Verbeteringsplan ingediend Inspectie: BEL-taxaties onvoldoende

25 okt.- De uit­voe­ring van ge­meen­te­lij­ke waar­de­taxa­ties van wo­nin­gen en be­drij­ven in Bla­ri­cum, Eem­nes en La­ren moe­ten 'drin­gend ver­be­terd wor­den'. Dat is het oor­deel van de Waar­de­rings­ka­mer, de lan­de­lij­ke toe­zicht­hou­der op de uit­voe­ring van de Wet waar­de­ring on­roe­ren­de za­ken(WOZ).
De amb­te­lijk sa­men­wer­ken­de BEL-dor­pen ha­len in het Gooi de laagst mo­ge­lij­ke kwa­li­teits­be­oor­de­ling: 1 van 5 ster­ren. De WOZ is de grond­slag voor al­ler­lei be­las­tin­gen, waar­on­der de ozb.

Het in­spec­tie­rap­port is 29 sep­tem­ber 2017 op ’de mat’ van het BEL-kan­toor in Eem­nes ge­ploft.

De Waar­de­rings­ka­mer on­der­zoekt of de ge­meen­ten hun WOZ-zaak­jes op orde heb­ben. Daar­bij wordt on­der an­de­re ge­ke­ken of taxa­ties nog ac­tu­eel (door ver­an­de­rin­gen aan bij­voor­beeld wo­nin­gen) zijn, naar de snel­le af­han­de­ling van be­zwa­ren, de kwa­li­teit van taxa­tie en de ge­meen­te­lij­ke ana­ly­se van de ont­wik­ke­lin­gen op de wo­ning­markt. De af­han­de­ling van be­zwa­ren vol­doet aan de cri­te­ria. In La­ren werd vo­rig jaar 76 pro­cent van de in­ge­dien­de be­zwa­ren als te­recht be­oor­deeld, in Eem­nes 65 pro­cent en in Bla­ri­cum 63 pro­cent. Wel is het ad­vies om de af­han­de­ling van be­zwa­ren te ver­snel­len zo­dat ze bij de nieu­we waar­de­rings­ron­de met­een mee kun­nen tel­len.

Het oor­deel van de Waar­de­rings­ka­mer is niet vrij­blij­vend. Voor­dat nieu­we aan­sla­gen op ba­sis van de waar­de­be­pa­ling 1 ja­nu­a­ri 2017 op de post gaan, zal er nog een nieuw on­der­zoek plaats­vin­den naar on­der an­de­re de kwa­li­teit van de taxa­ties en on­der­lin­ge waar­de­ver­hou­din­gen.

'Niet toe­rei­kend'

Vol­gens de in­spec­teurs van de Waar­de­rings­ka­mer voe­ren de me­de­wer­kers van de BEL Com­bi­na­tie hun werk­zaam­he­den 'naar be­ho­ren uit bin­nen de be­schik­ba­re mo­ge­lijk­he­den en mid­de­len'. Maar die zijn niet toe­rei­kend, waar­door veel ach­ter­stan­den zijn ont­staan, con­sta­teert de Waar­de­rings­ka­mer. Er zijn af­spra­ken ge­maakt over 'nood­za­ke­lij­ke ver­be­te­rac­ties'. De in­spec­tie ad­vi­seert de ge­meen­ten te on­der­zoe­ken of de for­ma­tie toe­rei­kend is om alle werk­zaam­he­den tij­dig en op juis­te wij­ze uit te voe­ren.

In een re­ac­tie stelt een woord­voer­ster dat de BEL Com­bi­na­tie al een plan van aan­pak heeft in­ge­diend bij de Waar­de­rings­ka­mer. ,,Hier­op heb­ben we nog geen re­ac­tie ont­van­gen. Om­dat wij al ge­con­sta­teerd had­den dat er spra­ke is van een ach­ter­stand, zijn we al eni­ge tijd hard be­zig met het weg­wer­ken hier­van. In ons plan van aan­pak heb­ben we alle ac­ties op­ge­no­men die we aan het uit­voe­ren zijn en de nog ge­plan­de ac­ties.’’

In het ka­der van het ge­meen­te­lij­ke her­in­de­lings­pro­ces dat bij de pro­vin­cie Noord-Hol­land in een af­ron­den­de fase ver­keert, werd sep­tem­ber 2016 in het be­stuurs­kracht­on­der­zoek van De­loit­te vast­ge­steld dat de BEL Com­bi­na­tie een kwets­ba­re or­ga­ni­sa­tie is. Dat was geen nieuws voor de be­stuur­ders van de drie zelf­stan­di­ge ge­meen­ten. Ze ken­nen als geen an­der de zwak­ke, en ster­ke, pun­ten van hun amb­te­lij­ke sa­men­wer­kings­mo­del. Er wer­den vo­rig jaar in­ves­te­rin­gen aan­ge­kon­digd om de or­ga­ni­sa­tie te ver­ster­ken.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

18°Czo
16,5°Cma
15°Cdi
15°Cwo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]