd hard be­zig met het weg­wer­ken hier­van. In ons plan van aan­pak heb­ben we alle ac­ties op­ge­no­men die we aan het uit­voe­ren zijn en de nog ge­plan­de ac­ties.’’

In het ka­der van het ge­meen­te­lij­ke her­in­de­lings­pro­ces dat bij de pro­vin­cie Noord-Hol­land in een af­ron­den­de fase ver­keert, werd sep­tem­ber 2016 in het be­stuurs­kracht­on­der­zoek van De­loit­te vast­ge­steld dat de BEL Com­bi­na­tie een kwets­ba­re or­ga­ni­sa­tie is. Dat was geen nieuws voor de be­stuur­ders van de drie zelf­stan­di­ge ge­meen­ten. Ze ken­nen als geen an­der de zwak­ke, en ster­ke, pun­ten van hun amb­te­lij­ke sa­men­wer­kings­mo­del. Er wer­den vo­rig jaar in­ves­te­rin­gen aan­ge­kon­digd om de or­ga­ni­sa­tie te ver­ster­ken.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Landelijke partijen en Zelfstandigheid

20 mrt.- De provincie huurt van onze belastingcenten het peperdure Berenschot in om de door haar gewenste herindeling te programmeren. En zet de gemeenten daarbij buitenspel. Wél benoemde het dure bureau direct ook waar het v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

2°Cdi
-1,5°Cwo
-3,5°Cdo
-2,5°Cvr

[Opinie]

Kies voor behoud zelfstandigheid

20 mrt.-  ,,Vaak wordt gedacht dat gemeenten besparen na een fusie vanwege schaalvoordelen.'' Dat stelt professor Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Groningen. “ Grote gemeenten kunnen goedkoper zijn omdat zij op grotere schaal inkopen of gespecialis  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]