Twijfels over hardheid projecten

27 okt.- Moet er niet veel meer in het groen wor­den ge­bouwd om in de wo­ning­be­hoef­te te voor­zien? Als het aan de pro­vin­cie Noord-Hol­land ligt zo min mo­ge­lijk, maar vol­gens pro­ject­ont­wik­ke­laars en het Eco­no­misch In­sti­tuut voor de Bouw (EIB) is daar niet aan te ont­ko­men.
Het EIB heeft in op­dracht van de pro­vin­cie en Bou­wend Ne­der­land een rap­port ge­maakt over de haal­baar­heid van de bouw­plan­nen die er in de pro­vin­cie zijn. Te­gen de zin van de pro­vin­cie - dat het rap­port nog niet had vrij­ge­ge­ven - is de in­houd al naar bui­ten ge­bracht.

Het EIB con­clu­deert in het rap­port dat er wel­is­waar meer plan­nen zijn dan er wo­nin­gen no­dig zijn (tot 2025), maar ook dat slechts 45 pro­cent van deze plan­nen zon­der veel ver­tra­ging of kans op uit­val kan wor­den ge­re­a­li­seerd.

De to­ta­le bouw­op­ga­ve in Noord-Hol­land be­draagt 102.000 wo­nin­gen, ter­wijl er vol­gens het EIB plan­nen zijn voor 137.500 wo­nin­gen. Maar EIB-di­rec­teur Taco van der Hoek liet in Nieuw­suur we­ten dat vol­gens des­kun­di­gen de helft van de 'har­de' plan­nen - plan­nen waar­bij het be­stem­mings­plan on­her­roe­pe­lijk is - de kans loopt te wor­den ver­traagd of zelfs uit te val­len.

Ver­tra­ging

De groot­ste ri­si­co's voor de on­der­zoch­te wo­ning­bouw­pro­jec­ten wor­den ver­oor­zaakt door mi­li­eu­ei­sen (geur- en ge­luid­con­tou­ren) en ont­bre­ken­de in­fra­struc­tuur. Maar ook ste­den­bouw­kun­di­ge ei­sen en ca­pa­ci­teits­pro­ble­men bij pro­ject­ont­wik­ke­laars, toe­le­ve­ran­ciers en ge­meen­ten zor­gen voor ver­tra­ging.

Het EIB en pro­ject­ont­wik­ke­laars zou­den graag zien dat een paar pro­cent van de wei­lan­den in Noord-Hol­land wordt op­ge­of­ferd voor wo­ning­bouw. Bij­voor­beeld in de pol­der de Pur­mer bij Pur­me­rend.

Maar niet al­leen de ge­meen­ten Wa­ter­land en Edam-Vo­len­dam zijn te­gen de bouw daar, ook van­uit het pro­vin­cie­huis klinkt een dui­de­lijk 'nee'. Vol­gens ge­de­pu­teer­de Joke Geld­hof moet de pol­der groen blij­ven.

Toch is het dui­de­lijk dat er wat moet ge­beu­ren om te voor­zien in de bouw­op­ga­ve. Voor­zit­ter Maxi­me Ver­ha­gen van Bou­wend Ne­der­land: ,,Dit on­der­zoek laat we­der­om zien dat de wo­ning­bouw moet wor­den ver­sneld. Er wor­den nu te wei­nig en bo­ven­dien te dure wo­nin­gen ge­bouwd. Het kan niet zo zijn dat de ge­wo­ne man of vrouw geen ei­gen wo­ning meer kan ko­pen.’’

Sta­ten­lid Den­nis Heij­nen (CDA) zegt niet te­gen het bou­wen in dor­pen en ste­den te zijn, maar hij vraagt zich af of je het wel moet wil­len dat deze cen­tra wor­den vol­ge­bouwd. ,,Soms is het be­ter om naar het bui­ten­ge­bied te gaan dan alle groe­ne ruim­te in de stad op te ge­ven. Het ene groe­ne ge­bied is ook het an­de­re niet. Wij zeg­gen: zorg dat je over­ca­pa­ci­teit hebt en wees niet bang om ook in het bui­ten­ge­bied te gaan bou­wen.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 27-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cza
4°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]