Signatuur: Duiker op Gooiland

29 okt.- ’Grand Hotel Gooiland’. Op de gevel prijken weer de originele strakke en luchtige letters uit 1936. Ontworpen door architect Jan Duiker bij de bouw van het complex in Hilversum. Tijdens de verbouwing stuitte directeur Philip Lamers in de kelder op de karakteristieke letters. Onder het stof maar intact. Ze inspireerden tot de vorming van een compleet alfabet in eigen lettertype: Unusual Gooiland. De basis van de hele huisstijl.

Signatuur  Duiker op Gooiland

Ge­wa­pend met een zak­lamp duikt di­rec­teur Phi­lip La­mers be­gin dit jaar de don­ke­re kroch­ten van Gooi­land in.
Het ver­haal doet de ron­de dat er­gens in de kel­ders de ori­gi­ne­le mes­sing ge­vel­let­ters uit de be­gin­ja­ren van het Grand Ho­tel moe­ten lig­gen. Maar waar? Ter­wijl het hele ho­tel op zijn kop staat door de ri­gou­reu­ze ver­bou­wing gaat La­mers met hulp van Pau­lus Em­den Hui­te­ma van Iden­ti­ty Mat­ching Aca­de­my (IMA) zoe­ken. Em­den Hui­te­ma heeft voor het in het slop ge­raak­te ho­tel een nieu­we iden­ti­teit en uit­stra­ling be­dacht die Gooi­land de al­lu­re van wel­eer te­rug moet ge­ven.

Het ge­rucht dat de ori­gi­ne­le let­ters nog er­gens moe­ten lig­gen, trig­gert hem met­een. Dat zou een prach­ti­ge ba­sis voor een huis­stijl zijn. Weg met de dik­ke goud­kleu­ri­ge sur­ro­gaat­let­ters en ster­ren die al tien­tal­len ja­ren de ge­vel (ont)sie­ren, en te­rug naar de tijd dat Gooi­land the pla­ce to be was in het Gooi. De naam stond in sier­lijk ran­ke zwar­te let­ters op het com­plex. Een let­ter­ty­pe spe­ci­aal voor Gooi­land be­dacht door ar­chi­tect Jan Dui­ker.

Schat­zoe­ken

„Op oude fo­to's uit het be­gin van de vo­ri­ge eeuw zie je dat de ech­te Gooi­land­let­ter heel an­ders is, dan de dik­ke let­ters in­ge­slo­ten door vier ster­ren die op de ge­vel za­ten", ver­telt Em­den Hui­te­ma. "Na­dat Phi­lip de let­ters van het woord Gooi­land vond ben ik mee gaan zoe­ken. Het voel­de echt als schat­zoe­ken. Het was span­nend, over­al zijn nis­sen en ko­ven. Ik scheen met mijn zoek­licht in een smal­le ruim­te bo­ven mijn hoofd. Bin­go. Weer een paar let­ters. On­der het stof, lood­zwaar. Maar in goe­de con­di­tie, wow wat gaaf. Ver­der­op von­den we er weer een paar. Zo had­den we vrij snel de com­ple­te naam Grand Ho­tel Gooi­land te­rug.” De let­ters zijn op­ge­knapt en han­gen weer fier op de ge­vel.

Blauw­druk

Toen Pau­lus Em­den Hui­te­ma in het Ne­der­lands Ar­chi­tec­tuur­in­sti­tuut in Rot­ter­dam ook nog de blauw­druk vond waar­op Jan Dui­ker de let­ter op schaal uit­ge­te­kend had, kon hij zijn ge­luk niet op. „Nu had­den we iets om mee ver­der te gaan. En kon­den we alle ont­bre­ken­de let­ters van het al­fa­bet en de cij­fers en lees­te­kens er­bij ont­wik­ke­len. Een in­ge­wik­kel­de puz­zel was dat. Want hoe zou bij­voor­beeld de let­ter B er­uit heb­ben ge­zien? We kwa­men er in ie­der ge­val ach­ter dat het geen be­staand schreef­loos let­ter­ty­pe uit die tijd was. Het was dus echt door Dui­ker be­dacht. En ook ex­clu­sief voor Gooi­land ge­bruikt. We kwa­men het niet te­gen op an­de­re ge­bou­wen van hem.”

Als wis­kun­di­gen en de­tec­ti­ves zijn Pau­lus en zijn zoon Ju­li­us, die vorm­ge­ver is, we­ken­lang gaan zoe­ken, me­ten en re­ke­nen met de ron­din­gen, de streep­jes, de snij­pun­ten en de af­stan­den in en tus­sen de let­ters. „We heb­ben ze uit­ge­breid be­ke­ken, be­snuf­feld en be­voeld. Let­ter voor let­ter gin­gen we aan de slag. Het gaat om een met de hand ge­te­kend let­ter­ty­pe uit de ja­ren der­tig van de vo­ri­ge eeuw en wij moesten dat ver­ta­len naar een al­fa­bet voor de com­pu­ter. Toen we de code een­maal ge­kraakt had­den heeft Ju­li­us de Gooi­land­let­ters door­ont­wik­keld tot een com­pleet al­fa­bet en cij­fer­reeks.”

Er zijn vier va­ri­an­ten ge­maakt: thin, re­gu­lar, bold en out­line. En er moest een naam ko­men: Unu­su­al Gooi­land.

Een ei­gen let­ter­ont­werp was be­lang­rijk voor ar­chi­tec­ten be­gin vo­ri­ge eeuw. Jan Dui­ker zet­te met het zelf ont­wor­pen let­ter­ty­pe ei­gen­lijk zijn hand­te­ke­ning op de ge­vel van het com­plex. Maar ook in het ge­bouw liet hij sub­tiel zijn hand­te­ke­ning ach­ter. In de te­gel­voer van de lob­by bij­voor­beeld.

Ruit­jes­pa­pier

De wit­te vier­kan­te te­gel­tjes in­ge­slo­ten door een ko­pe­ren lijn zijn een exac­te ko­pie van het ruit­jes­pa­pier waar­op Jan Dui­ker Gooi­land te­ken­de. "Prach­ti­ge de­tails zijn dat”, zegt Pau­lus. „Het sluit al­le­maal aan bij de huis­stijl die we ont­wik­keld heb­ben. Van de naam op de ge­vel tot het brief­pa­pier en de ka­mer­num­mers.”

Ook de hand van tijd­ge­noot schil­der Piet Mondri­aan is zicht­baar in de nieu­we huis­stijl van Gooi­land. Zijn werk 'Com­po­si­tie met twee lij­nen', ver­kocht de ge­meen­te Hil­ver­sum in 1987 voor een paar mil­joen gul­den om de nood­za­ke­lij­ke op­knap­beurt van com­plex Gooi­land te kun­nen be­ta­len.

Het schil­de­rij be­staat uit een wit­te ruit met een ho­ri­zon­ta­le en ver­ti­ca­le dun­ne zwar­te lijn. Het wit en de zwar­te lij­nen zijn ver­werkt op veel plek­ken in het ho­tel. In het meu­bi­lair op de ka­mers, in de man/­vrouw sym­bo­len op de wc-deu­ren, in de te­ke­nin­gen op de bad­ka­mer­wan­den en in het nieu­we logo van Ho­tel Gooi­land. „De zwar­te lij­nen zijn sterk in hun een­voud. Per­fect om een her­ken­ba­re stijl neer te zet­ten.”

Ze com­bi­ne­ren moei­te­loos met ra­dio en the­a­ter, twee be­lang­rij­ke ele­men­ten in het nieu­we Gooi­land. De zen­der­schaal die op oude ra­dio's stond keert in strak­ke zwar­te lij­nen over­al te­rug. In de hoofd­bor­den bo­ven de bed­den, sub­tiel in het logo op on­der meer de wa­ter­ka­raf­fen en de kop­jes. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 29-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Czo
3,5°Cma
2°Cdi
2°Cwo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]