Twijfels over hardheid projecten

27 okt.- Moet er niet veel meer in het groen wor­den ge­bouwd om in de wo­ning­be­hoef­te te voor­zien? Als het aan de pro­vin­cie Noord-Hol­land ligt zo min mo­ge­lijk, maar vol­gens pro­ject­ont­wik­ke­laars en het Eco­no­misch In­sti­tuut voor de Bouw (EIB) is daar niet aan te ont­ko­men.
Het EIB heeft in op­dracht van de pro­vin­cie en Bou­wend Ne­der­land een rap­port ge­maakt over de haal­baar­heid van de bouw­plan­nen die er in de pro­vin­cie zijn. Te­gen de zin van de pro­vin­cie - dat het rap­port nog niet had vrij­ge­ge­ven - is de in­houd al naar bui­ten ge­bracht.

Het EIB con­clu­deert in het rap­port dat er wel­is­waar meer plan­nen zijn dan er wo­nin­gen no­dig zijn (tot 2025), maar ook dat slechts 45 pro­cent van deze plan­nen zon­der veel ver­tra­ging of kans op uit­val kan wor­den ge­re­a­li­seerd.

De to­ta­le bouw­op­ga­ve in Noord-Hol­land be­draagt 102.000 wo­nin­gen, ter­wijl er vol­gens het EIB plan­nen zijn voor 137.500 wo­nin­gen. Maar EIB-di­rec­teur Taco van der Hoek liet in Nieuw­suur we­ten dat vol­gens des­kun­di­gen de helft van de 'har­de' plan­nen - plan­nen waar­bij het be­stem­mings­plan on­her­roe­pe­lijk is - de kans loopt te wor­den ver­traagd of zelfs uit te val­len.

Ver­tra­ging

De groot­ste ri­si­co's voor de on­der­zoch­te wo­ning­bouw­pro­jec­ten wor­den ver­oor­zaakt door mi­li­eu­ei­sen (geur- en ge­luid­con­tou­ren) en ont­bre­ken­de in­fra­struc­tuur. Maar ook ste­den­bouw­kun­di­ge ei­sen en ca­pa­ci­teits­pro­ble­men bij pro­ject­ont­wik­ke­laars, toe­le­ve­ran­ciers en ge­meen­ten zor­gen voor ver­tra­ging.

Het EIB en pro­ject­ont­wik­ke­laars zou­den graag zien dat een paar pro­cent van de wei­lan­den in Noord-Hol­land wordt op­ge­of­ferd voor wo­ning­bouw. Bij­voor­beeld in de pol­der de Pur­mer bij Pur­me­rend.

Maar niet al­leen de ge­meen­ten Wa­ter­land en Edam-Vo­len­dam zijn te­gen de bouw daar, ook van­uit het pro­vin­cie­huis klinkt een dui­de­lijk 'nee'. Vol­gens ge­de­pu­teer­de Joke Geld­hof moet de pol­der groen blij­ven.

Toch is het dui­de­lijk dat er wat moet ge­beu­ren om te voor­zien in de bouw­op­ga­ve. Voor­zit­ter Maxi­me Ver­ha­gen van Bou­wend Ne­der­land: ,,Dit on­der­zoek laat we­der­om zien dat de wo­ning­bouw moet wor­den ver­sneld. Er wor­den nu te wei­nig en bo­ven­dien te dure wo­nin­gen ge­bouwd. Het kan niet zo zijn dat de ge­wo­ne man of vrouw geen ei­gen wo­ning meer kan ko­pen.’’

Sta­ten­lid Den­nis Heij­nen (CDA) zegt niet te­gen het bou­wen in dor­pen en ste­den te zijn, maar hij vraagt zich af of je het wel moet wil­len dat deze cen­tra wor­den vol­ge­bouwd. ,,Soms is het be­ter om naar het bui­ten­ge­bied te gaan dan alle groe­ne ruim­te in de stad op te ge­ven. Het ene groe­ne ge­bied is ook het an­de­re niet. Wij zeg­gen: zorg dat je over­ca­pa­ci­teit hebt en wees niet bang om ook in het bui­ten­ge­bied te gaan bou­wen.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 27-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

23°Czo
18,5°Cma
16°Cdi
15°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]