Monsterzege lokalen voorspeld

21 mrt.- Vol­gens lan­de­lij­ke pei­lin­gen ste­ve­nen de lo­ka­le par­tij­en af op een mon­ster­ze­ge, dat schrijft de Gooi en Eemlander.Vier jaar ge­le­den kwa­men zij, ook in deze re­gio, al als groot­ste stem­men­trek­ker uit de bus. Dat be­taal­de zich ech­ter vaak niet uit bij de col­le­ge­vor­ming.
De op­mars is klip en klaar. In 2006 stem­de nog 22 pro­cent van Ne­der­lan­ders op een lo­ka­le par­tij. Vier jaar ge­le­den steeg dat dank­zij 1.858.034 kie­zers naar een klei­ne 28 pro­cent. Opi­nie­pei­lers voor­spel­len dat dit meer­der­heids­aan­deel van­daag ver­der groeit en uit­komt bo­ven de der­tig pro­cent. Steeds min­der kie­zers stem­men im­mers ’op de au­to­ma­ti­sche pi­loot'; de par­tij­trouw neemt af. En lo­ka­lo's ko­men door­gaans met tast­ba­re wen­sen en be­lof­ten.

Als de lo­ka­le par­tij­en nu op­nieuw groei­en wil dat nog niet zeg­gen dat ze ook een gro­te­re vin­ger in de lo­ka­le be­stuurs­pap krij­gen. Meer raads­ze­tels bie­den geen ga­ran­tie voor de toe­komst, de pe­ri­o­de van de col­le­ge­vor­ming.

In 2014 de­den her en der in het Gooi, de Vecht­streek en Eem­land lo­ka­le par­tij­en goe­de za­ken. Het to­ta­le aan­tal raads­ze­tels nam flink toe, van 75 naar 85. Na­dat het stof rond de col­le­ge­vor­ming was neer­ge­daald, bleek dat lo­ka­lo's in de re­gio maar acht wet­hou­ders­pos­ten be­zet­ten. Even­veel als na de vo­ri­ge raads­ver­kie­zin­gen.

Zwar­te piet

Deze krant con­clu­deer­de dat de lo­ka­le par­tij­en - in te­gen­stel­ling tot bij­voor­beeld het CDA - het bij de col­le­ge­on­der­han­de­lin­gen slecht had­den ge­daan. Of moest de zwar­te piet wor­den neer­ge­legd bij de an­de­re, lan­de­lij­ke par­tij­en die hun plaat­se­lij­ke col­le­ga's had­den bui­ten­ge­slo­ten?

Ge­woon­ten en ge­tal­len spe­len een rol. Gro­te­re lan­de­lij­ke par­tij­en wer­ken - ook lo­kaal - door­gaans al veel lan­ger sa­men. Ze ken­nen el­kaar en zijn ge­neigd op oude al­li­an­ties voort te bor­du­ren. Dat kan vol­ge­hou­den wor­den zo­lang lo­ka­le par­tij­en geen ab­so­lu­te meer­der­heid heb­ben. En zo­lang zij on­der­ling niet op een lijn zit­ten, wat nog steeds eer­der re­gel dan uit­zon­de­ring is. Hoe vaak komt het niet voor dat lo­ka­le par­tij­en el­kaar als di­rec­te con­cur­rent zien en el­kaar de tent uit vech­ten?

Neem Hil­ver­sum, waar ooit de op­mars van de Leef­ba­ren be­gon. De par­tij van Jan Na­gel maak­te in 1998 een enor­me klap­per door 14 van de 37 raads­ze­tels te ver­o­ve­ren. Maar bij de vol­gen­de ver­kie­zin­gen be­gon de neer­waart­se spi­raal al te draai­en. Mo­men­teel rest nog maar één ma­ger ze­tel­tje. De kans be­staat dan ook dat LH van­daag van de kaart wordt ge­veegd. Maar Leef­baar is al een tijd­je niet meer de eni­ge lo­ka­le par­tij in de me­dia­stad. Hart voor Hil­ver­sum ver­dub­bel­de vier jaar ge­le­den het aan­tal ze­tels (van drie naar zes). Nieuw­ko­mer Hil­ver­sum1 van LH-dis­si­dent Hans Roos haal­de één ze­tel. Ter­wijl LH een van haar nog res­te­ren­de twee ze­tels moest in­le­ve­ren.

De een zijn dood is de an­der zijn brood. Ook bij de lo­ka­lo's. Nieu­we par­tij­en snoe­pen (ook) een deel van de kie­zers van be­staan­de af. Ver­snip­pe­ring knaagt, in com­bi­na­tie met on­der­lin­ge ver­deeld­heid of zelfs ach­ter­docht, aan de macht van de lo­ka­le par­tij­en. Ook na de ver­kie­zin­gen, wan­neer raads­le­den zich af­split­sen en voor ei­gen re­ke­ning ver­der gaan.

Een voor­beeld. Vier jaar ge­le­den moest Dorps­be­lan­gen Wij­de­me­ren - te­gen de trend van de op­mars van de lo­ka­lo's in - vijf van haar ne­gen ze­tels in­le­ve­ren. On­der­weg naar mor­gen is Dorps­be­lan­gen sinds­dien ge­hal­veerd door de ge­boor­te van De Lo­ka­le Par­tij (twee ze­tels). Ook de VVD was het slacht­of­fer van af­split­sing. Twee li­be­ra­len be­gon­nen voor zich­zelf als On­af­han­ke­lijk Li­be­raal (O-Lib), dat daar­mee als een lo­ka­le par­tij be­schouwd kan wor­den.

Gooi­se Me­ren

Ook in Gooi­se Me­ren pro­fi­teer­de de lo­ka­le par­tij van het lan­de­lijk sen­ti­ment. Ter­wijl vier jaar daar­voor 'bier­vilt­jes­par­tij' Bus­sums Bloei nipt één ze­tel­tje wist te be­mach­ti­gen, was er in 2014 een mon­ster­ze­ge voor Hart voor Bus­sum. In een klap kwam de op­vol­ger van Bus­sums Bloei met vijf ze­tels in de raad. Na de ver­plich­te in­for­ma­tie­ron­de met Hart voor Bus­sum werd ech­ter ra­zend­snel een co­a­li­tie ge­vormd van 'Haag­se' par­tij­en. Ook de Gooi­se Ou­de­ren Par­tij (GOP) wist twee ze­tels te be­mach­ti­gen. In Bus­sum, Naar­den en Mui­den wa­ren in 2016 her­in­de­lings­ver­kie­zin­gen. De GOP bleef met twee ze­tels over­eind, maar Hart voor Bus­sum ver­loor drie van de vijf ze­tels. Ons Mui­den Mui­der­berg deed al niet meer mee. Ver­de­re ver­snip­pe­ring en af­split­sing heb­ben er­voor ge­zorgd dat er in Gooi­se Me­ren nu nog twee lo­ka­le par­tij­en mee­doen. Het voor­ma­lig Hart voor Bus­sum, in­mid­dels om­ge­doopt tot Hart voor BNM, en het Goois De­mo­cra­tisch Plat­form, een sa­men­voe­ging van twee af­val­li­gen van de VVD en het res­tant van de GOP. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 21-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cza
18,5°Czo
17°Cma
19°Cdi

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]