Telling overwinterende ooievaars

12 jan.- De Stich­ting Ooi­e­vaars Re­search & Know­how (Stork) houdt dit week­ein­de de jaar­lijk­se ooi­e­vaar­stel­ling.
Stork roept ie­der­een op om dit week­end over­win­te­ren­de ooi­e­vaars te tel­len of ring­num­mers af te le­zen. Nico de Haan van Vo­gel­be­scher­ming Ne­der­land ver­telt dat tien hij in 1974 bij Vo­gel­be­scher­ming Ne­der­land kwam wer­ken de ooi­e­vaars bij­na uit Ne­der­land wa­ren ver­dwe­nen. "Dank­zij het pro­ject om ooi­e­vaars uit te zet­ten en de in­zet van vrij­wil­li­gers is de ooi­e­vaar als broed­vo­gel weer he­le­maal te­rug.”

Maar waar­om wordt de tel­ling in de win­ter ge­hou­den? De mees­te ooi­e­vaars gaan op trek naar het war­me zui­den, maar toch zijn er veel die hier over­win­te­ren. Dat zijn lang niet al­le­maal ou­de­re exem­pla­ren. "Daar wil­len we zo veel mo­ge­lijk van we­ten, want me­ten is im­mers we­ten", zegt De Haan. „Ik sta dan ook he­le­maal ach­ter de op­roep voor de win­ter­tel­ling van de ooi­e­vaars. Ie­der­een kan mee­doen. Dus trek het veld in en tel mee. Het is in het be­lang van de ooi­e­vaars.”

De na­tuur is con­stant in be­we­ging en dat geldt ook voor de ooi­e­vaar­s­po­pu­la­tie, stelt Stork. Er is nog steeds spra­ke van groei, het aan­tal broed­pa­ren in 2017 wordt ge­schat op 1025-1075. Ooi­e­vaars gaan steeds va­ker in bo­men broe­den en ook het trek­ge­drag is aan ver­an­de­ring on­der­he­vig. Trek­rou­tes ver­an­de­ren en er is jaar­lijks va­ri­a­tie in de over­win­te­ren­de po­pu­la­tie. Re­den ge­noeg om de po­pu­la­tie goed te vol­gen. Tij­dens de win­ter­tel­ling van 2016 wer­den on­ge­veer 750 ooi­e­vaars ge­zien. In 2017 wa­ren het er 553. Arda van der Lee van Stork ver­telt dat die da­ling niet per de­fi­ni­tie slecht nieuws be­te­kent. „Het na­tuur­lij­ke ge­drag van ooi­e­vaars is om in de win­ter naar het zui­den te ver­trek­ken. Als er min­der hier over­win­te­ren be­te­kent het dat er meer na­tuur­lijk ge­drag ver­to­nen. Het kan ook zijn dat zil­ver­rei­gers - die wit­te - door men­sen voor ooi­e­vaars aan­ge­zien en mee­ge­teld. ”

Stork hoopt er ach­ter te ko­men wel­ke ooi­e­vaars blij­ven en wel­ke op trek gaan. Het af­le­zen van rin­gen is daar­bij van groot ge­lang. Dat lijkt een in­ge­wik­keld klus­je. "Niet ie­der­een heeft een te­le­scoop zo­als veel vo­gel­lief­heb­bers, maar het num­mer staat ver­ti­caal en goed lees­baar op de ring", ver­ze­kert Van der Lee.

Ooi­e­vaars zijn in Eem­land en de Vecht­streek steeds va­ker te zien als broed­vo­gels. De Thee­tuin in Eem­nes is een be­kend voor­beeld. Ook in An­ke­veen, Kor­ten­hoef en Vree­land zijn re­la­tief veel ooi­e­vaars. „Ze hou­den van voch­ti­ge grond van­we­ge hun voed­sel: re­gen­wor­men, mui­zen en te­gen­woor­dig ook wel ri­vier­kreeft", be­sluit Van der Lee. bron: Gooi en Eemlander  
Ga terug

Publicatie datum: 12-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

21,5°Cza
20°Czo
16°Cma
14°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]