Ruim twee ton voor aanpak verwarden in het Gooi

6 sept.- De regio Gooi en Vechtstreek krijgt de komende twee jaar 234.000 euro rijkssubsidie voor de aanpak van verwarde personen. Dat meldt Hilversumse zorgwethouder Eric van der Want maandag.

„De incidenten van de afgelopen periode laten zien dat extra aandacht voor de problematiek rondom personen met verward gedrag zeer noodzakelijk is”, stelt Van der Want.

Hij doelt op het door de politie neerschieten van een inwoner van Loosdrecht en de gijzeling van een omroepmedewerkster. De Loosdrechter kampte met psychische problemen en bedreigde agenten met de dood. De gijzelnemer op het Mediapark wilde zendtijd voor zijn waanideeën.

 

De regio had steun gevraagd in het kader van het actieprogramma ’lokale initiatieven mensen met verward gedrag’.

Hiervoor is door Van der Want namens de gemeenten in de regio een samenwerkingsovereenkomst gesloten met GGZ Centraal, Jellinek, Kwintes, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, De Waag, Regionale Ambulancevoorziening, familie- en naastenvereniging Ypsilon en de politie.

Doel is te voorkomen dat verwarde mensen tussen wal en schip belanden. Met het extra geld kunnen zaken als beter crisisvervoer en trainingen van ’aandachtsfunctionarissen’ van zorgmissers en -mijders, boa’s en overlastmedewerkers van woningcorporaties worden betaald. Verder worden ervaringsdeskundigen aangenomen voor betere preventieve en herstelactiviteiten. Bron: Gooi en EemlanderOptimalisering aanpak verwarde personen’6 sept.- De bij­na 250.000 euro die de re­gio krijgt voor de aan­pak van per­so­nen met ver­ward ge­drag is zeer wel­kom. Burg­mees­ter Han ter Heeg­de van de ge­meen­te Gooi­se Me­ren pleit voor ’een op­ti­ma­li­se­ring van de ke­ten­aan­pak'.
Hoe­wel gro­te in­ci­den­ten als on­langs in Loos­d­recht - waar een man werd neer­ge­scho­ten - en op het Me­dia­park - waar een man zend­tijd eis­te voor zijn waan­ideeën - Gooi­se Me­ren voor­als­nog be­spaard zijn ge­ble­ven, merkt Ter Heeg­de dat het aan­tal mel­din­gen van over­last ook in de fu­sie­ge­meen­te sterk toe­neemt. ,,Deze zo­mer zijn er veel mel­din­gen ge­weest.’’ Be­lang­rijk­ste oor­zaak is vol­gens hem de 'bui­ten­mu­ra­le' ver­zor­ging die ver­war­de per­so­nen te­gen­woor­dig krij­gen.Blij­kens de wet­hou­ders­brief van de ge­meen­te Hil­ver­sum waar­in de ex­tra rijks­bij­dra­ge be­kend wordt ge­maakt wordt daar nu re­gi­o­naal op in­ge­spron­gen. ’Met deze sub­si­die wordt een im­puls ge­ge­ven aan de slui­ten­de aan­pak voor per­so­nen met ver­ward ge­drag', schrijft de ge­meen­te Hil­ver­sum. In het pro­ject wordt sa­men­ge­werkt door de GGZ, Jel­li­nek, Kwin­tes, Zil­ve­ren Kruis De Waag, de Re­gi­o­na­le Am­bu­lan­ce­voor­zie­ning, Yp­si­lon en de po­li­tie. Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 6-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

21,5°Cza
20°Czo
16°Cma
14°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]