Mediaweek uitspreiden over Gooi

2 sept.- De Dut­ch Me­dia Week, dat be­te­kent vol­gen­de week flink uit­pak­ken. En dus no­dig­de ver­ant­woor­de­lijk wet­hou­der Wi­mar Jae­ger voor het ge­sprek de Gooi en eemlander  wel op een heel bij­zon­de­re plek uit: bo­ven­in de be­roem­de tv-to­ren van Hil­ver­sum. Deze ver­sie van het eve­ne­ment is nog in Hil­ver­sum, maar vol­gend jaar wil hij ’de re­gio in’ en daar­na moet het zelfs een lan­de­lijk fes­tijn wor­den.
,,Nee, 'gro­ter' is niet het goe­de woor­d", cor­ri­geert de wet­hou­der ge­lijk. ,,Ik zou lie­ver zeg­gen 'bre­der'. De Open Stu­dio­da­gen trok­ken vroe­ger tij­dens een week­end al veel men­sen, maar nu voe­gen we daar in de rest van de week ook de pro­fes­si­o­nals aan toe. Wat ooit be­gon met rond­lei­din­gen door de stu­dio's, om men­sen te la­ten zien hoe bij­voor­beeld ca­me­ra's wer­ken, is nu uit­ge­groeid tot een event rond al­les wat te ma­ken heeft met de di­gi­ta­le en cre­a­tie­ve in­du­strie. Van de stu­dio's gin­gen we naar het Me­dia­park en dit jaar doet de hele stad mee. We bar­sten van de be­drij­ven en be­drijf­jes in deze sec­tor. Voor pro­fes­si­o­nals is er veel te ont­dek­ken.”

Ko­men­de woens­dag­avond gaat de Dut­ch Me­dia Week van start met Du­dok in Con­cert. Ook tij­dens dit gra­tis con­cert - vol is vol - zal de di­gi­ta­le tech­niek wor­den ge­kop­peld aan cre­a­ti­vi­teit. Veel kleur en pracht en praal op de gro­te muur van het raad­huis, on­der be­ge­lei­ding van het Me­tro­po­le Or­kest. Ook disk­joc­key en schil­der Ruud de Wild, zan­ger Frank Boeij­en, An­ge­la Groot­hui­zen en de 3JS zijn van de par­tij. Het wordt die avond live via de NPO op tv uit­ge­zon­den.

Eind­ho­ven

Jae­ger kijkt naar zijn woord­voer­ster met zo’n blik van ’zal ik het zeg­gen of zal ik het niet zeg­gen'. ,,Ach ja, waar­om ook niet", roept hij. ,,We heb­ben het ge­woon een beet­je af­ge­ke­ken van Eind­ho­ven. Die heb­ben ook zo’n week waar­bij ze al­les uit de kast trek­ken. Eind­ho­ven is na­tuur­lijk het cen­trum van de tech­niek, met be­drij­ven als ASML. Waar wij in deze re­gio goed in zijn is het com­bi­ne­ren van di­gi­ta­le tech­nie­ken in com­bi­na­tie met cre­a­ti­vi­teit, voor­al als het gaat om me­dia.”

Wel­ke pro­fes­si­o­nals ver­wacht de wet­hou­der op de work­shops, le­zin­gen en an­de­re mee­tings tij­dens de Dut­ch Me­dia Week? Al­ler­eerst de tra­di­ti­o­ne­le be­roe­pen uit de me­dia­we­reld: ca­me­ra­lie­den, ge­luids­men­sen, tech­ni­ci. Zij moe­ten na­tuur­lijk op de hoog­te blij­ven van de nieuw­ste snuf­jes en ont­wik­ke­lin­gen. Dat­zelf­de geldt voor jour­na­lis­ten en re­dac­teu­ren uit alle de­len van het land. Jae­ger: ,,Al­les is te­gen­woor­dig da­ta­ge­dre­ven. En daar heb­ben we veel van in huis. Neem al­leen Beeld en Ge­luid. Wat ze daar aan cre­a­tie­ve data heb­ben. Daar kun je veel mee doen. Ook men­sen uit de we­reld van de data zijn na­tuur­lijk van har­te wel­kom.”

Bub­bles

De Hil­ver­sum­se wet­hou­der is niet bang dat er op de Dut­ch Me­dia Week ge­schei­den we­rel­den gaan ont­staan, 'bub­bles' zo­als dat te­gen­woor­dig zo mooi heet. Dus die van het gro­te pu­bliek tij­dens de Stu­dio­da­gen en van de pro­fes­si­o­nals tij­dens de le­zin­gen, de­mon­stra­ties en an­de­re mee­tings. Er zijn ge­noeg men­sen die ui­terst geïn­te­res­seerd zijn en die mo­gen ge­woon over­al bin­nen­stap­pen.

,,Zo­als bij de Mo­bi­le Mo­vie Days", noemt de wet­hou­der als voor­beeld. ,,Dat zijn juist de vaak jon­ge men­sen die met hun smartpho­nes mooie films ma­ken. Daar ver­wach­ten wij echt niet de man­nen van Walt Dis­ney met hun dure ca­me­ra's. Het gaat om ont­moe­ten en in­spi­re­ren, en dat is dus voor ie­der­een be­doeld.”

Be­gint Jae­ger een­maal te pra­ten over het Gooi, de me­dia en alle di­gi­ta­le toe­pas­sin­gen, dan gaat hij ook he­le­maal los. Zelfs op deze toch al weer wat tra­di­ti­o­ne­le lo­ca­tie. De te­le­vi­sie­to­ren is im­mers al weer bij­na 50 jaar oud. En­t­hou­si­ast ver­telt hij over voet­bal­ler Davy Klaas­sen en de tien­tal­len elek­tro­ni­sche draad­jes aan zijn li­chaam, waar­mee hij be­stuurd kan wor­den. ,,Want in Ne­der­land heb­ben we 16 mil­joen coa­ches, toch? Als Klaas­sen naar links schiet, kun jij zeg­gen dat hij naar rechts moet schie­ten. Dan heb je een mooie game.”

Gou­den toe­komst

,,Data ge­stuur­de tech­nie­ken, ge­kop­peld aan cre­a­ti­vi­teit. Daar ex­cel­le­ren we in. Als we dat goed aan­pak­ken, is er een gou­den toe­komst voor ons weg­ge­legd", ver­volgt hij.

Wat dat 'goed aan­pak­ken' be­treft, Wi­mar Jae­ger denkt al weer en­ke­le stap­jes ver­der. Hij is op dit ter­rein ook pro­ject­wet­hou­der voor de Re­gio Gooi en Vecht­streek. Wat hem be­treft doet de re­gio vol­gend jaar ook mee met de Dut­ch Me­dia Week. Uit de los­se pols noemt hij een tien­tal be­drij­ven op uit Weesp, Bus­sum, Wij­de­me­ren en al die an­de­re plaat­sen in de re­gio. Het Sin­ger in La­ren, EZBooks, Capri­corn Stu­dio in Bus­sum. ,,Maar ook de star­tups zijn van har­te wel­kom, de men­sen van het ter­rein van de oude cho­co­la­de­fa­briek van Bens­dorp. Laat ie­der­een voor­al con­tact met ons op­ne­men.”

,,Ver­der zie ik een nau­we­re be­trok­ken­heid van de kunst voor me”, gaat hij ver­der. ,,Ik ben wel­eens op het Fes­ti­val Ars Elek­tro­ni­ca in het Oos­ten­rijk­se Linz ge­weest. Toe­val­lig wordt dit fes­ti­val bij­na ge­lijk­tij­dig ge­hou­den met onze Dut­ch Me­dia Week. Wat een be­le­ve­nis was dat. Als het aan mij ligt kan de kunst­sec­tor zich bij ons aan­slui­ten.” Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Wimarjaeger.nl
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

14°Cza
13°Czo
11°Cma
11°Cdi

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]