Signatuur: Duiker op Gooiland

29 okt.- ’Grand Hotel Gooiland’. Op de gevel prijken weer de originele strakke en luchtige letters uit 1936. Ontworpen door architect Jan Duiker bij de bouw van het complex in Hilversum. Tijdens de verbouwing stuitte directeur Philip Lamers in de kelder op de karakteristieke letters. Onder het stof maar intact. Ze inspireerden tot de vorming van een compleet alfabet in eigen lettertype: Unusual Gooiland. De basis van de hele huisstijl.

Signatuur  Duiker op Gooiland

Ge­wa­pend met een zak­lamp duikt di­rec­teur Phi­lip La­mers be­gin dit jaar de don­ke­re kroch­ten van Gooi­land in.
Het ver­haal doet de ron­de dat er­gens in de kel­ders de ori­gi­ne­le mes­sing ge­vel­let­ters uit de be­gin­ja­ren van het Grand Ho­tel moe­ten lig­gen. Maar waar? Ter­wijl het hele ho­tel op zijn kop staat door de ri­gou­reu­ze ver­bou­wing gaat La­mers met hulp van Pau­lus Em­den Hui­te­ma van Iden­ti­ty Mat­ching Aca­de­my (IMA) zoe­ken. Em­den Hui­te­ma heeft voor het in het slop ge­raak­te ho­tel een nieu­we iden­ti­teit en uit­stra­ling be­dacht die Gooi­land de al­lu­re van wel­eer te­rug moet ge­ven.

Het ge­rucht dat de ori­gi­ne­le let­ters nog er­gens moe­ten lig­gen, trig­gert hem met­een. Dat zou een prach­ti­ge ba­sis voor een huis­stijl zijn. Weg met de dik­ke goud­kleu­ri­ge sur­ro­gaat­let­ters en ster­ren die al tien­tal­len ja­ren de ge­vel (ont)sie­ren, en te­rug naar de tijd dat Gooi­land the pla­ce to be was in het Gooi. De naam stond in sier­lijk ran­ke zwar­te let­ters op het com­plex. Een let­ter­ty­pe spe­ci­aal voor Gooi­land be­dacht door ar­chi­tect Jan Dui­ker.

Schat­zoe­ken

„Op oude fo­to's uit het be­gin van de vo­ri­ge eeuw zie je dat de ech­te Gooi­land­let­ter heel an­ders is, dan de dik­ke let­ters in­ge­slo­ten door vier ster­ren die op de ge­vel za­ten", ver­telt Em­den Hui­te­ma. "Na­dat Phi­lip de let­ters van het woord Gooi­land vond ben ik mee gaan zoe­ken. Het voel­de echt als schat­zoe­ken. Het was span­nend, over­al zijn nis­sen en ko­ven. Ik scheen met mijn zoek­licht in een smal­le ruim­te bo­ven mijn hoofd. Bin­go. Weer een paar let­ters. On­der het stof, lood­zwaar. Maar in goe­de con­di­tie, wow wat gaaf. Ver­der­op von­den we er weer een paar. Zo had­den we vrij snel de com­ple­te naam Grand Ho­tel Gooi­land te­rug.” De let­ters zijn op­ge­knapt en han­gen weer fier op de ge­vel.

Blauw­druk

Toen Pau­lus Em­den Hui­te­ma in het Ne­der­lands Ar­chi­tec­tuur­in­sti­tuut in Rot­ter­dam ook nog de blauw­druk vond waar­op Jan Dui­ker de let­ter op schaal uit­ge­te­kend had, kon hij zijn ge­luk niet op. „Nu had­den we iets om mee ver­der te gaan. En kon­den we alle ont­bre­ken­de let­ters van het al­fa­bet en de cij­fers en lees­te­kens er­bij ont­wik­ke­len. Een in­ge­wik­kel­de puz­zel was dat. Want hoe zou bij­voor­beeld de let­ter B er­uit heb­ben ge­zien? We kwa­men er in ie­der ge­val ach­ter dat het geen be­staand schreef­loos let­ter­ty­pe uit die tijd was. Het was dus echt door Dui­ker be­dacht. En ook ex­clu­sief voor Gooi­land ge­bruikt. We kwa­men het niet te­gen op an­de­re ge­bou­wen van hem.”

Als wis­kun­di­gen en de­tec­ti­ves zijn Pau­lus en zijn zoon Ju­li­us, die vorm­ge­ver is, we­ken­lang gaan zoe­ken, me­ten en re­ke­nen met de ron­din­gen, de streep­jes, de snij­pun­ten en de af­stan­den in en tus­sen de let­ters. „We heb­ben ze uit­ge­breid be­ke­ken, be­snuf­feld en be­voeld. Let­ter voor let­ter gin­gen we aan de slag. Het gaat om een met de hand ge­te­kend let­ter­ty­pe uit de ja­ren der­tig van de vo­ri­ge eeuw en wij moesten dat ver­ta­len naar een al­fa­bet voor de com­pu­ter. Toen we de code een­maal ge­kraakt had­den heeft Ju­li­us de Gooi­land­let­ters door­ont­wik­keld tot een com­pleet al­fa­bet en cij­fer­reeks.”

Er zijn vier va­ri­an­ten ge­maakt: thin, re­gu­lar, bold en out­line. En er moest een naam ko­men: Unu­su­al Gooi­land.

Een ei­gen let­ter­ont­werp was be­lang­rijk voor ar­chi­tec­ten be­gin vo­ri­ge eeuw. Jan Dui­ker zet­te met het zelf ont­wor­pen let­ter­ty­pe ei­gen­lijk zijn hand­te­ke­ning op de ge­vel van het com­plex. Maar ook in het ge­bouw liet hij sub­tiel zijn hand­te­ke­ning ach­ter. In de te­gel­voer van de lob­by bij­voor­beeld.

Ruit­jes­pa­pier

De wit­te vier­kan­te te­gel­tjes in­ge­slo­ten door een ko­pe­ren lijn zijn een exac­te ko­pie van het ruit­jes­pa­pier waar­op Jan Dui­ker Gooi­land te­ken­de. "Prach­ti­ge de­tails zijn dat”, zegt Pau­lus. „Het sluit al­le­maal aan bij de huis­stijl die we ont­wik­keld heb­ben. Van de naam op de ge­vel tot het brief­pa­pier en de ka­mer­num­mers.”

Ook de hand van tijd­ge­noot schil­der Piet Mondri­aan is zicht­baar in de nieu­we huis­stijl van Gooi­land. Zijn werk 'Com­po­si­tie met twee lij­nen', ver­kocht de ge­meen­te Hil­ver­sum in 1987 voor een paar mil­joen gul­den om de nood­za­ke­lij­ke op­knap­beurt van com­plex Gooi­land te kun­nen be­ta­len.

Het schil­de­rij be­staat uit een wit­te ruit met een ho­ri­zon­ta­le en ver­ti­ca­le dun­ne zwar­te lijn. Het wit en de zwar­te lij­nen zijn ver­werkt op veel plek­ken in het ho­tel. In het meu­bi­lair op de ka­mers, in de man/­vrouw sym­bo­len op de wc-deu­ren, in de te­ke­nin­gen op de bad­ka­mer­wan­den en in het nieu­we logo van Ho­tel Gooi­land. „De zwar­te lij­nen zijn sterk in hun een­voud. Per­fect om een her­ken­ba­re stijl neer te zet­ten.”

Ze com­bi­ne­ren moei­te­loos met ra­dio en the­a­ter, twee be­lang­rij­ke ele­men­ten in het nieu­we Gooi­land. De zen­der­schaal die op oude ra­dio's stond keert in strak­ke zwar­te lij­nen over­al te­rug. In de hoofd­bor­den bo­ven de bed­den, sub­tiel in het logo op on­der meer de wa­ter­ka­raf­fen en de kop­jes. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 29-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Cdo
25°Cvr
27°Cza
28°Czo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (23)

12 juli.-  De langspeelplatencollectie van mijn vader bevatte naast conferences van Toon Hermans en diverse concerten van dekoninklijke zangvereniging ‘de Maastreechter Staar’ ook het singletje ‘Een pikketanussie gaat er altijd in’, een onvervalste meezinger van Johnny Jordaan.   Ik hou me bij één drankjeEen glaasje recht op en neerWant het liefste word  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]