Twijfels over hardheid projecten

27 okt.- Moet er niet veel meer in het groen wor­den ge­bouwd om in de wo­ning­be­hoef­te te voor­zien? Als het aan de pro­vin­cie Noord-Hol­land ligt zo min mo­ge­lijk, maar vol­gens pro­ject­ont­wik­ke­laars en het Eco­no­misch In­sti­tuut voor de Bouw (EIB) is daar niet aan te ont­ko­men.
Het EIB heeft in op­dracht van de pro­vin­cie en Bou­wend Ne­der­land een rap­port ge­maakt over de haal­baar­heid van de bouw­plan­nen die er in de pro­vin­cie zijn. Te­gen de zin van de pro­vin­cie - dat het rap­port nog niet had vrij­ge­ge­ven - is de in­houd al naar bui­ten ge­bracht.

Het EIB con­clu­deert in het rap­port dat er wel­is­waar meer plan­nen zijn dan er wo­nin­gen no­dig zijn (tot 2025), maar ook dat slechts 45 pro­cent van deze plan­nen zon­der veel ver­tra­ging of kans op uit­val kan wor­den ge­re­a­li­seerd.

De to­ta­le bouw­op­ga­ve in Noord-Hol­land be­draagt 102.000 wo­nin­gen, ter­wijl er vol­gens het EIB plan­nen zijn voor 137.500 wo­nin­gen. Maar EIB-di­rec­teur Taco van der Hoek liet in Nieuw­suur we­ten dat vol­gens des­kun­di­gen de helft van de 'har­de' plan­nen - plan­nen waar­bij het be­stem­mings­plan on­her­roe­pe­lijk is - de kans loopt te wor­den ver­traagd of zelfs uit te val­len.

Ver­tra­ging

De groot­ste ri­si­co's voor de on­der­zoch­te wo­ning­bouw­pro­jec­ten wor­den ver­oor­zaakt door mi­li­eu­ei­sen (geur- en ge­luid­con­tou­ren) en ont­bre­ken­de in­fra­struc­tuur. Maar ook ste­den­bouw­kun­di­ge ei­sen en ca­pa­ci­teits­pro­ble­men bij pro­ject­ont­wik­ke­laars, toe­le­ve­ran­ciers en ge­meen­ten zor­gen voor ver­tra­ging.

Het EIB en pro­ject­ont­wik­ke­laars zou­den graag zien dat een paar pro­cent van de wei­lan­den in Noord-Hol­land wordt op­ge­of­ferd voor wo­ning­bouw. Bij­voor­beeld in de pol­der de Pur­mer bij Pur­me­rend.

Maar niet al­leen de ge­meen­ten Wa­ter­land en Edam-Vo­len­dam zijn te­gen de bouw daar, ook van­uit het pro­vin­cie­huis klinkt een dui­de­lijk 'nee'. Vol­gens ge­de­pu­teer­de Joke Geld­hof moet de pol­der groen blij­ven.

Toch is het dui­de­lijk dat er wat moet ge­beu­ren om te voor­zien in de bouw­op­ga­ve. Voor­zit­ter Maxi­me Ver­ha­gen van Bou­wend Ne­der­land: ,,Dit on­der­zoek laat we­der­om zien dat de wo­ning­bouw moet wor­den ver­sneld. Er wor­den nu te wei­nig en bo­ven­dien te dure wo­nin­gen ge­bouwd. Het kan niet zo zijn dat de ge­wo­ne man of vrouw geen ei­gen wo­ning meer kan ko­pen.’’

Sta­ten­lid Den­nis Heij­nen (CDA) zegt niet te­gen het bou­wen in dor­pen en ste­den te zijn, maar hij vraagt zich af of je het wel moet wil­len dat deze cen­tra wor­den vol­ge­bouwd. ,,Soms is het be­ter om naar het bui­ten­ge­bied te gaan dan alle groe­ne ruim­te in de stad op te ge­ven. Het ene groe­ne ge­bied is ook het an­de­re niet. Wij zeg­gen: zorg dat je over­ca­pa­ci­teit hebt en wees niet bang om ook in het bui­ten­ge­bied te gaan bou­wen.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 27-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cdi
12°Cwo
12°Cdo
11,5°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]