Niet kijken naar opbrengst afzonderlijke gebiedsdelen. Onduidelijkheid over kosten/baten Crailo

2 sept.- Het was op Crailo nooit de be­doe­ling van de pro­vin­cie Noord-Hol­land om al­leen het ge­bieds­deel van Gooi­se Me­ren te ont­wik­ke­len. Dat schrijft het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van de ge­meen­te in ant­woord op vra­gen van raads­lid Hugo Bel­laart van de VVD.
Aan­lei­ding voor de vra­gen van Bel­laart is het feit dat de ge­meen­te Gooi­se Me­ren sa­men met Hil­ver­sum en La­ren voor­ne­mens is Crailo van de pro­vin­cie te ko­pen en ge­za­men­lijk te gaan ont­wik­ke­len. Hier­bij ko­men de plan­nen die er al la­gen voor de ont­wik­ke­ling van on­der meer de Palm­ka­zer­ne op los­se schroe­ven te staan. Bel­laart wil met zijn vra­gen dui­de­lijk­heid krij­gen of een ge­za­men­lij­ke ont­wik­ke­ling wel zo gun­stig is voor Gooi­se Me­ren.

Uit de be­ant­woor­ding van de vra­gen blijkt dat er nog he­le­maal geen ex­ploi­ta­tie­be­re­ke­nin­gen ge­maakt zou­den zijn. Bo­ven­dien is het vol­gens het col­le­ge niet mo­ge­lijk om een ver­ge­lij­king te ma­ken van de op­brengst van Crailo, om­dat er in het ge­val van ont­wik­ke­ling door de pro­vin­cie he­le­maal geen kos­ten en op­breng­sten voor Gooi­se Me­ren zou­den zijn. De ge­meen­te zou 'slechts het be­heer van het open­baar ge­bied bij af­ron­ding van de ont­wik­ke­ling over­ne­men'.

Bo­ven­dien ko­men de vra­gen te vroeg. De drie ge­meen­ten wer­ken mo­men­teel nog aan een am­bi­tie­do­cu­ment, een ont­wik­ke­lings­stra­te­gie en een be­stuurs­over­een­komst. Bo­ven­dien wor­den er voor­be­rei­din­gen ge­trof­fen voor een ont­werp­be­stem­mings­plan. 'Ver­wach­tin­gen aan­gaan­de uit­ein­de­lij­ke ver­ka­ve­ling (en bij­be­ho­ren­de kos­ten en op­breng­sten) van af­zon­der­lij­ke ge­bieds­de­len zijn der­hal­ve niet af te ge­ven'. Eer­der werd ge­steld dat de ver­de­ling van kos­ten en op­breng­sten 55 pro­cent Hil­ver­sum, 35 pro­cent Gooi­se Me­ren en 10 pro­cent La­ren zou zijn.

Het col­le­ge van Gooi­se Me­ren be­na­drukt in haar be­ant­woor­ding ver­der het be­lang van de 'ge­za­men­lij­ke ont­wik­ke­ling, van­uit een in­te­gra­le vi­sie op heel Crailo', in plaats van het per ge­meen­te be­kij­ken van kos­ten en ba­ten. Bo­ven­dien bie­den de con­cep­ten die er lig­gen van­uit de ge­meen­ten voor­de­len ten op­zich­te van die van de pro­vin­cie op het ge­bied van par­ke­ren en duur­zaam­heid. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Cma
14,5°Cdi
12°Cwo
10°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]