Niet kijken naar opbrengst afzonderlijke gebiedsdelen. Onduidelijkheid over kosten/baten Crailo

2 sept.- Het was op Crailo nooit de be­doe­ling van de pro­vin­cie Noord-Hol­land om al­leen het ge­bieds­deel van Gooi­se Me­ren te ont­wik­ke­len. Dat schrijft het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van de ge­meen­te in ant­woord op vra­gen van raads­lid Hugo Bel­laart van de VVD.
Aan­lei­ding voor de vra­gen van Bel­laart is het feit dat de ge­meen­te Gooi­se Me­ren sa­men met Hil­ver­sum en La­ren voor­ne­mens is Crailo van de pro­vin­cie te ko­pen en ge­za­men­lijk te gaan ont­wik­ke­len. Hier­bij ko­men de plan­nen die er al la­gen voor de ont­wik­ke­ling van on­der meer de Palm­ka­zer­ne op los­se schroe­ven te staan. Bel­laart wil met zijn vra­gen dui­de­lijk­heid krij­gen of een ge­za­men­lij­ke ont­wik­ke­ling wel zo gun­stig is voor Gooi­se Me­ren.

Uit de be­ant­woor­ding van de vra­gen blijkt dat er nog he­le­maal geen ex­ploi­ta­tie­be­re­ke­nin­gen ge­maakt zou­den zijn. Bo­ven­dien is het vol­gens het col­le­ge niet mo­ge­lijk om een ver­ge­lij­king te ma­ken van de op­brengst van Crailo, om­dat er in het ge­val van ont­wik­ke­ling door de pro­vin­cie he­le­maal geen kos­ten en op­breng­sten voor Gooi­se Me­ren zou­den zijn. De ge­meen­te zou 'slechts het be­heer van het open­baar ge­bied bij af­ron­ding van de ont­wik­ke­ling over­ne­men'.

Bo­ven­dien ko­men de vra­gen te vroeg. De drie ge­meen­ten wer­ken mo­men­teel nog aan een am­bi­tie­do­cu­ment, een ont­wik­ke­lings­stra­te­gie en een be­stuurs­over­een­komst. Bo­ven­dien wor­den er voor­be­rei­din­gen ge­trof­fen voor een ont­werp­be­stem­mings­plan. 'Ver­wach­tin­gen aan­gaan­de uit­ein­de­lij­ke ver­ka­ve­ling (en bij­be­ho­ren­de kos­ten en op­breng­sten) van af­zon­der­lij­ke ge­bieds­de­len zijn der­hal­ve niet af te ge­ven'. Eer­der werd ge­steld dat de ver­de­ling van kos­ten en op­breng­sten 55 pro­cent Hil­ver­sum, 35 pro­cent Gooi­se Me­ren en 10 pro­cent La­ren zou zijn.

Het col­le­ge van Gooi­se Me­ren be­na­drukt in haar be­ant­woor­ding ver­der het be­lang van de 'ge­za­men­lij­ke ont­wik­ke­ling, van­uit een in­te­gra­le vi­sie op heel Crailo', in plaats van het per ge­meen­te be­kij­ken van kos­ten en ba­ten. Bo­ven­dien bie­den de con­cep­ten die er lig­gen van­uit de ge­meen­ten voor­de­len ten op­zich­te van die van de pro­vin­cie op het ge­bied van par­ke­ren en duur­zaam­heid. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
5°Cvr
4°Cza
4°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]