Meer bezoekers door marketing

30 aug.- De ge­meen­te Hil­ver­sum lan­ceert vol­gen­de week tij­dens Du­dok in con­cert een mar­ke­ting­cam­pag­ne die moet re­sul­te­ren in het aan­trek­ken van meer be­zoe­kers die bo­ven­dien meer be­ste­den.
Daar­bij moet het nieu­we merk Hil­ver­sum­mers trot­ser ma­ken op hun ei­gen woon­plaats. Na maan­den over­leg tus­sen on­der­ne­mers, ge­meen­te en in­wo­ners moet beeld­merk 'H­li­ver­sum' de pij­ler wor­den on­der de mar­ke­ting­cam­pag­ne. Het on­der­deel 'li­ve' in het woord is een knip­oog naar wat vol­gens ont­wik­ke­laars OOQ, SOS en Hol­land Cen­traal de drij­ven­de kracht ach­ter Hil­ver­sum is: me­dia. Hil­ver­sum als ver­ha­len­fa­briek. Dat on­der­deel vormt ech­ter ook de zin ’we live he­re'. Die re­gel moet dui­de­lijk ma­ken dat trot­se Hil­ver­sum­mers de ba­sis vor­men van de me­dia­stad.

Leuk zo’n nieuw merk en de daar­bij ho­ren­de mar­ke­ting­cam­pag­ne, maar wat le­vert het de 'ge­wo­ne Hil­ver­sum­mer' op? „De ci­ty­mar­ke­ting en het merk zor­gen voor een rode draad tus­sen alle on­der­de­len waar Hil­ver­sum zo trots op is. Bo­ven­dien is het uit­ein­de­lijk de be­doe­ling dat er meer be­zoe­kers ko­men en dat die be­zoe­kers meer uit­ge­ven", ver­telt wet­hou­der Wi­mar Jae­ger. Zo is het de be­doe­ling dat be­drij­ven op het Me­dia­park ge­bruik kun­nen ma­ken van de­zelf­de huis­stijl als ho­re­ca in het cen­trum. Die huis­stijl kan bij­voor­beeld te zien zijn op fly­ers, tas­jes en pos­ters. „Als het Hil­verts­hof com­mu­ni­ceert, moet dat ook een ver­ster­king zijn voor Beeld en Ge­luid. Zelfs Zwar­te Pie­ten kun­nen zo­maar de kleu­ren van een test­beeld krij­gen", al­dus Jae­ger. Wat dat con­creet moet be­te­ke­nen voor op­breng­sten en het aan­tal be­zoe­kers is nog niet vast­ge­steld. Vol­gens de wet­hou­der kost de cam­pag­ne 'en­ke­le tien­dui­zen­den eu­ro's'.

De stich­ting Mar­ke­ting Hil­ver­sum moet de cam­pag­ne ver­der voe­ren. Cen­trum­ma­na­ger Kjeld Vosjan zegt dat on­der­ne­mers en­thou­si­ast zijn.  Bron: Gooi en eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 30-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Cma
14,5°Cdi
12°Cwo
10°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]