Mediaweek uitspreiden over Gooi

2 sept.- De Dut­ch Me­dia Week, dat be­te­kent vol­gen­de week flink uit­pak­ken. En dus no­dig­de ver­ant­woor­de­lijk wet­hou­der Wi­mar Jae­ger voor het ge­sprek de Gooi en eemlander  wel op een heel bij­zon­de­re plek uit: bo­ven­in de be­roem­de tv-to­ren van Hil­ver­sum. Deze ver­sie van het eve­ne­ment is nog in Hil­ver­sum, maar vol­gend jaar wil hij ’de re­gio in’ en daar­na moet het zelfs een lan­de­lijk fes­tijn wor­den.
,,Nee, 'gro­ter' is niet het goe­de woor­d", cor­ri­geert de wet­hou­der ge­lijk. ,,Ik zou lie­ver zeg­gen 'bre­der'. De Open Stu­dio­da­gen trok­ken vroe­ger tij­dens een week­end al veel men­sen, maar nu voe­gen we daar in de rest van de week ook de pro­fes­si­o­nals aan toe. Wat ooit be­gon met rond­lei­din­gen door de stu­dio's, om men­sen te la­ten zien hoe bij­voor­beeld ca­me­ra's wer­ken, is nu uit­ge­groeid tot een event rond al­les wat te ma­ken heeft met de di­gi­ta­le en cre­a­tie­ve in­du­strie. Van de stu­dio's gin­gen we naar het Me­dia­park en dit jaar doet de hele stad mee. We bar­sten van de be­drij­ven en be­drijf­jes in deze sec­tor. Voor pro­fes­si­o­nals is er veel te ont­dek­ken.”

Ko­men­de woens­dag­avond gaat de Dut­ch Me­dia Week van start met Du­dok in Con­cert. Ook tij­dens dit gra­tis con­cert - vol is vol - zal de di­gi­ta­le tech­niek wor­den ge­kop­peld aan cre­a­ti­vi­teit. Veel kleur en pracht en praal op de gro­te muur van het raad­huis, on­der be­ge­lei­ding van het Me­tro­po­le Or­kest. Ook disk­joc­key en schil­der Ruud de Wild, zan­ger Frank Boeij­en, An­ge­la Groot­hui­zen en de 3JS zijn van de par­tij. Het wordt die avond live via de NPO op tv uit­ge­zon­den.

Eind­ho­ven

Jae­ger kijkt naar zijn woord­voer­ster met zo’n blik van ’zal ik het zeg­gen of zal ik het niet zeg­gen'. ,,Ach ja, waar­om ook niet", roept hij. ,,We heb­ben het ge­woon een beet­je af­ge­ke­ken van Eind­ho­ven. Die heb­ben ook zo’n week waar­bij ze al­les uit de kast trek­ken. Eind­ho­ven is na­tuur­lijk het cen­trum van de tech­niek, met be­drij­ven als ASML. Waar wij in deze re­gio goed in zijn is het com­bi­ne­ren van di­gi­ta­le tech­nie­ken in com­bi­na­tie met cre­a­ti­vi­teit, voor­al als het gaat om me­dia.”

Wel­ke pro­fes­si­o­nals ver­wacht de wet­hou­der op de work­shops, le­zin­gen en an­de­re mee­tings tij­dens de Dut­ch Me­dia Week? Al­ler­eerst de tra­di­ti­o­ne­le be­roe­pen uit de me­dia­we­reld: ca­me­ra­lie­den, ge­luids­men­sen, tech­ni­ci. Zij moe­ten na­tuur­lijk op de hoog­te blij­ven van de nieuw­ste snuf­jes en ont­wik­ke­lin­gen. Dat­zelf­de geldt voor jour­na­lis­ten en re­dac­teu­ren uit alle de­len van het land. Jae­ger: ,,Al­les is te­gen­woor­dig da­ta­ge­dre­ven. En daar heb­ben we veel van in huis. Neem al­leen Beeld en Ge­luid. Wat ze daar aan cre­a­tie­ve data heb­ben. Daar kun je veel mee doen. Ook men­sen uit de we­reld van de data zijn na­tuur­lijk van har­te wel­kom.”

Bub­bles

De Hil­ver­sum­se wet­hou­der is niet bang dat er op de Dut­ch Me­dia Week ge­schei­den we­rel­den gaan ont­staan, 'bub­bles' zo­als dat te­gen­woor­dig zo mooi heet. Dus die van het gro­te pu­bliek tij­dens de Stu­dio­da­gen en van de pro­fes­si­o­nals tij­dens de le­zin­gen, de­mon­stra­ties en an­de­re mee­tings. Er zijn ge­noeg men­sen die ui­terst geïn­te­res­seerd zijn en die mo­gen ge­woon over­al bin­nen­stap­pen.

,,Zo­als bij de Mo­bi­le Mo­vie Days", noemt de wet­hou­der als voor­beeld. ,,Dat zijn juist de vaak jon­ge men­sen die met hun smartpho­nes mooie films ma­ken. Daar ver­wach­ten wij echt niet de man­nen van Walt Dis­ney met hun dure ca­me­ra's. Het gaat om ont­moe­ten en in­spi­re­ren, en dat is dus voor ie­der­een be­doeld.”

Be­gint Jae­ger een­maal te pra­ten over het Gooi, de me­dia en alle di­gi­ta­le toe­pas­sin­gen, dan gaat hij ook he­le­maal los. Zelfs op deze toch al weer wat tra­di­ti­o­ne­le lo­ca­tie. De te­le­vi­sie­to­ren is im­mers al weer bij­na 50 jaar oud. En­t­hou­si­ast ver­telt hij over voet­bal­ler Davy Klaas­sen en de tien­tal­len elek­tro­ni­sche draad­jes aan zijn li­chaam, waar­mee hij be­stuurd kan wor­den. ,,Want in Ne­der­land heb­ben we 16 mil­joen coa­ches, toch? Als Klaas­sen naar links schiet, kun jij zeg­gen dat hij naar rechts moet schie­ten. Dan heb je een mooie game.”

Gou­den toe­komst

,,Data ge­stuur­de tech­nie­ken, ge­kop­peld aan cre­a­ti­vi­teit. Daar ex­cel­le­ren we in. Als we dat goed aan­pak­ken, is er een gou­den toe­komst voor ons weg­ge­legd", ver­volgt hij.

Wat dat 'goed aan­pak­ken' be­treft, Wi­mar Jae­ger denkt al weer en­ke­le stap­jes ver­der. Hij is op dit ter­rein ook pro­ject­wet­hou­der voor de Re­gio Gooi en Vecht­streek. Wat hem be­treft doet de re­gio vol­gend jaar ook mee met de Dut­ch Me­dia Week. Uit de los­se pols noemt hij een tien­tal be­drij­ven op uit Weesp, Bus­sum, Wij­de­me­ren en al die an­de­re plaat­sen in de re­gio. Het Sin­ger in La­ren, EZBooks, Capri­corn Stu­dio in Bus­sum. ,,Maar ook de star­tups zijn van har­te wel­kom, de men­sen van het ter­rein van de oude cho­co­la­de­fa­briek van Bens­dorp. Laat ie­der­een voor­al con­tact met ons op­ne­men.”

,,Ver­der zie ik een nau­we­re be­trok­ken­heid van de kunst voor me”, gaat hij ver­der. ,,Ik ben wel­eens op het Fes­ti­val Ars Elek­tro­ni­ca in het Oos­ten­rijk­se Linz ge­weest. Toe­val­lig wordt dit fes­ti­val bij­na ge­lijk­tij­dig ge­hou­den met onze Dut­ch Me­dia Week. Wat een be­le­ve­nis was dat. Als het aan mij ligt kan de kunst­sec­tor zich bij ons aan­slui­ten.” Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Wimarjaeger.nl
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cdo
7°Cvr
5°Cza
5°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]