Niet kijken naar opbrengst afzonderlijke gebiedsdelen. Onduidelijkheid over kosten/baten Crailo

2 sept.- Het was op Crailo nooit de be­doe­ling van de pro­vin­cie Noord-Hol­land om al­leen het ge­bieds­deel van Gooi­se Me­ren te ont­wik­ke­len. Dat schrijft het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van de ge­meen­te in ant­woord op vra­gen van raads­lid Hugo Bel­laart van de VVD.
Aan­lei­ding voor de vra­gen van Bel­laart is het feit dat de ge­meen­te Gooi­se Me­ren sa­men met Hil­ver­sum en La­ren voor­ne­mens is Crailo van de pro­vin­cie te ko­pen en ge­za­men­lijk te gaan ont­wik­ke­len. Hier­bij ko­men de plan­nen die er al la­gen voor de ont­wik­ke­ling van on­der meer de Palm­ka­zer­ne op los­se schroe­ven te staan. Bel­laart wil met zijn vra­gen dui­de­lijk­heid krij­gen of een ge­za­men­lij­ke ont­wik­ke­ling wel zo gun­stig is voor Gooi­se Me­ren.

Uit de be­ant­woor­ding van de vra­gen blijkt dat er nog he­le­maal geen ex­ploi­ta­tie­be­re­ke­nin­gen ge­maakt zou­den zijn. Bo­ven­dien is het vol­gens het col­le­ge niet mo­ge­lijk om een ver­ge­lij­king te ma­ken van de op­brengst van Crailo, om­dat er in het ge­val van ont­wik­ke­ling door de pro­vin­cie he­le­maal geen kos­ten en op­breng­sten voor Gooi­se Me­ren zou­den zijn. De ge­meen­te zou 'slechts het be­heer van het open­baar ge­bied bij af­ron­ding van de ont­wik­ke­ling over­ne­men'.

Bo­ven­dien ko­men de vra­gen te vroeg. De drie ge­meen­ten wer­ken mo­men­teel nog aan een am­bi­tie­do­cu­ment, een ont­wik­ke­lings­stra­te­gie en een be­stuurs­over­een­komst. Bo­ven­dien wor­den er voor­be­rei­din­gen ge­trof­fen voor een ont­werp­be­stem­mings­plan. 'Ver­wach­tin­gen aan­gaan­de uit­ein­de­lij­ke ver­ka­ve­ling (en bij­be­ho­ren­de kos­ten en op­breng­sten) van af­zon­der­lij­ke ge­bieds­de­len zijn der­hal­ve niet af te ge­ven'. Eer­der werd ge­steld dat de ver­de­ling van kos­ten en op­breng­sten 55 pro­cent Hil­ver­sum, 35 pro­cent Gooi­se Me­ren en 10 pro­cent La­ren zou zijn.

Het col­le­ge van Gooi­se Me­ren be­na­drukt in haar be­ant­woor­ding ver­der het be­lang van de 'ge­za­men­lij­ke ont­wik­ke­ling, van­uit een in­te­gra­le vi­sie op heel Crailo', in plaats van het per ge­meen­te be­kij­ken van kos­ten en ba­ten. Bo­ven­dien bie­den de con­cep­ten die er lig­gen van­uit de ge­meen­ten voor­de­len ten op­zich­te van die van de pro­vin­cie op het ge­bied van par­ke­ren en duur­zaam­heid. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

13°Cza
12°Czo
14,5°Cma
15°Cdi

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]