Minder belasting dan bedoeld

1 nov.- De ge­meen­te Eem­nes heeft per ver­gis­sing haar in­wo­ners min­der ozb la­ten be­ta­len dan ei­gen­lijk be­doe­ling was. Een in­haal­slag is niet ge­pland, bleek tij­dens de be­gro­tings­raad 2018. Eem­nes heeft het geld sim­pel­weg niet echt no­dig.
"Fr­ap­pant", vond Henk Zun­ne­beld van op­po­si­tie­par­tij VVD. Bur­ge­mees­ter Ro­land van Ben­them die fi­nan­ciën voor zijn re­ke­ning neemt in het Eem­nes­ser col­le­ge leg­de uit dat er in­tern een in­schat­tings­fout is ge­maakt.

„Het was de be­doe­ling van deze co­a­li­tie, in wis­se­len­de sa­men­stel­ling, om de ozb niet te ver­ho­gen. Maar uit cij­fers van het Coe­lo, de or­ga­ni­sa­tie die de lo­ka­le las­ten in de ga­ten houdt, blijkt dat we in 2016 per on­ge­luk de ozb met 4 pro­cent ver­laag­den", schets­te Van Ben­them. „Als we dat voor­af had­den ge­we­ten, had­den we daar een heel vet pers­be­richt over doen uit­gaan.” Het 'ga­t' is blij­vend. „Het voor­stel is dat niet te cor­ri­ge­ren.” Ie­der­een (huis­ei­ge­na­ren/­ver­huur­ders) be­taalt - ge­mid­deld - 4 pro­cent ozb min­der ten op­zich­te van 2015 dan was be­doeld. „Dat is nie­mand op­ge­val­len. Ook geen be­dank­te­le­foon­tjes ge­had. De meer­ja­ren­be­gro­ting is slui­tend, dus dat was aan­lei­ding om te zeg­gen dat als we het geld niet no­dig heb­ben, dan la­ten we het hier maar bij. Het voor­deel is voor onze in­wo­ners. Tot­dat ie­mand zegt dat we dit moe­ten in­lo­pen.” Dat deed ei­gen­lijk al­leen de VVD. D66-frac­tie­voor­zit­ter Mar­tijn Geb­bink pla­gend: „Een uni­cum dat de VVD voor be­las­ting­ver­ho­ging pleit ter­wijl we het niet no­dig heb­ben. Ik hoop dat u hier­voor niet uit de VVD ge­zet wordt , dan heb­ben we (in Eem­nes, red.) geen frac­tie­lid meer over, maar het is apart.”

Henk Zun­ne­beld (VVD): „Je moet de za­ken re­ge­len zo­als ze ge­re­geld moe­ten wor­den. Het is on­juist dat de co­a­li­tie de pro­ble­men naar een vol­gen­de pe­ri­o­de schuift.” Geb­bink (D66): "Maar de ko­men­de 4 jaar heb­ben we ook een slui­ten­de be­gro­ting dat kunt u niet op ons con­to schui­ven.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 1-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

21,5°Cza
20°Czo
16°Cma
14°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]