Uitrol pmd-containers start in mei

12 mrt.- Na­dat Hui­zen, Bla­ri­cum en La­ren van pmd-bak­ken zijn voor­zien start in mei de 'uit­rol' van de vier­de mi­ni­con­tai­ner in de rest van het Gooi en de Vechst­streek.
De in­voe­ring van de bak­ken voor plas­tic en me­ta­len ver­pak­kin­gen (blik) en drink­pak­ken maakt deel uit van het re­gi­o­na­le plan Van Af­val naar Grond­stof 2015-2020 (VANG). Net als de plaat­sing van on­der­grond­se 'mi­li­eu­par­ken' in ge­bie­den met hoog­bouw en wei­nig ruim­te, als eer­ste in het cen­trum van Hil­ver­sum en Naar­den Ves­ting.

De er­va­rin­gen met de uit­rol van de eer­ste pmd-bak­ken en de plaat­sing van mi­li­eu­par­ken zijn voor de GAD re­den om het VANG-plan op on­der­de­len bij te stu­ren.

Dit meldt de Hui­zer mi­li­eu­wet­hou­der Ger­rit Pas aan de ge­meen­te­raad. ’De pmd-con­tai­ner wordt in een keer uit­ge­rold in Gooi­se Me­ren, Hil­ver­sum, Wij­de­me­ren en Weesp,’ stelt hij.

In de HBL-ge­meen­ten zijn van­af mei 2017 in to­taal 23.000 pmd-bak­ken uit­ge­zet en even­zo­veel grij­ze bak­ken (240 li­ter) om­ge­wis­seld voor een klei­ner exem­plaar (140 li­ter).

De eer­ste er­va­rin­gen zijn vol­gens de GAD po­si­tief. De ex­tra con­tai­ner zorgt - in com­bi­na­tie met de aan­ge­pas­te in­za­mel­fre­quen­tie - voor een toe­na­me van de af­val­schei­ding aan huis. Hoe­wel het nog maar om een kor­te pe­ri­o­de en een be­perkt ge­bied (een der­de van de re­gio) gaat, is het schei­dings­per­cen­ta­ge al toe­ge­no­men van 54 naar 58. De te­vre­den­heid van de re­gio­be­wo­ners is dit jaar ge­ste­gen naar 7,6.

Op ba­sis van de er­va­ring in Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum con­sta­teert de GAD dat ’de uit­rol van de pmd-con­tai­ner de vraag naar ex­tra/­gro­te­re con­tai­ners voor an­de­re grond­stof­fen (gft, pa­pier) ver­hoogt'.

Om­dat in­wo­ners in drie maan­den tijd 'veel ver­an­de­ring door­maak­ten' leid­de dit tot 'veel ver­schil­len­de com­mu­ni­ca­tie­mo­men­ten', wat 'on­dui­de­lijk­he­den gaf’. En om­dat er meer vraag was naar klei­ne pmd-con­tai­ners dan voor­zien, moesten ach­ter­af maar liefst drie­dui­zend bak­ken om­ge­wis­seld wor­den.

Van­daar dat de ver­de­re uit­rol die in mei van start gaat an­ders wordt aan­ge­pakt. Niet ge­fa­seerd, maar in een keer re­gi­o­naal.

Be­wo­ners van laag­bouw­wo­nin­gen in Gooi­se Me­ren, Hil­ver­sum, Wij­de­me­ren en Weesp krij­gen eind van deze maand een brief van de GAD.

For­maat

Daar­in wordt on­der meer ge­vraagd welk for­maat con­tai­ner ze wil­len krij­gen. ’Ook kun­nen in­wo­ners meer con­tai­ners voor grond­stof­fen aan­vra­gen', meldt de dienst. 'Voor de zo­mer krij­gen de huis­hou­dens, waar het kan, de con­tai­ners voor pmd.’ Na de zo­mer wis­selt de dienst de (grij­ze) con­tai­ners voor res­taf­val, en in ja­nu­a­ri 2019 wij­zi­gen de in­za­mel­fre­quen­ties. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 12-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

18°Czo
16,5°Cma
15°Cdi
15°Cwo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]