Verbeteringsplan ingediend Inspectie: BEL-taxaties onvoldoende

25 okt.- De uit­voe­ring van ge­meen­te­lij­ke waar­de­taxa­ties van wo­nin­gen en be­drij­ven in Bla­ri­cum, Eem­nes en La­ren moe­ten 'drin­gend ver­be­terd wor­den'. Dat is het oor­deel van de Waar­de­rings­ka­mer, de lan­de­lij­ke toe­zicht­hou­der op de uit­voe­ring van de Wet waar­de­ring on­roe­ren­de za­ken(WOZ).
De amb­te­lijk sa­men­wer­ken­de BEL-dor­pen ha­len in het Gooi de laagst mo­ge­lij­ke kwa­li­teits­be­oor­de­ling: 1 van 5 ster­ren. De WOZ is de grond­slag voor al­ler­lei be­las­tin­gen, waar­on­der de ozb.

Het in­spec­tie­rap­port is 29 sep­tem­ber 2017 op ’de mat’ van het BEL-kan­toor in Eem­nes ge­ploft.

De Waar­de­rings­ka­mer on­der­zoekt of de ge­meen­ten hun WOZ-zaak­jes op orde heb­ben. Daar­bij wordt on­der an­de­re ge­ke­ken of taxa­ties nog ac­tu­eel (door ver­an­de­rin­gen aan bij­voor­beeld wo­nin­gen) zijn, naar de snel­le af­han­de­ling van be­zwa­ren, de kwa­li­teit van taxa­tie en de ge­meen­te­lij­ke ana­ly­se van de ont­wik­ke­lin­gen op de wo­ning­markt. De af­han­de­ling van be­zwa­ren vol­doet aan de cri­te­ria. In La­ren werd vo­rig jaar 76 pro­cent van de in­ge­dien­de be­zwa­ren als te­recht be­oor­deeld, in Eem­nes 65 pro­cent en in Bla­ri­cum 63 pro­cent. Wel is het ad­vies om de af­han­de­ling van be­zwa­ren te ver­snel­len zo­dat ze bij de nieu­we waar­de­rings­ron­de met­een mee kun­nen tel­len.

Het oor­deel van de Waar­de­rings­ka­mer is niet vrij­blij­vend. Voor­dat nieu­we aan­sla­gen op ba­sis van de waar­de­be­pa­ling 1 ja­nu­a­ri 2017 op de post gaan, zal er nog een nieuw on­der­zoek plaats­vin­den naar on­der an­de­re de kwa­li­teit van de taxa­ties en on­der­lin­ge waar­de­ver­hou­din­gen.

'Niet toe­rei­kend'

Vol­gens de in­spec­teurs van de Waar­de­rings­ka­mer voe­ren de me­de­wer­kers van de BEL Com­bi­na­tie hun werk­zaam­he­den 'naar be­ho­ren uit bin­nen de be­schik­ba­re mo­ge­lijk­he­den en mid­de­len'. Maar die zijn niet toe­rei­kend, waar­door veel ach­ter­stan­den zijn ont­staan, con­sta­teert de Waar­de­rings­ka­mer. Er zijn af­spra­ken ge­maakt over 'nood­za­ke­lij­ke ver­be­te­rac­ties'. De in­spec­tie ad­vi­seert de ge­meen­ten te on­der­zoe­ken of de for­ma­tie toe­rei­kend is om alle werk­zaam­he­den tij­dig en op juis­te wij­ze uit te voe­ren.

In een re­ac­tie stelt een woord­voer­ster dat de BEL Com­bi­na­tie al een plan van aan­pak heeft in­ge­diend bij de Waar­de­rings­ka­mer. ,,Hier­op heb­ben we nog geen re­ac­tie ont­van­gen. Om­dat wij al ge­con­sta­teerd had­den dat er spra­ke is van een ach­ter­stand, zijn we al eni­ge tijd hard be­zig met het weg­wer­ken hier­van. In ons plan van aan­pak heb­ben we alle ac­ties op­ge­no­men die we aan het uit­voe­ren zijn en de nog ge­plan­de ac­ties.’’

In het ka­der van het ge­meen­te­lij­ke her­in­de­lings­pro­ces dat bij de pro­vin­cie Noord-Hol­land in een af­ron­den­de fase ver­keert, werd sep­tem­ber 2016 in het be­stuurs­kracht­on­der­zoek van De­loit­te vast­ge­steld dat de BEL Com­bi­na­tie een kwets­ba­re or­ga­ni­sa­tie is. Dat was geen nieuws voor de be­stuur­ders van de drie zelf­stan­di­ge ge­meen­ten. Ze ken­nen als geen an­der de zwak­ke, en ster­ke, pun­ten van hun amb­te­lij­ke sa­men­wer­kings­mo­del. Er wer­den vo­rig jaar in­ves­te­rin­gen aan­ge­kon­digd om de or­ga­ni­sa­tie te ver­ster­ken.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

13°Cza
12°Czo
14,5°Cma
15°Cdi

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]