Strijd tegen kap op Anna s Hoeve

2 sept.- De Ver­e­ni­ging tot Be­houd van An­na's Hoe­ve (VBAH) en na­tuur­ken­ner Jel­le Har­der den­ken een eer­ste suc­ces­je te heb­ben be­haald in hun strijd te­gen de kap van ’een paar dui­zend bo­men' aan de oost­kant van Hil­ver­sum.
On­der­deel van het HOV-pro­ject op Hil­ver­sums grond­ge­bied is de aan­leg van een vrije bus­baan en een nieu­we Ver­leg­de weg over An­na's Hoe­ve. Dit brengt de kap van een groot aan­tal bo­men met zich mee. De pro­vin­cie Noord-Hol­land heeft daar­voor - met suc­ces - een ont­hef­fing ge­vraagd bij de Rijks­dienst voor On­der­ne­mend Ne­der­land (RVO). Die ont­hef­fing in­za­ke de Wet Na­tuur­be­scher­ming heeft be­trek­king op een aan­tal die­ren- en plan­ten­soor­ten. Te we­ten: bui­zerds, boom­val­ken, sper­wers, das­look en wil­de mar­jo­lein, drie vleer­muis­soor­ten, das­sen, eek­hoorns en kam­sa­la­man­ders.

De VBAH en Har­der zijn het met de ont­hef­fing niet eens. ’De ge­plan­de in­gre­pen in de na­tuur­ge­bie­den An­na's Hoe­ve en land­goed Mon­ni­ken­berg heb­ben voor de na­tuur daar gro­te ge­vol­gen.’ Daar­om heb­ben zij me­dio april bij de RVO een be­zwaar in­ge­diend, en dit pro­test vo­ri­ge maand nog van een uit­ge­brei­de aan­vul­ling voor­zien. ’De on­zorg­vul­di­ge ma­nier waar­op de pro­vin­cie on­vol­le­di­ge in­for­ma­tie heeft aan­ge­le­verd aan de RVO is van gro­te in­vloed op de ge­no­men be­slis­sing door de RVO’, al­dus de be­zwaar­ma­kers. ’Wij heb­ben die on­zorg­vul­dig­heid met veel in­for­ma­tie aan­ge­toond. Het is onze stel­li­ge me­ning dat de RVO nu geen an­der be­sluit kan ne­men dan haar be­slis­sing op de ont­hef­fing in te trek­ken.’

De VBAH en Har­der stel­len on­der meer dat er een goed uit te voe­ren al­ter­na­tief is voor de HOV-in­gre­pen in de na­tuur aan de oost­kant van Hil­ver­sum, de zo­ge­he­ten Ter­gooi­boog. ’Wij ho­pen via de Raad van Sta­te dit al­ter­na­tief als­nog on­der­zocht te krij­gen.’ Zij be­to­gen dat de HOV-plan­nen in de hui­di­ge vorm ’de rus­ti­ge re­cre­a­tie voor de wan­de­laars en ge­nie­ters van de na­tuur een stuk moei­lij­ker ma­ken'. ’Het wan­de­lop­per­vlak op An­na's Hoe­ve wordt mi­ni­maal veer­tig pro­cent klei­ner. Be­denk dat er ook men­sen in de nieu­we woon­wijk ko­men wo­nen en het dus nog druk­ker zal wor­den in het over­ge­ble­ven klei­ne­re stuk­je groen.’ Voor aan­pas­sing van de plan­nen zou het nog niet te laat zijn.

Naar aan­lei­ding van het eer­ste deel van het be­zwaar heeft het Team Ver­gun­nin­gen Na­tuur van de RVO in­mid­dels een eco­lo­gisch ad­vies uit­ge­bracht. Dit leidt tot voor­zich­tig op­ti­mis­me bij de VBAH en Har­der. Het ad­vies­team stelt on­der meer dat voor het be­pa­len van de ne­ga­tie­ve ge­vol­gen voor 'broed­vo­gels, vleer­mui­zen en grond­ge­bon­den zoog­die­ren' in An­na's Hoe­ve en Mon­ni­ken­berg ook ge­ke­ken moet wor­den naar de ef­fec­ten van ont­wik­ke­lin­gen op het land­goed aan de an­de­re kant van de spoor­lijn en de ver­bre­ding van de A27. Pas dan wordt dui­de­lijk of er ex­tra (com­pen­sa­tie)maat­re­ge­len no­dig zijn. Moed put­ten de be­zwaar­ma­kers ver­der uit de con­sta­te­ring van de des­kun­di­gen dat de ef­fec­ten van HOV-in­gre­pen op het land­schap wel moe­ten wor­den ge­me­ten. En dat het door hen be­pleit­te al­ter­na­tief, de Ter­gooi­boog, aan­lei­ding kan zijn om de be­staan­de plan­nen aan te pas­sen. Na de re­ac­tie van de RVO op het twee­de deel van het be­zwaar kun­nen bei­de par­tij­en nog (schrif­te­lijk) re­a­ge­ren. Bron: Gooi en Eemlander
 

Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

29°Cma
22,5°Cdi
19,5°Cwo
17,5°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]