Strijd tegen kap op Anna s Hoeve

2 sept.- De Ver­e­ni­ging tot Be­houd van An­na's Hoe­ve (VBAH) en na­tuur­ken­ner Jel­le Har­der den­ken een eer­ste suc­ces­je te heb­ben be­haald in hun strijd te­gen de kap van ’een paar dui­zend bo­men' aan de oost­kant van Hil­ver­sum.
On­der­deel van het HOV-pro­ject op Hil­ver­sums grond­ge­bied is de aan­leg van een vrije bus­baan en een nieu­we Ver­leg­de weg over An­na's Hoe­ve. Dit brengt de kap van een groot aan­tal bo­men met zich mee. De pro­vin­cie Noord-Hol­land heeft daar­voor - met suc­ces - een ont­hef­fing ge­vraagd bij de Rijks­dienst voor On­der­ne­mend Ne­der­land (RVO). Die ont­hef­fing in­za­ke de Wet Na­tuur­be­scher­ming heeft be­trek­king op een aan­tal die­ren- en plan­ten­soor­ten. Te we­ten: bui­zerds, boom­val­ken, sper­wers, das­look en wil­de mar­jo­lein, drie vleer­muis­soor­ten, das­sen, eek­hoorns en kam­sa­la­man­ders.

De VBAH en Har­der zijn het met de ont­hef­fing niet eens. ’De ge­plan­de in­gre­pen in de na­tuur­ge­bie­den An­na's Hoe­ve en land­goed Mon­ni­ken­berg heb­ben voor de na­tuur daar gro­te ge­vol­gen.’ Daar­om heb­ben zij me­dio april bij de RVO een be­zwaar in­ge­diend, en dit pro­test vo­ri­ge maand nog van een uit­ge­brei­de aan­vul­ling voor­zien. ’De on­zorg­vul­di­ge ma­nier waar­op de pro­vin­cie on­vol­le­di­ge in­for­ma­tie heeft aan­ge­le­verd aan de RVO is van gro­te in­vloed op de ge­no­men be­slis­sing door de RVO’, al­dus de be­zwaar­ma­kers. ’Wij heb­ben die on­zorg­vul­dig­heid met veel in­for­ma­tie aan­ge­toond. Het is onze stel­li­ge me­ning dat de RVO nu geen an­der be­sluit kan ne­men dan haar be­slis­sing op de ont­hef­fing in te trek­ken.’

De VBAH en Har­der stel­len on­der meer dat er een goed uit te voe­ren al­ter­na­tief is voor de HOV-in­gre­pen in de na­tuur aan de oost­kant van Hil­ver­sum, de zo­ge­he­ten Ter­gooi­boog. ’Wij ho­pen via de Raad van Sta­te dit al­ter­na­tief als­nog on­der­zocht te krij­gen.’ Zij be­to­gen dat de HOV-plan­nen in de hui­di­ge vorm ’de rus­ti­ge re­cre­a­tie voor de wan­de­laars en ge­nie­ters van de na­tuur een stuk moei­lij­ker ma­ken'. ’Het wan­de­lop­per­vlak op An­na's Hoe­ve wordt mi­ni­maal veer­tig pro­cent klei­ner. Be­denk dat er ook men­sen in de nieu­we woon­wijk ko­men wo­nen en het dus nog druk­ker zal wor­den in het over­ge­ble­ven klei­ne­re stuk­je groen.’ Voor aan­pas­sing van de plan­nen zou het nog niet te laat zijn.

Naar aan­lei­ding van het eer­ste deel van het be­zwaar heeft het Team Ver­gun­nin­gen Na­tuur van de RVO in­mid­dels een eco­lo­gisch ad­vies uit­ge­bracht. Dit leidt tot voor­zich­tig op­ti­mis­me bij de VBAH en Har­der. Het ad­vies­team stelt on­der meer dat voor het be­pa­len van de ne­ga­tie­ve ge­vol­gen voor 'broed­vo­gels, vleer­mui­zen en grond­ge­bon­den zoog­die­ren' in An­na's Hoe­ve en Mon­ni­ken­berg ook ge­ke­ken moet wor­den naar de ef­fec­ten van ont­wik­ke­lin­gen op het land­goed aan de an­de­re kant van de spoor­lijn en de ver­bre­ding van de A27. Pas dan wordt dui­de­lijk of er ex­tra (com­pen­sa­tie)maat­re­ge­len no­dig zijn. Moed put­ten de be­zwaar­ma­kers ver­der uit de con­sta­te­ring van de des­kun­di­gen dat de ef­fec­ten van HOV-in­gre­pen op het land­schap wel moe­ten wor­den ge­me­ten. En dat het door hen be­pleit­te al­ter­na­tief, de Ter­gooi­boog, aan­lei­ding kan zijn om de be­staan­de plan­nen aan te pas­sen. Na de re­ac­tie van de RVO op het twee­de deel van het be­zwaar kun­nen bei­de par­tij­en nog (schrif­te­lijk) re­a­ge­ren. Bron: Gooi en Eemlander
 

Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
5°Cvr
4°Cza
4°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]