Minder belasting dan bedoeld

1 nov.- De ge­meen­te Eem­nes heeft per ver­gis­sing haar in­wo­ners min­der ozb la­ten be­ta­len dan ei­gen­lijk be­doe­ling was. Een in­haal­slag is niet ge­pland, bleek tij­dens de be­gro­tings­raad 2018. Eem­nes heeft het geld sim­pel­weg niet echt no­dig.
"Fr­ap­pant", vond Henk Zun­ne­beld van op­po­si­tie­par­tij VVD. Bur­ge­mees­ter Ro­land van Ben­them die fi­nan­ciën voor zijn re­ke­ning neemt in het Eem­nes­ser col­le­ge leg­de uit dat er in­tern een in­schat­tings­fout is ge­maakt.

„Het was de be­doe­ling van deze co­a­li­tie, in wis­se­len­de sa­men­stel­ling, om de ozb niet te ver­ho­gen. Maar uit cij­fers van het Coe­lo, de or­ga­ni­sa­tie die de lo­ka­le las­ten in de ga­ten houdt, blijkt dat we in 2016 per on­ge­luk de ozb met 4 pro­cent ver­laag­den", schets­te Van Ben­them. „Als we dat voor­af had­den ge­we­ten, had­den we daar een heel vet pers­be­richt over doen uit­gaan.” Het 'ga­t' is blij­vend. „Het voor­stel is dat niet te cor­ri­ge­ren.” Ie­der­een (huis­ei­ge­na­ren/­ver­huur­ders) be­taalt - ge­mid­deld - 4 pro­cent ozb min­der ten op­zich­te van 2015 dan was be­doeld. „Dat is nie­mand op­ge­val­len. Ook geen be­dank­te­le­foon­tjes ge­had. De meer­ja­ren­be­gro­ting is slui­tend, dus dat was aan­lei­ding om te zeg­gen dat als we het geld niet no­dig heb­ben, dan la­ten we het hier maar bij. Het voor­deel is voor onze in­wo­ners. Tot­dat ie­mand zegt dat we dit moe­ten in­lo­pen.” Dat deed ei­gen­lijk al­leen de VVD. D66-frac­tie­voor­zit­ter Mar­tijn Geb­bink pla­gend: „Een uni­cum dat de VVD voor be­las­ting­ver­ho­ging pleit ter­wijl we het niet no­dig heb­ben. Ik hoop dat u hier­voor niet uit de VVD ge­zet wordt , dan heb­ben we (in Eem­nes, red.) geen frac­tie­lid meer over, maar het is apart.”

Henk Zun­ne­beld (VVD): „Je moet de za­ken re­ge­len zo­als ze ge­re­geld moe­ten wor­den. Het is on­juist dat de co­a­li­tie de pro­ble­men naar een vol­gen­de pe­ri­o­de schuift.” Geb­bink (D66): "Maar de ko­men­de 4 jaar heb­ben we ook een slui­ten­de be­gro­ting dat kunt u niet op ons con­to schui­ven.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 1-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cza
18,5°Czo
17°Cma
19°Cdi

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]