Ruim twee ton voor aanpak verwarden in het Gooi

6 sept.- De regio Gooi en Vechtstreek krijgt de komende twee jaar 234.000 euro rijkssubsidie voor de aanpak van verwarde personen. Dat meldt Hilversumse zorgwethouder Eric van der Want maandag.

„De incidenten van de afgelopen periode laten zien dat extra aandacht voor de problematiek rondom personen met verward gedrag zeer noodzakelijk is”, stelt Van der Want.

Hij doelt op het door de politie neerschieten van een inwoner van Loosdrecht en de gijzeling van een omroepmedewerkster. De Loosdrechter kampte met psychische problemen en bedreigde agenten met de dood. De gijzelnemer op het Mediapark wilde zendtijd voor zijn waanideeën.

 

De regio had steun gevraagd in het kader van het actieprogramma ’lokale initiatieven mensen met verward gedrag’.

Hiervoor is door Van der Want namens de gemeenten in de regio een samenwerkingsovereenkomst gesloten met GGZ Centraal, Jellinek, Kwintes, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, De Waag, Regionale Ambulancevoorziening, familie- en naastenvereniging Ypsilon en de politie.

Doel is te voorkomen dat verwarde mensen tussen wal en schip belanden. Met het extra geld kunnen zaken als beter crisisvervoer en trainingen van ’aandachtsfunctionarissen’ van zorgmissers en -mijders, boa’s en overlastmedewerkers van woningcorporaties worden betaald. Verder worden ervaringsdeskundigen aangenomen voor betere preventieve en herstelactiviteiten. Bron: Gooi en EemlanderOptimalisering aanpak verwarde personen’6 sept.- De bij­na 250.000 euro die de re­gio krijgt voor de aan­pak van per­so­nen met ver­ward ge­drag is zeer wel­kom. Burg­mees­ter Han ter Heeg­de van de ge­meen­te Gooi­se Me­ren pleit voor ’een op­ti­ma­li­se­ring van de ke­ten­aan­pak'.
Hoe­wel gro­te in­ci­den­ten als on­langs in Loos­d­recht - waar een man werd neer­ge­scho­ten - en op het Me­dia­park - waar een man zend­tijd eis­te voor zijn waan­ideeën - Gooi­se Me­ren voor­als­nog be­spaard zijn ge­ble­ven, merkt Ter Heeg­de dat het aan­tal mel­din­gen van over­last ook in de fu­sie­ge­meen­te sterk toe­neemt. ,,Deze zo­mer zijn er veel mel­din­gen ge­weest.’’ Be­lang­rijk­ste oor­zaak is vol­gens hem de 'bui­ten­mu­ra­le' ver­zor­ging die ver­war­de per­so­nen te­gen­woor­dig krij­gen.Blij­kens de wet­hou­ders­brief van de ge­meen­te Hil­ver­sum waar­in de ex­tra rijks­bij­dra­ge be­kend wordt ge­maakt wordt daar nu re­gi­o­naal op in­ge­spron­gen. ’Met deze sub­si­die wordt een im­puls ge­ge­ven aan de slui­ten­de aan­pak voor per­so­nen met ver­ward ge­drag', schrijft de ge­meen­te Hil­ver­sum. In het pro­ject wordt sa­men­ge­werkt door de GGZ, Jel­li­nek, Kwin­tes, Zil­ve­ren Kruis De Waag, de Re­gi­o­na­le Am­bu­lan­ce­voor­zie­ning, Yp­si­lon en de po­li­tie. Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 6-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

29,5°Cma
30°Cdi
28,5°Cwo
22°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]