Onderzoek in Eemnes naar verbetering communicatie met bejaarde digibet

1 mrt.-Op ver­zoek van CDA Eem­nes, ge­steund door bij­na de hele ge­meen­te­raad, wordt on­der­zocht of plaat­sing van in­for­ma­tie-beeld­scher­men mo­ge­lijk is op cen­tra­le plaat­sen zo­als de Min­ne­hof, ou­de­ren­cen­tra en de hal van het ge­meen­te­huis. Het CDA sig­na­leert bij ou­de­re Eem­nes­sers zon­der com­pu­ter be­hoef­te aan meer ac­tu­e­le in­for­ma­tie over hun leef­om­ge­ving.
„Dat kun­nen ge­meen­te­lij­ke re­ge­lin­gen zijn maar ook vra­gen over ont­span­ning of ac­ti­vi­tei­ten", al­dus raads­lid Reg­gie van Ber­kel tij­dens de ge­meen­te­raad maan­dag­avond. De an­de­re frac­ties wa­ren niet echt laai­end en­thou­si­ast. DorpsBe­lang her­in­ner­de er­aan dat er juist be­hoor­lijk is be­zui­nigd op de com­mu­ni­ca­tie voor alle Eem­nes­sers. Bas Pouw (DorpsBe­lang): "De­ze scher­men gaan be­hoor­lijk wat geld kos­ten, een fors bud­get al­leen voor ou­de­ren op be­paal­de plek­ken.”

Prik­bord

De PvdA stem­de als eni­ge te­gen het on­der­zoek. „Het fe­no­meen beeld­krant is on­ge­veer 25 jaar oud. Toen was het hip. Je zag het in veel ge­meen­te­hui­zen. Uit er­va­ring weet ik dat het best veel werk is om zo­iets bij te hou­den", waar­schuw­de Wilma de Boer. „Het is in mijn be­le­ving een heel ou­der­wets me­di­um. In­ves­teer in een re­ge­ling om ou­de­ren met com­pu­ters of mo­bie­le te­le­foon om te le­ren om­gaan.” Frans Ha­gens (CDA): „Er werd ge­vraagd om een prik­bord, dat is wel erg ou­der­wets.”

Wet­hou­der Niels Rood gaf nog mee dat er bij bus­hal­tes di­gi­ta­le re­cla­me­bor­den ko­men die voor een deel ook zijn in te vul­len met ge­meen­te­lij­ke in­for­ma­tie. Daar voeg­de hij gis­te­ren des­ge­vraagd aan toe dat het om mi­ni­maal twee en wel­licht zelfs vier scher­men gaat. ,,Van de ruim­te is 23% is voor ge­meen­te, de rest is re­cla­me. Waar­schijn­lijk bij de Braad­kamp en Ver­leg­de Laar­der­weg. Twee an­de­re lo­ca­ties zijn Zui­der­sin­gel en Wak­ke­ren­dijk bij Baarn. Twee of vier met di­gi­taal bord, af­han­ke­lijk van en­thou­si­as­me bij ad­ver­teer­ders. Plat­te­grond komt op de ach­ter­zij­de. Deze bor­den wach­ten op le­ver­tijd, met de abri's wordt toe­val­lig nu be­gon­nen in­clu­sief (par­keer)niet­jes voor fiet­sers.’’ Bron: Gooi en eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 1-3-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Rondje BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar)

19 aug.- Een van de leuke dingen van het Raadslidmaatschap is het meelopen in ’t veld. Ik was in de gelukkige omstan-digheid om een rondje Laren te mogen maken met onze ‘Larense’ BOA. Een heel sympathieke, maar vooral gedul- dige handhaver van de openbare orde.  In ons (ik w  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cdi
18°Cwo
16°Cdo
18°Cvr

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]