Signatuur: Duiker op Gooiland

29 okt.- ’Grand Hotel Gooiland’. Op de gevel prijken weer de originele strakke en luchtige letters uit 1936. Ontworpen door architect Jan Duiker bij de bouw van het complex in Hilversum. Tijdens de verbouwing stuitte directeur Philip Lamers in de kelder op de karakteristieke letters. Onder het stof maar intact. Ze inspireerden tot de vorming van een compleet alfabet in eigen lettertype: Unusual Gooiland. De basis van de hele huisstijl.

Signatuur  Duiker op Gooiland

Ge­wa­pend met een zak­lamp duikt di­rec­teur Phi­lip La­mers be­gin dit jaar de don­ke­re kroch­ten van Gooi­land in.
Het ver­haal doet de ron­de dat er­gens in de kel­ders de ori­gi­ne­le mes­sing ge­vel­let­ters uit de be­gin­ja­ren van het Grand Ho­tel moe­ten lig­gen. Maar waar? Ter­wijl het hele ho­tel op zijn kop staat door de ri­gou­reu­ze ver­bou­wing gaat La­mers met hulp van Pau­lus Em­den Hui­te­ma van Iden­ti­ty Mat­ching Aca­de­my (IMA) zoe­ken. Em­den Hui­te­ma heeft voor het in het slop ge­raak­te ho­tel een nieu­we iden­ti­teit en uit­stra­ling be­dacht die Gooi­land de al­lu­re van wel­eer te­rug moet ge­ven.

Het ge­rucht dat de ori­gi­ne­le let­ters nog er­gens moe­ten lig­gen, trig­gert hem met­een. Dat zou een prach­ti­ge ba­sis voor een huis­stijl zijn. Weg met de dik­ke goud­kleu­ri­ge sur­ro­gaat­let­ters en ster­ren die al tien­tal­len ja­ren de ge­vel (ont)sie­ren, en te­rug naar de tijd dat Gooi­land the pla­ce to be was in het Gooi. De naam stond in sier­lijk ran­ke zwar­te let­ters op het com­plex. Een let­ter­ty­pe spe­ci­aal voor Gooi­land be­dacht door ar­chi­tect Jan Dui­ker.

Schat­zoe­ken

„Op oude fo­to's uit het be­gin van de vo­ri­ge eeuw zie je dat de ech­te Gooi­land­let­ter heel an­ders is, dan de dik­ke let­ters in­ge­slo­ten door vier ster­ren die op de ge­vel za­ten", ver­telt Em­den Hui­te­ma. "Na­dat Phi­lip de let­ters van het woord Gooi­land vond ben ik mee gaan zoe­ken. Het voel­de echt als schat­zoe­ken. Het was span­nend, over­al zijn nis­sen en ko­ven. Ik scheen met mijn zoek­licht in een smal­le ruim­te bo­ven mijn hoofd. Bin­go. Weer een paar let­ters. On­der het stof, lood­zwaar. Maar in goe­de con­di­tie, wow wat gaaf. Ver­der­op von­den we er weer een paar. Zo had­den we vrij snel de com­ple­te naam Grand Ho­tel Gooi­land te­rug.” De let­ters zijn op­ge­knapt en han­gen weer fier op de ge­vel.

Blauw­druk

Toen Pau­lus Em­den Hui­te­ma in het Ne­der­lands Ar­chi­tec­tuur­in­sti­tuut in Rot­ter­dam ook nog de blauw­druk vond waar­op Jan Dui­ker de let­ter op schaal uit­ge­te­kend had, kon hij zijn ge­luk niet op. „Nu had­den we iets om mee ver­der te gaan. En kon­den we alle ont­bre­ken­de let­ters van het al­fa­bet en de cij­fers en lees­te­kens er­bij ont­wik­ke­len. Een in­ge­wik­kel­de puz­zel was dat. Want hoe zou bij­voor­beeld de let­ter B er­uit heb­ben ge­zien? We kwa­men er in ie­der ge­val ach­ter dat het geen be­staand schreef­loos let­ter­ty­pe uit die tijd was. Het was dus echt door Dui­ker be­dacht. En ook ex­clu­sief voor Gooi­land ge­bruikt. We kwa­men het niet te­gen op an­de­re ge­bou­wen van hem.”

Als wis­kun­di­gen en de­tec­ti­ves zijn Pau­lus en zijn zoon Ju­li­us, die vorm­ge­ver is, we­ken­lang gaan zoe­ken, me­ten en re­ke­nen met de ron­din­gen, de streep­jes, de snij­pun­ten en de af­stan­den in en tus­sen de let­ters. „We heb­ben ze uit­ge­breid be­ke­ken, be­snuf­feld en be­voeld. Let­ter voor let­ter gin­gen we aan de slag. Het gaat om een met de hand ge­te­kend let­ter­ty­pe uit de ja­ren der­tig van de vo­ri­ge eeuw en wij moesten dat ver­ta­len naar een al­fa­bet voor de com­pu­ter. Toen we de code een­maal ge­kraakt had­den heeft Ju­li­us de Gooi­land­let­ters door­ont­wik­keld tot een com­pleet al­fa­bet en cij­fer­reeks.”

Er zijn vier va­ri­an­ten ge­maakt: thin, re­gu­lar, bold en out­line. En er moest een naam ko­men: Unu­su­al Gooi­land.

Een ei­gen let­ter­ont­werp was be­lang­rijk voor ar­chi­tec­ten be­gin vo­ri­ge eeuw. Jan Dui­ker zet­te met het zelf ont­wor­pen let­ter­ty­pe ei­gen­lijk zijn hand­te­ke­ning op de ge­vel van het com­plex. Maar ook in het ge­bouw liet hij sub­tiel zijn hand­te­ke­ning ach­ter. In de te­gel­voer van de lob­by bij­voor­beeld.

Ruit­jes­pa­pier

De wit­te vier­kan­te te­gel­tjes in­ge­slo­ten door een ko­pe­ren lijn zijn een exac­te ko­pie van het ruit­jes­pa­pier waar­op Jan Dui­ker Gooi­land te­ken­de. "Prach­ti­ge de­tails zijn dat”, zegt Pau­lus. „Het sluit al­le­maal aan bij de huis­stijl die we ont­wik­keld heb­ben. Van de naam op de ge­vel tot het brief­pa­pier en de ka­mer­num­mers.”

Ook de hand van tijd­ge­noot schil­der Piet Mondri­aan is zicht­baar in de nieu­we huis­stijl van Gooi­land. Zijn werk 'Com­po­si­tie met twee lij­nen', ver­kocht de ge­meen­te Hil­ver­sum in 1987 voor een paar mil­joen gul­den om de nood­za­ke­lij­ke op­knap­beurt van com­plex Gooi­land te kun­nen be­ta­len.

Het schil­de­rij be­staat uit een wit­te ruit met een ho­ri­zon­ta­le en ver­ti­ca­le dun­ne zwar­te lijn. Het wit en de zwar­te lij­nen zijn ver­werkt op veel plek­ken in het ho­tel. In het meu­bi­lair op de ka­mers, in de man/­vrouw sym­bo­len op de wc-deu­ren, in de te­ke­nin­gen op de bad­ka­mer­wan­den en in het nieu­we logo van Ho­tel Gooi­land. „De zwar­te lij­nen zijn sterk in hun een­voud. Per­fect om een her­ken­ba­re stijl neer te zet­ten.”

Ze com­bi­ne­ren moei­te­loos met ra­dio en the­a­ter, twee be­lang­rij­ke ele­men­ten in het nieu­we Gooi­land. De zen­der­schaal die op oude ra­dio's stond keert in strak­ke zwar­te lij­nen over­al te­rug. In de hoofd­bor­den bo­ven de bed­den, sub­tiel in het logo op on­der meer de wa­ter­ka­raf­fen en de kop­jes. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 29-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

10°Cdi
11°Cwo
12,5°Cdo
12°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]