Referendum-aanvraag hot issue Weesp

29 okt.- In Weesp is de be­stuur­lij­ke toe­komst van de stad het ge­sprek van de dag ge­wor­den. Voor­al het re­fe­ren­dum­ver­zoek van het Co­mité Zelf­stan­dig Weesp (CZW) heeft veel los­ge­maakt. Op so­ci­a­le me­dia zoemt het van de op­mer­kin­gen, vra­gen over on­dui­de­lijk­he­den en dis­cus­sies over de keu­ze tus­sen Gooi­se Me­ren en Am­ster­dam.
Om­dat de aan­vraag voor een re­fe­ren­dum een nieu­we er­va­ring is voor be­stuur en in­wo­ners van de Vecht­stad is er zo nu en dan spra­ke van eni­ge ver­war­ring.

Zo­als be­kend moet het CZW 500 hand­te­ke­nin­gen van Weespers ver­za­me­len om een re­fe­ren­dum te kun­nen aan­vra­gen. De steun­be­tui­ging heeft wel een re­de­lijk of­fi­ci­eel tin­tje, want Weespers die te­ke­nen moe­ten ook hun pas­poort- of id-kaart­num­mer ge­ven. De ge­meen­te moet de ge­ge­vens na­me­lijk kun­nen con­tro­le­ren. In een groep op Fa­ce­book ont­stond don­der­dag een fel­le dis­cus­sie over het ge­meen­te­wa­pen op de on­der­steu­nings­for­mu­lie­ren. En over de mo­ge­lij­ke 'i­den­teits­roof, c.q. -frau­de' die ge­pleegd kan wor­den als men­sen het num­mer van hun iden­ti­teits­be­wijs in­vul­len op het for­mu­lier.

Raadsle­den die zich in de Fa­ce­book-dis­cus­sie meng­den, vroe­gen de grif­fie van Weesp om raad en al snel was er een of­fi­ciële re­ac­tie van bur­ge­mees­ter Bas Jan van Bo­cho­ve, op de web­si­te weesp.nl, op Twit­ter en Fa­ce­book. Daar­in ver­klaart hij dat de ge­meen­te niet de aan­vra­gen­de par­tij is van het re­fe­ren­dum. „Wij ont­van­gen klach­ten over het for­mu­lier voor de on­der­steu­nings­ver­kla­ring. De ge­meen­te ver­strekt de on­der­steu­ners­ver­kla­rin­gen. Het logo van de ge­meen­te staat hier dus op.” De bur­ge­mees­ter zegt ook dat er op het for­mu­lier per­soon­lij­ke ge­ge­vens moe­ten wor­den ver­strekt, zo­als het pas­poort- of id-be­wijs­num­mer. „Let op, dit be­treft niet uw BSN-num­mer. Dit num­mer moet u niet ge­ven! Wat ge­vraagd wordt, is het num­mer van uw pas­poort of iden­ti­teits­be­wijs.”

De ge­meen­te heeft het CZW uit pri­va­cy-over­we­gin­gen los­se for­mu­lie­ren mee­ge­ge­ven, 'zo­dat men van el­kaar geen ge­ge­vens kan in­zien. Er is met het co­mité af­ge­spro­ken, dat zij de for­mu­lie­ren die reeds zijn in­ge­vuld bij de ge­meen­te af­ge­ven. Wij be­wa­ren ze in een kluis. Na het be­sluit op 9 no­vem­ber over het al dan niet ont­van­ke­lijk ver­kla­ren van de re­fe­ren­du­m­aan­vraag wor­den de for­mu­lie­ren door de ge­meen­te ver­nie­tigd', al­dus de bur­ge­mees­ter.

Via het Klant Con­tact Cen­trum (KCC) van de ge­meen­te ko­men ook vra­gen en klach­ten bin­nen over de gang van za­ken rond­om het re­fe­ren­dum­ver­zoek. "Bel­lers ge­ven aan dat ze zich on­ple­zie­rig be­je­gend voe­len door le­den van het co­mité. Men vindt het late tijd­stip waar­op het co­mité aan de deur komt on­ple­zie­rig en som­mi­gen voe­len zich on­der druk ge­zet.” Klach­ten over de wij­ze waar­op de on­der­steu­nings­ver­kla­rin­gen wor­den op­ge­haald, dient u zich te wen­den tot het CZW, e-mail: of via Fa­ce­book. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 29-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cma
4,5°Cdi
6,5°Cwo
7°Cdo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]