Meer bezoekers door marketing

30 aug.- De ge­meen­te Hil­ver­sum lan­ceert vol­gen­de week tij­dens Du­dok in con­cert een mar­ke­ting­cam­pag­ne die moet re­sul­te­ren in het aan­trek­ken van meer be­zoe­kers die bo­ven­dien meer be­ste­den.
Daar­bij moet het nieu­we merk Hil­ver­sum­mers trot­ser ma­ken op hun ei­gen woon­plaats. Na maan­den over­leg tus­sen on­der­ne­mers, ge­meen­te en in­wo­ners moet beeld­merk 'H­li­ver­sum' de pij­ler wor­den on­der de mar­ke­ting­cam­pag­ne. Het on­der­deel 'li­ve' in het woord is een knip­oog naar wat vol­gens ont­wik­ke­laars OOQ, SOS en Hol­land Cen­traal de drij­ven­de kracht ach­ter Hil­ver­sum is: me­dia. Hil­ver­sum als ver­ha­len­fa­briek. Dat on­der­deel vormt ech­ter ook de zin ’we live he­re'. Die re­gel moet dui­de­lijk ma­ken dat trot­se Hil­ver­sum­mers de ba­sis vor­men van de me­dia­stad.

Leuk zo’n nieuw merk en de daar­bij ho­ren­de mar­ke­ting­cam­pag­ne, maar wat le­vert het de 'ge­wo­ne Hil­ver­sum­mer' op? „De ci­ty­mar­ke­ting en het merk zor­gen voor een rode draad tus­sen alle on­der­de­len waar Hil­ver­sum zo trots op is. Bo­ven­dien is het uit­ein­de­lijk de be­doe­ling dat er meer be­zoe­kers ko­men en dat die be­zoe­kers meer uit­ge­ven", ver­telt wet­hou­der Wi­mar Jae­ger. Zo is het de be­doe­ling dat be­drij­ven op het Me­dia­park ge­bruik kun­nen ma­ken van de­zelf­de huis­stijl als ho­re­ca in het cen­trum. Die huis­stijl kan bij­voor­beeld te zien zijn op fly­ers, tas­jes en pos­ters. „Als het Hil­verts­hof com­mu­ni­ceert, moet dat ook een ver­ster­king zijn voor Beeld en Ge­luid. Zelfs Zwar­te Pie­ten kun­nen zo­maar de kleu­ren van een test­beeld krij­gen", al­dus Jae­ger. Wat dat con­creet moet be­te­ke­nen voor op­breng­sten en het aan­tal be­zoe­kers is nog niet vast­ge­steld. Vol­gens de wet­hou­der kost de cam­pag­ne 'en­ke­le tien­dui­zen­den eu­ro's'.

De stich­ting Mar­ke­ting Hil­ver­sum moet de cam­pag­ne ver­der voe­ren. Cen­trum­ma­na­ger Kjeld Vosjan zegt dat on­der­ne­mers en­thou­si­ast zijn.  Bron: Gooi en eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 30-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Tijmen Smit zegt: Laren bedankt!

19 mrt.- Vier jaar heb ik met veel plezier het vak van wethouder van ons mooie dorp mogen uitoefenen. De fantastische mensen van Laren, in de gemeenteraad, in het college en in het dorp hebben mij hi  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-2°Cma
-3°Cdi
-0,5°Cwo
1°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]